Työ & Laki

Työnantajan on jatkossa annettava työntekijälle entistä laajempi kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista

Työ & Laki, Castrén & Snellman

Työsopimuslain 2 luvun 4 §:ään tehdyn lakimuutoksen myötä työnantajan on 1.8.2022 lukien annettava työntekijälle aiempaa kattavammat tiedot työnteon keskeisistä ehdoista työsuhteen alkaessa. Jatkossa kirjallinen selvitys on annettava entistä nopeammin ja myös aiempaa lyhyemmissä työsuhteissa. Muutoksen taustalla on Avoimia ja ennakoitavia työehtoja koskevan direktiivin (EU) 2019/1152 eli niin sanotun työehtodirektiivin täytäntöönpano, jonka edellyttämät muutokset toteutettiin Suomessa hallituksen esityksellä HE 60/2022 vp.

Työehtodirektiivin täytäntöönpanon myötä työnantajan on 1.8.2022 lukien sisällytettävä kirjalliseen selvitykseen työnteon keskeisistä ehdoista entistä kattavammat tiedot. Jos tiedot eivät käy ilmi työsopimuksesta, työnantajan on annettava työntekijälle erillinen kirjallinen selvitys, josta ehdot käyvät ilmi. Selvitys voidaan antaa yhdellä tai useammalla asiakirjalla. Työehtodirektiivin täytäntöönpanon tarkoituksena on parantaa etenkin epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien työntekijöiden asemaa edistämällä turvatumpia ja ennakoitavampia työehtoja.

Jos tiedot eivät käy ilmi työsopimuksesta, työnantajan on annettava työntekijälle erillinen kirjallinen selvitys, josta ehdot käyvät ilmi.

Lue myös: Työsopimuslaki tuo turvaa ja velvollisuuksia

Työnantajalla on jo aiemman lainsäädännön nojalla ollut velvollisuus antaa työntekijälle työsuhteen alkaessa kirjallinen selvitys tietyistä työnteon keskeisistä ehdoista, kuten työsuhteen osapuolten koti- tai liikepaikasta, työnteon alkamisajankohdasta, työntekopaikasta, pääasiallisista työtehtävistä, noudatettavasta työajasta, palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteista sekä palkanmaksukaudesta, määräaikaisen työsopimuksen päättymisajasta sekä määräaikaisuuden perusteesta, koeajasta, vuosiloman määräytymisestä, irtisanomisajasta tai sen määräytymisen perusteesta ja sovellettavasta työehtosopimuksesta.

 

Lue myös: Työsopimus – sovi näistä ennen kuin allekirjoitat

Jatkossa työnantajan tiedonantovelvollisuus laajenee siten, että kirjallisesta selvityksestä tulee jatkossa käydä ilmi myös esimerkiksi i) selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä on vapaa määrittämään oman työntekopaikkansa, mikäli työntekijällä ei ole pääasiallista kiinteää työntekopaikkaa (esimerkiksi laaja etätyömahdollisuus); ii) vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän osalta selvitys viikonpäivistä ja kellonajoista, joina työnantaja voi teettää työtä ilman erillistä työaikalaissa tarkoitettua suostumusta; iii) vuokratyössä käyttäjäyrityksen nimi ja toimipaikka, kun ne ovat tiedossa; iv) mahdollinen lakiin, sopimukseen tai käytäntöön perustuva oikeus työnantajan tarjoamaan koulutukseen; ja v) vakuutuslaitos, jossa työnantaja on järjestänyt työntekijän eläketurvan tai vakuuttanut työntekijän työtapaturman tai ammattitaudin varalta.

Lakimuutoksen myötä myös määräaika tietojen antamiselle tiukentui.

Lakimuutoksen myötä myös määräaika tietojen antamiselle tiukentui. Jatkossa viimeistään seitsemän päivän kuluessa työnteon aloittamisesta on annettava työnantajaa, työntekijää sekä näiden koti- tai liikepaikkaa ja työnteon alkamisajankohtaa, määräaikaista työsopimusta, koeaikaa, työntekopaikkaa, pääasiallisia työtehtäviä sekä palkkaa ja työaikaa koskevat tiedot. Viimeistään kuukauden kuluessa työnteon aloittamisesta, on annettava vaihtelevaa työaikaa noudattavalle ja vuokratyöntekijälle annettavat tiedot sekä koulutuspolitiikkaa, vuosilomaa, työsopimuksen irtisanomista, työehtosopimusta ja vakuutuslaitoksia koskevat tiedot.

Työnantajan on hyvä muistaa, että työsopimuslain luettelo ei ole tyhjentävä, vaan ainoastaan esimerkkiluettelo niistä työsuhteen ehdoista, jotka ovat ainakin keskeisiä.

Työnantajan on hyvä muistaa, että työsopimuslain luettelo ei ole tyhjentävä, vaan ainoastaan esimerkkiluettelo niistä työsuhteen ehdoista, jotka ovat ainakin keskeisiä. Työnantajan tulisi siten aina tapauskohtaisesti harkita, mitkä ovat kunkin työsuhteen kannalta keskeisiä ehtoja. Jos työnteon keskeisissä ehdoissa tapahtuu muutoksia, työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon ehdon muutoksesta niin pian kuin mahdollista, viimeistään kuitenkin muutoksen tullessa voimaan. Mikäli muutos johtuu lainsäädännön tai työehtosopimuksen muuttamisesta, erillistä ilmoitusta ei tarvitse antaa.

Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista tulee jatkossa antaa myös aiempaa lyhyemmissä työsuhteissa. Aiemmin selvitys tuli antaa toistaiseksi voimassa olevissa ja yli yhden kuukauden määräaikaisissa työsuhteissa. Jatkossa sääntönä on, että selvitystä ei tarvitse antaa, jos työntekijän työaika on keskimäärin enintään kolme tuntia viikossa neljän peräkkäisen viikon pituisen ajanjakson aikana.

Hallituksen esitys HE 60/2022 vp työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi on luettavissa kokonaisuudessaan Finlexistä https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220060.

Työ & Laki, Castren&Snellman