Työ & Laki

Työntekijän oman käytöksen vaikutus sairausajan palkanmaksuun

8.12.2016 klo 15:25

Työtuomioistuimen ratkaisussa TT:2016:96 oli kysymys siitä, oliko työntekijällä oikeus sairausajan palkkaan, vaikka työntekijä oli loukannut itsensä ollessaan selvästi päihtynyt.

Työntekijä oli kaatunut kotonaan portaikossa, satuttanut päänsä ja ollut aivotärähdyksen vuoksi sairauslomalla poissa töistä 13 päivää. Työntekijän veren alkoholipitoisuus tapahtumahetkellä oli ollut noin 1,5 promillea. Työnantaja kieltäytyi maksamasta työntekijälle sairausajan palkkaa, koska katsoi työntekijän aiheuttaneen työkyvyttömyytensä tuottamuksellisesti.

Soveltuvan työehtosopimuksen mukaan työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, jos työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai rikollisella toiminnalla, kevytmielisellä elämällä tai muulla tuottamuksella. Työsopimuslakiin sisältyy vastaavankaltainen säännös, jonka mukaan työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, jos hän on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Työtuomioistuimen mukaan pelkästään alkoholin nauttimista työntekijän vapaa-ajalla ei voida pitää kevytmielisenä elämänä. Vaikka työntekijän päihtymystila tapahtumahetkellä oli keskivahva, sen ei katsottu osoittavan työkyvyttömyyden aiheutuneen tuottamuksellisesti. Ratkaisua perusteltiin myös sillä, että portaiden kiipeämiseen ravintolaillan päätteeksi ei liity ilmeistä loukkaantumisvaaraa, vaikka henkilö olisikin päihtynyt. Siten työntekijällä katsottiin olevan oikeus sairausajan palkkaansa.

Oikeutta sairausajan palkkaan päihtyneenä aiheutuneen työkyvyttömyyden osalta on arvioitu tuomioistuimissa aiemminkin. Pyörällään kaatuneella, sitä ennen päivän mittaan kuusi pulloa keskiolutta nauttineella työntekijällä katsottiin olleen oikeus sairausajan palkkaan. Sen sijaan päihtyneenä kerrostalon ulko-oven yläpuolella olleelle katokselle kiipeämistä yrittäneen työntekijän katsottiin aiheuttaneen tapaturman omalla törkeällä tuottamuksellaan, mistä johtuen työnantajalla ei ollut velvollisuutta sairausajan palkan maksamiseen.

Ratkaisut osoittavat, että työntekijän päihtymystilalla tai muulla omalla toiminnalla on merkitystä arvioitaessa, onko työnantajalla velvollisuutta maksaa sairausajan palkkaa. Päihtyneenä sattuneiden tapaturmien osalta tulisi arvioida muun muassa sitä, onko onnettomuuden ja loukkaantumisen vaara vallinneissa olosuhteissa ollut niin ilmeinen, että työntekijän voidaan katsoa aiheuttaneen tapaturman omalla törkeällä tuottamuksellaan. Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota siihen, onko päihtymystila johtanut ylimääräisten riskien ottamiseen ja siihen, olisiko onnettomuutta tapahtunut ollenkaan ilman päihtymystilaa.