Työllisyysnäkymät

Fokus hukassa – työvire kateissa?

13.7.2018 klo 7:00

Miten sinä säilytät työskentelysi suunnan ja pidät yllä työvirettä? Fokus pysyy oikeissa asioissa, kun suunnittelee ja priorisoi tehtävänsä sekä keskittyy tekemiseensä.

– Kaikki edellä mainitut ovat yhteydessä aivojen itsesäätelyn kontrolleihin ja siksi niiden järjestelmällinen toteuttaminen on avainasemassa taidoksi rutinoitumisen saralla. Työvireen ylläpitoon vaikuttavat kanssaihmisiltä saatu sosiaalinen tuki, negatiivisten tunteiden käsittely ja hallinnan tunne, Volition Booster, yritysvalmentaja Ria Parppei sanoo.

Työvire rinnastetaan yleensä motivaation ylläpitoon, vaikka motivaatioon sisältyvätkin halut ja aikomukset tavoitteen saavuttamisesta. Nämä ovat vain yksi työvireen osatekijä. Työvire varmistaa viivyttelemättömän työhön ryhtymisen ja työskentelyn, kunnes tavoite on saavutettu.

– Työvireen syntyminen ja ylläpito vaativat tavoitteeseen sitoutumista ja itseluottamusta, minäpystyvyyden oivaltamista, Parppei valottaa.

Tavoitteen saavuttamisen ja toimeenpanon näkökulmasta juuri näiden edellytysten täyttyminen tuo eron motivaation ja toimintaa synnyttävän työvireen välille. Henkilö voi olla motivoitunut, mutta vailla toimeenpanon edellytyksiä.

Tällaisessa tilanteessa innostus ja halu voivat olla vahvoja, mutta mitään konkreettista ei kuitenkaan tapahdu. Tätä tilaa voidaan kutsua passiiviseksi motivaatioksi.

Passiivisen motivaation tekijät

Passiivisessa motivaatiossa korostuvat tavoitteeseen sitoutumisen ja itseluottamuksen puute, vahva sisäinen motivaatio ja perfektionismi sekä toimeenpanon voiman puuttuminen. Näitä kaikkia voi kuitenkin opetella.

– Työvireen tietoinen ruokkiminen voi synnyttää tarvittavan innostuksen. Usein riittää jopa se, että työt saa aloitetuksi – ja kun pääsee vauhtiin, tekeminen vie mukanaan, Parppei kannustaa.

Negatiivisten tunteiden pyörteet vievät helposti mukanaan varsinkin, jos motivaatio on passiivisessa tilassa. Niin kauan kun ihmisellä on negatiivisia ja ei-toivottuja ajatuksia sekä tunnetiloja, hän käyttää energiaansa näiden käsittelyyn. Mitä vahvempia negatiiviset tunteet ovat, sitä enemmän ne haittaavat työskentelyä.

Tutkimusten mukaan negatiiviset tunteet uhkaavat etenkin volitiota eli toimeenpanoa. Sen sijaan positiiviset tunteet synnyttävät innostusta ja lisäävät tekemisen paloa. Negatiiviset tunteet täytyy kuitenkin aina käsitellä, eikä niitä voi sysätä sivuun. Niitä voi kuitenkin työtilanteissa hallita.

Hallinnan tunne vähentää stressiä

Työn hallinta on tärkeä osa työhyvinvointia ja hyvän työvireen sekä volition eli toimeenpanon ylläpitoa. Liian suuri työmäärä tai työn hallinnan puute voivat aiheuttaa jatkuvan kiireen kokemuksen joka aiheuttaa stressiä ja uupumusta.

– Hallinnan tunne vähentää stressiä ja mahdollistaa tehokkaan ja joustavan työskentelyn, vaikka tehtävää olisi paljonkin. Vaikka työsarka olisikin suuri, näkemys siitä mitä kaikkea siihen sisältyy ja missä järjestyksessä työt tulee hoitaa, lisää hallinnan tunnetta, motivaatiota ja työvirettä. Suunnitelmallisuus ja omien voimavarojen tiedostaminen auttavat hallinnan tunteen löytymisessä, Ria Parppei sanoo.

Keskeisintä työn hallinnassa ovat henkilön mahdollisuudet käyttää sosiaalisia, organisaatiossa olevia ja henkilökohtaisia voimavarojaan, joiden avulla pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä sekä työolosuhteisiin.

Työn hallinta on mahdollista ainoastaan silloin kun henkilöllä on riittävät taidot sekä valta vaikuttaa tekemiseensä.

Näin kehität työvirettä ja toimeenpanoa työpaikalla:

- Opettele toimeenpanon taitoa. Toimeenpano eli volitio on taito, jota voidaan arvioida, kehittää ja johtaa. Toimeenpano on merkittävä osa työvirettä.

- Kun pääset toimeenpanon tilaan voit volition avulla tietoisesti hyödyntää ja säädellä ajattelua, tunteita ja toimintaa sekä ympäristötekijöitä tavoitteen ja hyvän työvireen saavuttamiseksi.

- Suuntaa työskentely oikein. Toimeenpano ilmenee työskentelyn suuntaamisena ja työvireen ylläpitona.

- Sisäistä tavoite. Työskentelyn suuntaaminen eli fokus edellyttää tavoitteen sisäistämistä.

- Suunnittele, priorisoi ja keskity. Työskentelyn suuntaaminen muodostuu suunnitelmallisuudesta, priorisoinnista ja keskittymisestä.

- Sitoudu ja kehitä itseluottamustasi. Toiminnan ylläpito eli työvire edellyttää tavoitteeseen sitoutumista ja itseluottamusta.

- Hyödynnä sosiaalinen tuki. Työvire muodostuu sosiaalisesta tuesta, negatiivisten tunteiden käsittelystä ja hallinnan tunteesta.

Asiantuntijana: Volition Booster, Executive Coach (PCC), TkT, KTM, KM Ria Parppei

www.riaparppei.com

Lue myös Ria Parppein kirja: Tee, toimi, saa aikaan. Kehitä ja johda toimeenpanoa, Alma Talent.