Irtisanoutuminen

Työntekijän irtisanominen

Millaisin perustein työntekijän irtisanominen on mahdollista? Kuinka toimia, jos joutuu irtisanomaan hyvän työntekijän?

Työntekijän irtisanominen vaatii lain tuntemista, mutta vielä parempi, jos irtisanomisen osaa tehdä paitsi vastuullisesti myös tyylikkäästi. Tässä artikkelissa käymme läpi työntekijän irtisanomiseen liittyviä seikkoja.

Vakituisen työntekijän irtisanominen

Työntekijän irtisanominen vaatii perustellun, lainmukaisen syyn. Irtisanomisen peruste voi olla joko henkilökohtainen tai taloudellinen ja tuotannollinen.

Työntekijän irtisanominen voi tulla kyseeseen, jos henkilö rikkoo työsuhteen velvollisuuksia, työntekijän edellytykset tehdä työtä muuttuvat niin olennaisesti, että hän ei voi enää tehdä työtään, tai jos työtehtävät vähenevät eikä työntekijälle pystytä tarjoamaan toista työtehtävää, johon hän voisi joko siirtyä tai kouluttautua.

Käytännössä henkilöön liittyvän irtisanomisen perusteita ovat esimerkiksi se, että työntekijä tekee työnsä puutteellisesti tai ohjeiden vastaisesti, jättää työnsä tekemättä tai myöhästelee töistä jatkuvasti.

Työntekijän irtisanominen taloudellisista syistä on mahdollista, jos työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Käytännössä taloudellinen syy tarkoittaa, että yrityksen tulos on heikentynyt tai riittämätön. Työntekijän voi irtisanoa myös näiden ennakoimiseksi.

Työntekijän irtisanominen tuotannollisista syistä tai toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuen on mahdollista olennaisten ja pysyvien tuotannollisen toiminnan muutoksien vuoksi. Työntekijää ei kuitenkaan voi irtisanoa taloudellisista ja tuotannollisista syistä, jos hänet on mahdollista sijoittaa tai kouluttaa toisiin tehtäviin.

Lue myös: Koeajalla irtisanoutuminen ja koeaikapurku

Määräaikaisen työntekijän irtisanominen

Määräaikaisen työntekijän irtisanominen ei yleensä ole mahdollista. Työntekijän irtisanominen onnistuu ainoastaan, jos irtisanomisesta on sovittu erikseen työsopimuksessa tai työsuhteen aikana.

Jos työsuhde on solmittu yli viideksi vuodeksi, noudatetaan määräaikaisen työntekijän irtisanomisessa samoja menettelytapoja ja perusteita kuin vakituisen työntekijän irtisanomisessa.

Aina työntekijän irtisanominen ei ole mahdollista

Työntekijän irtisanominen vaatii pätevän perusteen.

Työntekijää ei lähtökohtaisesti voi irtisanoa työehtosopimuslain mukaiseen tai työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan työtaisteluun osallistumisen johdosta, työntekijän uskonnon, mielipiteiden, yhteiskunnallisen tai yhdistystoiminnan takia, eikä siksi, että työntekijä on turvautunut oikeusturvakeinoihin.

Työntekijää ei voi irtisanoa myöskään, jos työn väheneminen on tilapäistä, jos työnantaja ottaa uusia työntekijöitä samankaltaisiin tehtäviin, eikä silloin, jos töiden uudelleenjärjesteleminen ei ole tosiasiallisesti vähentänyt työn määrää.

Työntekijän irtisanominen sairauden, vamman tai tapaturman takia on mahdollista ainoastaan, jos työntekijän työkyky on vähentynyt niin olennaisesti ja pitkäaikaisesti, ettei työnantajaa voida kohtuudella velvoittaa jatkamaan työsuhdetta.

Työntekijää ei voi irtisanoa perhevapaiden pitämisen tai raskauden takia. Perhevapailla tai raskaana olevan työntekijän voi kuitenkin irtisanoa muista syistä. Perhevapailla olevan työntekijän voi irtisanoa, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan, ja raskaana olevan työntekijän esimerkiksi tuotannollisten ja taloudellisten syiden takia.

Lue myös: MiBin toiminnanjohtaja Annica Moore kertoo, millaista syrjintää hedelmällisessä iässä olevat naiset kokevat työelämässä.

