Rekrytointi

Palvelumuotoilu ja ketterä kehittäminen uudistavat HR-työtä

Työelämä muuttuu ja kehittyy taukoamatta. Futurice kehitti valmennuksen, jonka tavoitteena on tarjota ketterää kehittämistä ja palvelumuotoilua HR:lle. Valmennus järjestetään yhteistyössä Oikotie Työpaikkojen kanssa.

Palvelumuotoilu (Service Design) tulee esiin lähes jokaisessa palvelua ja työelämää käsittelevässä yhteydessä. Mutta mitä se on?

Palvelumuotoilu on palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun keinoin. Sen keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen luominen joka vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palveluntarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Myös HR voi hyödyntää toiminnassaan palvelumuotoilua. Futuricen Anna-Mari Fagerström ja Heidi Pech kertovat miten.

Senior Culture Advisor & LSC Trainer Anna-Mari Fagerströmillä on henkilökohtainen missio luoda innostavampaa, muutoskykyisempää ja merkityksellisempää työelämää. Ohjelmistokehitysmaailmassa kyky muutokseen onkin avainasemassa.

–  Työssäni asiakkaiden parissa kohtaan hyvin monenlaisia haasteita digitaalisten tuotteiden, palveluiden ja jatkuvan oppimisen saralla. HR on tärkeässä roolissa kehittämässä uusia toimintatapoja, organisaation rakennetta ja prosesseja sekä johtamista, Anna-Mari Fagerström sanoo.

HR:n näkökulmasta tarkasteltuna palvelumuotoilu ja ketterän johtamisen menetelmät voivat siis avata uuden väylän oppimiseen, organisaation uudistumiseen ja uusien menetelmien hyödyntämiseen jokapäiväisessä työssä.

Yhteistyössä piilee voimavaroja

Organisaatioiden uudistumisesta puhutaan jatkuvasti, mutta olennaisinta on ymmärtää yhteistyön voima, tekemisen tasot ja toimia yksilöt huomioiden. Jatkuvaan oppimiseen ja innovatiivisuuteen kannustava työyhteisö ei ole aina itsestään selvää.

–  Yksilön merkitys korostuu yhä enemmän nykypäivän työelämässä. Tämä tarkoittaa, että muotoiltaessa organisaatioiden prosesseja ja toimintatapoja, yksilöiden tarpeet tulee ottaa huomioon tasavertaisena liiketoimintatarpeiden rinnalla. Tämä onnistuu, kun tuodaan yhteen erilaisia osaajia organisaation kaikilta osa-alueilta. Koko työelämän murros ja yksilöllisten kokemusten merkitys saa pohtimaan, miten luoda muutoskykyinen ja oppiva organisaatio, jossa on tilaa ihmislähtöiselle ja avoimelle innovoinnille, Fagerström pohtii.

Kun ihmiset ja heidän tarpeensa ovat kaiken keskiössä, merkityksellisyyden tunne, motivaatio ja tuloksiin pääseminen paranevat.

– Onnistunut ja organisaation tarpeisiin pohjautuva palvelumuotoilu ja ketterä kehittäminen vastaavat juuri näihin kysymyksiin. Palvelumuotoilun avulla voidaan luoda kullekin organisaatiolle sopivaa toimintamallia ja tavoitteisiin päästään yhdessä toimien.

Työnantajakuva muotoillaan ihmislähtöisesti

Picasso of Employer Branding & Recruitment Heidi Pech toimii Futuricen sisäisessä Human Care -tiimissä työnantajakuvaviestinnän, rekrytoinnin ja osaamisen kehittämisen parissa. Hänellä on vankka näkemys siitä, miten HR voi edistää ja tukea koko organisaation uudistumisprosessia. Pech painottaa yrityskulttuurin ja uusien toimintatapojen kehittämisen mahdollisuuksia. Tässä palvelumuotoilu on tärkeässä roolissa.

