Työ & Laki

Euroopan unionin sopimus etätyöstä astui voimaan 1.7.2023

Työ & Laki, Castrén & Snellman

Joukko EU-maita on tehnyt sopimuksen, joka koskee rajat ylittävää etätyötä. Sopimus tuli voimaan 1. heinäkuuta 2023. Etätyösopimus soveltuu tietyin, alla luetelluin edellytyksin etä- ja läsnätyötä kahdessa EU-maassa tekeviin työntekijöihin. Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa työntekijä voidaan vakuuttaa asuinmaan sijaan työnantajan kotimaassa. Sopimus soveltuu vain sopimuksen allekirjoittaneiden maiden välillä, joita on tällä hetkellä 11. Useat EU-maat ovat kuitenkin ilmoittaneet aikovansa liittyä sopimukseen. Ajantasaisen listauksen sopijamaista pääsee tarkastamaan täältä.

Etätyösopimuksen soveltamisen edellytykset:

 • Tilanteeseen liittyvät maat ovat allekirjoittaneet mainitun etätyösopimuksen. Sopimus voisi siten tulla sovellettavaksi esimerkiksi tilanteessa, jossa tilanteeseen liittyvät maat ovat Alankomaat ja Suomi.
 • Kyseessä on rajat ylittävä tilanne, jossa työntekijä tekee etätyötä asuinmaassaan tietotekniikan välityksellä ja työskentelee muun ajan työnantajansa kotimaassa. Tietotekniikalla viitataan esimerkiksi tietokoneeseen ja internet-yhteyteen.
 • Työntekijän kotimaassa tehdyn etätyön tulee olla vähintään 25 %, mutta kuitenkin alle 50 % kokonaistyöajasta. Vähintään 50 % työajasta työntekijän on työskenneltävä työnantajan kotimaassa. Prosenttiosuuksien osalta työnantajien on syytä olla tarkkana.
 • Työntekijän ja työnantajan on molempien haluttava etätyösopimuksen soveltamista ja poikkeamista normaalisti soveltuvan sosiaaliturvalainsäädännön määräyksistä. Etätyösopimus ei siis sovellu esimerkiksi tilanteisiin, jossa työntekijä ei ole halukas poikkeamaan pääsäännöstä, jonka mukaan hänen sosiaaliturvansa järjestetään hänen asuinmaassaan.

Etätyösopimus ei puolestaan sovellu:

 • Vain yhdessä maassa työskenteleviin työntekijöihin.
 • Työntekijöihin, joilla on useita työnantajia eri maissa. 
 • Työntekijöihin, joilla on useampi kuin kaksi työskentelymaata.
 • Yrittäjiin, apurahansaajiin tai virkamiehiin.
 • Tiettyyn paikkaan sidottuun työhön.

Poikkeusluvan hakeminen etätyösopimuksen perusteella

Poikkeuslupaa tulee hakea työnantajan kotipaikan sosiaaliturvaviranomaisilta. Suomessa hakemus tehdään Eläketurvakeskukselle. Mikäli työntekijä täyttää etätyösopimuksen ehdot, Eläketurvakeskus myöntää A1-todistuksen osoituksena Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Työnantajan on tehtävä hakemus Eläketurvakeskuksen sähköisessä asiointipalvelussa. Työnantajan tulee täyttää A1-todistushakemus ja vahvistaa Lisätietoja-kohdassa seuraavat tiedot:

 • Työsuhteen molemmat osapuolet haluavat järjestää työntekijän sosiaaliturvan Suomessa.
 • Työntekijä tekee asuinmaassaan ainoastaan etätyötä 25–49 %. Muun ajan työntekijä työskentelee työnantajan kotimaassa Suomessa. 

Työnantajan tulee hakea etätyösopimuksen soveltamista etukäteen ja Eläketurvakeskus voi myöntää A1-todistuksen lähtökohtaisesti vain hakuhetkestä eteenpäin sijoittuvalle ajanjaksolle. Etätyösopimuksen nojalla A1-todistus myönnetään enintään 3 vuodeksi kerrallaan. Mikäli 3 vuoden aikaraja täyttyy, voidaan tilanteen säilyessä muuttumattomana työntekijälle hakea uusi todistus. A1-todistuksen voimassaolon aikaisista muutoksista tulee ilmoittaa Eläketurvakeskukselle. Eläketurvakeskuksen internet-sivuilta löytyy käytännön esimerkkejä etätyösopimuksen soveltamistilanteista. 

Työ & Laki, Castren&Snellman