Irtisanomisaika

Työntekijän irtisanominen ei päätä työsuhdetta välittömästi vaan vasta irtisanomisajan päättyessä.

Irtisanomisajan määrittää joko se, mitä on kirjattu työsopimuslakiin tai se, mistä on sovittu työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa. Jos työnantaja ja työntekijä eivät ole sopineet muusta, noudatetaan työntekijän irtisanomisessa työsopimuslain mukaisia irtisanomisaikoja.

Nyrkkisääntönä on, että mitä pidempi työsuhde on ollut, sitä pidempää irtisanomisaikaa työsuhteessa noudatetaan. Irtisanomisaika voi kuitenkin kestää enimmillään kuusi kuukautta.

Työntekijän irtisanominen – irtisanomisajat:

  • työsuhteen kesto korkeintaan 1 vuosi: 14 päivää
  • työsuhteen kesto 1–4 vuotta: 1 kuukausi
  • työsuhteen kesto 4–8 vuotta: 2 kuukautta
  • työsuhteen kesto 8–12 vuotta: 4 kuukautta
  • työsuhteen kesto yli 12 vuotta: 6 kuukautta.

Varoitus ennen irtisanomista

Yleensä työntekijän irtisanominen henkilöön liittyvistä syistä ei ole mahdollista ilman, että työnantaja tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden korjata menettelyään. Jotta työntekijä ymmärtäisi toimineensa moitittavasti, työnantajan on annettava työntekijälle varoitus joko kirjallisesti tai suullisesti. Varoitus tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden muuttaa toimintaansa.

Jos työntekijä varoituksen saatuaan korjaa toimintaansa, mutta laiminlyö työtään myöhemmin toisella tavalla, ei työnantaja yleensä voi irtisanoa työntekijää ilman uutta varoitusta, vetoamalla aiemmin antamaansa varoitukseen.

Varoituksen saaneella työntekijällä on oikeus kiistää syyllistyneensä rikkomukseen.

Työntekijän voi kuitenkin irtisanoa ilman varoitusta, jos rikkomus on niin vakava, ettei työnantajaa voi kohtuudella edellyttää jatkamaan työsuhdetta.

Irtisanomista seuraavat velvollisuudet

Työntekijän irtisanominen taloudellisista ja tuotannollisista syistä asettaa työnantajalle velvollisuuksia liittyen työn tarjoamiseen ja työntekijän takaisin ottamiseen:

Velvollisuus tarjota työtä ja koulutusta

Työntekijän irtisanominen velvoittaa työnantajan tarjoamaan irtisanotulle työtä. Ensisijaisesti työn tulee olla irtisanotun työntekijän nykyisiä työtehtäviä vastaavaa. Jos tällaista työtä ei ole tarjolla, on työnantajan tarjottava irtisanotulle muuta henkilön koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta vastaavaa työtä. Työntekijän irtisanominen velvoittaa työnantajan tarjoamaan myös uusien työtehtävien edellyttämää koulutusta.

Takaisinottovelvollisuus

Jos työntekijän irtisanominen johtuu tuotannollisista ja taloudellisista syistä tai on seurausta saneerausmenettelystä ja työnantaja palkkaa uusia työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, on työnantajan ensimmäisenä tarjottava tehtäviä irtisanotulle. Takaisinottovelvollisuuden kesto vaihtelee neljän ja kuuden kuukauden välillä.

Lue myös: Henkilöstöpäälliköksi rekrytoivan koulutuksen avulla.

Työntekijän irtisanominen on kauaskantoinen teko

Olipa irtisanomisen syy mikä tahansa, on irtisanominen työntekijälle raskas paikka. Fiksu työnantaja hoitaa tilanteen paitsi lakia noudattaen myös inhimillisellä, irtisanottavaa kunnioittavalla tavalla.  

Työntekijän irtisanominen kannattaa hoitaa tyylikkäästi myös siksi, että koskaan ei voi tietää, missä tiet kohtaavat seuraavan kerran. Tänään irtisanottava henkilö voi jonakin päivänä olla irtisanojan työkaveri, esihenkilö tai naapuri.

Jos joutuu irtisanomaan hyvän työntekijän, kannattaa ilman muuta auttaa irtisanottavaa työnhaussa. Konkreettinen ja varmasti mieltä lämmittävä tapa auttaa on tarjoutua suosittelemaan irtisanottavaa muille työnantajille.

Työelämän verkostot.