– On tärkeää kehittää yrityksen toimintaa kokonaisvaltaisesti. On hyvä huomata, että HR voi antaa laajempaakin apua koko organisaatioon; ymmärtäen tekemisen, innostuksen ja ihmislähtöisen prosessin, joka muotoillaan aina organisaation tarpeiden mukaan, Heidi Pech sanoo.

Myös käytössä oleva data mahdollistaa uudenlaista tekemistä ja vanhakantaisesta siilo-ajattelusta ollaan pääsemässä vähitellen pois. Organisaatioiden johtamiskulttuuri on muuttunut ja ylhäältä alaspäin -johtaminen ei ole enää tätä päivää. Samalla päätöksentekovaltaa annetaan yhä enemmän henkilöstölle.

– Ketterän kehittämisen voi ajatella yhden suuren sateenvarjon alle. Siinä voi olla erilaisia menetelmiä, viitekehyksiä ja työkaluja, mutta tärkeintä on, että samat arvot ja asenne ohjaavat toimintaa. Asenteet ja ajattelu muuttuvat toiminnan kautta. Kaikki saavat olla mukana suunnittelemassa reittiä yhteisiä tavoitteita kohti. Ketteryyttä on myös se, että suositaan kokeilemisen kulttuuria; moniammatilliset tiimit työskentelevät yhdessä ja kehitystyötä tehdään pienissä paloissa, kokeillen ja edelleen kehittäen, Fagerström painottaa.

Uniikki valmennus HR-ammattilaisille

Moni HR-osaaja miettii miten voisi uudistaa HR-työtä omassa organisaatiossaan, jotta se vastaisi paremmin henkilöstön ja liiketoiminnan tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Futuricen Rethinking HR-valmennus on hyvä alku. Se keskittyy esimerkkien ja käytännön harjoitusten avulla palvelumuotoilun ja ketterän kehittämisen menetelmiin, joita voidaan soveltaa HR:n toimintaan ja prosesseihin.

Lean Service Creation menetelmän soveltaminen valmennukseen osallistuvien omiin HR:n kehityshankkeisiin käytännön esimerkkien avulla helpottaa asioiden omaksumista osaksi päivittäistä työtä.

– Menetelmässä yhdistyvät muotoiluajattelu, kokeilukulttuurin luominen ja ketterä kehittäminen. Menetelmä tarjoaa rakenteen, fokusta ja selkeät raamit prosessille. Menetelmä fasilitoi yhdessä luomista ja auttaa tarttumaan haasteisiin yksi kerrallaan, Fagerström sanoo.

Lean Service Creation -metodologia perustuu ihmislähtöisyyteen, nopean “rakenna-mittaa-opi” -syklin läpikäymiseen sekä systemaattisiin kokeiluihin. Valmennuksessa voi lisäksi verkostoitua muiden samanhenkisten HR-ammattilaisten sekä Futuricen HC (Human Care) -tiimiläisten kanssa.

Palvelumuotoilun ja ketterän kehittämisen hyödyt HR:lle:

  • Konkreettisia menetelmiä sekä työkaluja muutoksen edistämiseen HR-työssä.
  • Muotoiluajattelun ja ketterän kehittämisen menetelmien soveltaminen HR-prosessien ja käytänteiden uudistamisessa.
  • Kehityshankkeiden edistäminen ketterästi ja tehokkaasti organisaatiota osallistaen.
  • Rohkaisee toimintaan, jossa korostuvat moniosaajatiimit, yhdessä tekeminen, jatkuva oppiminen, asioiden aikaan saaminen ja jatkuva arvon tuottaminen.
  • Innostaa ihmisiä työskentelemään uusilla tavoilla ja ottamaan vastuuta oman työn ja organisaation kehittämisestä.
  • Aidon ihmislähtöisyyden ja henkilöstökokemuksen tuominen kaiken tekemisen keskiöön.

Lisätietoja:

Anna-Mari Fagerström
Senior Culture Advisor & LSC Trainer
anna-mari.fagerstrom(at)futurice.com

Heidi Pech
Picasso of Employer Branding & Recruitment
heidi.pech(at)futurice.com