Työhyvinvointi

Seksuaalinen ahdistelu työpaikalla

19.10.2017 klo 16:21

Onko sinua ahdisteltu seksuaalisesti? Tiedätkö miten toimia, jos joudut seksuaalisen häirinnän kohteeksi?

Työturvallisuuslaissa kielletään häirintä, joka aiheuttaa työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa. Häirintä on järjestelmällistä ja jatkuvaa kielteistä toimintaa tai käyttäytymistä. Seksuaalinen häirintä on yksi häirinnän muoto.

Seksuaalinen häirintä ja seksuaalinen ahdistelu ovat ei-toivottua, tarkoituksellista ja yksipuolista seksuaalissävytteistä käyttäytymistä - fyysistä koskettelua tai puhetta, joka tuntuu vastenmieliseltä.

Seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta voi olla vaikea puhua häpeän tai leimautumisen pelossa. Osa työkavereista saattaa kokea asian vaikeana, vaieta asiasta tai jopa kieltää koko ongelman. Kaikki nämä edellä luetellut reaktiot johtuvat asian luonteesta eikä uhrin pidä missään tapauksessa syyllistää niistä itseään. Seksuaalisesta häirinnästä tai ahdistelusta ei saa vaieta.

Seksuaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen perusteella ovat tasa-arvolain tarkoittamaa syrjintää. Vuodesta 2014 alkaen seksuaalinen ahdistelu on myös ollut rikoslain nojalla rangaistavaa (THL). Häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu työpaikalla voi vaarantaa työntekijöiden terveyden.

Työnantajan pitää järjestelmällisesti arvioida työyhteisön sosiaalista toimivuutta ja arvioinnin perusteella määritellä, millaiset toimet ovat tarpeen häirinnän välttämiseksi.Työnantajalla on myös velvollisuus puuttua työpaikalla tapahtuvaan häirintään saatuaan siitä tiedon ja tämä koskee myös seksuaalista häirintää.

Työsuojeluhallinnon mukaan yleisesti kaikenlaista häirintää ehkäiseviä toimia ovat esimerkiksi: johdon selkeä ilmaus siitä, että työpaikalla ei hyväksytä häirintää (nollatoleranssi), hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt, ennalta laaditut menettelytavat, joilla häirintään puututaan johdonmukaisesti ja tehokkaasti, työntekijöiden perehdyttäminen häirinnän välttämiseen ja ehkäisemiseen sekä esimiesten kouluttaminen häirinnän havaitsemiseen, selvittämiseen ja poistamiseen.

Häirintää voi ehkäistä myös huolehtimalla, ettei työpaikan työoloissa ole epäkohtia, jotka altistavat häirinnälle. Häirinnän taustalla on usein töiden huono organisointi, epäselvät vastuut, puutteellinen esimiestyö ja toimimaton yhteistyö. Myös liiallinen työmäärä ja aikapaine voivat vaikuttaa siihen, että työpaikoilla ei aina käyttäydytä asiallisesti.

Mitä tehdä, jos on kokenut seksuaalista häirintää?

1. Huomauta asiasta häiritsijälle välittömästi tai mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen. Sano häiritsijälle, että koet hänen käytöksensä häiritsevänä ja et halua sen jatkuvan. Voit käyttää myös sanoja epäasiallinen tai ei-toivottu käytös. Kuvaile konkreettisesti, minkälaisen käyttäytymisen olet kokenut epäasiallisena. Pyydä häntä lopettamaan häirintä.

2. Pyydä tarvittaessa tukea. Jos asian puheeksi ottaminen tuntuu hankalalta kahden kesken häiritsijän kanssa, pyydä työkaveri, työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies avuksesi, kun pyydät häiritsijää lopettamaan häiriköinnin. Tarvittaessa voit pyytää tukea myös työterveyshuollosta. On täysin luonnollista, että asiasta puhuminen häiritsijän kanssa voi tuntua hyvin vaikealta.

3. Vie tarvittaessa asia esimiehen tai johdon tietoon. Jos häiritsijä ei pyynnöstäsi huolimatta lopeta häirintää, kerro hänelle, että puhut asiasta esimiehelle. Jos häiritsijä on lähiesimies, ilmoita hänelle, että asia viedään hänen esimiehensä tietoon ja käsittelyyn.

4. Kirjaa ylös, miten häirintä ilmenee. Asian jatkokäsittelyn vuoksi on tärkeää, että kirjaat ylös, miten häirintä tapahtuu, kuinka usein se toistuu ja miten olet itse toiminut.

5. Selvitä, onko työpaikallasi toimintamallia tilanteeseen. Monilla työpaikoilla on toimintamalli seksuaalisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi. Jos et tiedä, onko työpaikallasi sellaista, voit tiedustella siitä esimieheltäsi, työsuojeluvaltuutetulta tai luottamusmieheltäsi.

6. Kerro esimiehellesi tai johdolle. Ellei työpaikallasi ole ohjeita, miten ilmoittaa häirinnästä työnantajalle, kerro esimiehellesi, että haluat keskustella hänen kanssaan kokemastasi häirinnästä. Mikäli koet häirintää esimiehesi taholta, ilmoita asiasta hänen esimiehelleen. Tukea saat tarvittaessa esimerkiksi työsuojeluvaltuutetulta. Apuna voit käyttää lomaketta Ilmoitus työnantajalle työssä koetusta häirinnästä.

Pyydä suoraan, että esimies ottaa asian käsittelyyn. Kerro myös, että haluat tietää, mihin toimiin esimiehesi aikoo ryhtyä. Mikäli esimies ei ryhdy toimiin asian selvittämiseksi kohtuullisessa ajassa, voit viedä tiedon asiasta ja tekemästäsi ilmoituksesta esimiehesi esimiehelle.

7. Jos esimies ei auta tai tehdyt toimet ovat riittämättömiä, voit kääntyä työsuojeluviranomaisten puoleen. Työsuojeluviranomaisen tehtävänä on antaa työnantajalle ohjeet sekä tarvittaessa valvoa, että työnantaja ryhtyy tarpeellisiin toimiin seksuaalisen häirinnän tai epäasiallisen kohtelun lopettamiseksi. Työsuojeluviranomaisen tehtäviin eivät kuulu asiakkaan avustaminen työpaikalla tai konfliktien sovittelu. Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet toimivat alueellisina työsuojeluviranomaisina.

Lähteet:

1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

2. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu