monimuotoinen joukko työntekijöitä

Miten edistää yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä työpaikalla?

Syrjimättömyys on vastuullisen työnantajan yksi tärkeimmistä periaatteista. Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu on hyvinvoivan ja vastuullisen työyhteisön perusta. Esimerkiksi sukupuoli tai syntyperä ei saa olla peruste sen enempää syrjinnälle kuin suosinnalle. Tällaista havaittaessa vastuullinen työnantaja puuttuu tilanteeseen matalalla kynnyksellä. Katso sivulta työyhteisöllesi vinkit syrjimättömämpään ja yhdenvertaisempaan työelämään. 

Työntekijät eivät tiedä yhdenvertaisuussuunnitelmasta

Vastuullinen työnantaja 2021 -tutkimuksen mukaan jopa 45 prosenttia työntekijöistä (N = 6058) ei koe tai osaa sanoa, että työnantaja seuraa tasavertaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla säännöllisesti (2020: 42%). Lisäksi 44 prosenttia työntekijöistä ei tiedä mitä työpaikan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tarkoittaa työntekijän näkökulmasta ja mikä sen sisältö on (2020: 32%). Yhdenvertaisuussuunnitelma on työnantajalle lakisääteinen asiakirja ja sen läpikäymisen tulisi olla osa jokaisen työntekijän perehdytystä, jotta kaikilla olisi samat tiedot yhtiön toimintatavoista.

Hienovarainen häirintä tai syrjintä jää usein tunnistamatta

Nykyään työpaikoilla osataan tunnistaa paremmin syrjinnän eri muotoja, mutta silti usein hienovaraiset ja epäsuorat henkisen väkivallan muodot jää usein tunnistamatta. Vähättely, nöyryyttäminen, vitsailu ja ylipäätänsä mikroaggressiot (esim. halveksuvat eleet, ilmeet, puheet) voivat yksittäisinä asioina olla pieniä ja tahattomia, mutta pitkään jatkuvana voivat aiheuttaa kohteelle stressiä ja ahdistusta työpaikalla. 

Työnantajalla tulisi olla siis selkeät toimintamallit syrjintään tai häirintään puuttumiseen (työsuojelulain mukaisesti) asian vaatimalla vakavuudella. Tasa-arvolaissa seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan ei-toivottua käytöstä. Ei-toivotulla käytöksellä loukataan henkilön fyysistä tai henkistä koskemattomuutta luomalla uhkaava, halventava tai ahdistava ilmapiiri. Tällaista voi olla myös härskit tai kaksimieliset puheet tai vitsit. Yhdenvertaisuuslaki puolestaan kieltää syrjinnän muun muassa alkuperän, kansalaisuuden, kielen, terveydentilan tai vamman perusteella. 

Suurimmaksi epätasa-arvoista kohtelua aiheuttavaksi tekijäksi työntekijät kokivat työsuhteen mallin

Noin 40 prosenttia työntekijöistä kokivat, että eroavaisuudet siinä, onko henkilön työsopimus esimerkiksi tuntipohjainen, määräaikainen vai vakinainen vaikuttaa kohteluun. Ylipäätään eniten epätasa-arvoa nähdään aiheuttavan erilaiset asemat työpaikalla; työsuhteen malli, ammatillinen asema ja työvuosien määrä. Tämän jälkeen tulivat vasta järjestyksessä ikä, sukupuoli, koulutustausta ja etninen tausta.

Vinkit syrjimättömyyden edistämiseen työpaikalla:

1. Työpaikalla tulisi olla yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta edistävä rekrytointiprosessi. Prosessi alkaa vastuullisesta työpaikkailmoituksesta. Määrittele sisäisen ja ulkoisen rekrytoinnin mallit, joilla edistetään puolueettomia rekrytointeja.

2. Panosta avoimeen keskustelukulttuuriin koko organisaatiossa. Työntekijöiden erilaiset työsuhteet tai asema työpaikalla eivät saisi aiheuttaa epätasa-arvoista kohtelua. Turvallinen ja avoin ilmapiiri edesauttaa paitsi ongelmista ja epäkohdista puhumista, mutta myös mahdollistaa idearikkaamman ja tuottavamman työympäristön. Lisäksi työarjessa näkyvät konkreettiset työelämän vastuullisuusteot (esim. yhteisöllisyyden ja työn merkityksellisyyden korostaminen) ovat tärkeitä.

3. Hyvä perehdytys ja selkeät käytännöt ovat pohja työnantajan ja työntekijöiden yhteisille pelisäännöille. Esimerkiksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma tulisi avata koko henkilöstölle. Palkankorotusten ja organisaatiossa tehtävien ylennysten periaatteet tulisi olla selkeitä kaikille. 

4. Johdon tulee näyttää esimerkkiä organisaation monimuotoisuuden ja avoimuuden  tärkeydestä. Esihenkilöitä tulisi kouluttaa jatkuvasti ymmärtämään syrjimättömyyden merkitystä. Monimuotoisuutta tarvitaan organisaation kaikilla eri tasoilla ja erityisesti tuote- ja palvelukehityksessä.

5. Työympäristön tulee olla turvallinen ja soveltuva kaikille työntekijöille. Työpaikalla tulisi huolehtia fyysisen ympäristön esteettömyydestä sekä tiedonkulusta ja tiedon saavutettavuudesta. Ota organisaatiossa käyttöön esimerkiksi anonyymi viestintäkanava, jossa epäasiallisesta käytöksestä voi raportoida anonyymisti.

6. Kaikilla on vastuu puuttua syrjintään ja häirintään. Organisaatiossa tarvitaan systemaattista koulutusta työelämän inklusiivisuudesta ja diversiteetistä syrjintä- ja häirintätilanteiden tunnistamiseksi ja myös käytännöt näihin tilanteisiin puuttumiseksi. Lisäksi työyhteisössä tulisi tukea jokaista joka joutuu häirinnän tai epäasiallisen käytöksen kohteeksi. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tosiasiallisesta toteutumisesta olisi myös hyvä säännöllisesti viestiä. 

Lisää aiheesta

Lataa Vastuullinen työnantaja 2021 -tutkimuksen tiivistelmä

Tutustu palkittuihin vuoden 2021 vastuullisimpiin työnantajiin ja työelämän vastuullisuustekoihin

Vastuullinen työnantaja -kampanja on Oikotie Työpaikkojen yhteiskunnallinen työnantajakuvakampanja, joka rakentaa parempaa työelämää Suomeen nyt ja tulevaisuudessa. Kampanjassa rakennetaan vastuullista työnantajakuvaa ja kehitetään työelämän käytäntöjä tutkimustiedon, case-esimerkkien ja asiantuntijakumppaniemme kautta. Kampanjassa mukana olevat työnantajat sitoutuvat edistämään kampanjan kuutta vastuullisuusperiaatetta ja kampanja koskettaa jo yli 200 000 työntekijää.