Työ & Laki

Riittävä harkinta-aika on edellytys pätevälle päättämissopimukselle

Korkein oikeus katsoi ratkaisussaan KKO 2019:76, että työntekijän kanssa solmittu työsuhteen päättämissopimus oli pätemätön. Työntekijälle ei ollut varattu riittävästi harkinta-aikaa.

Tapauksessa oli kyse työntekijästä, joka oli ollut yhtiön palveluksessa 16 vuotta. Yhtiön edustaja oli kutsunut työntekijän kokoukseen, jonka aihetta ei kerrottu etukäteen. Paikan päällä työntekijälle selvisi, että kokouksessa keskusteltaisiin hänen työsuhteestaan ja sen mahdollisesta päättämisestä.

Työntekijälle kerrottiin, ettei hänen työsuoritukseensa olla tyytyväisiä ja että hänelle tarjotaan mahdollisuus solmia työsuhteen päättämissopimus vaihtoehtona varoitus- ja irtisanomismenettelylle. Työntekijä allekirjoitti sopimuksen noin kaksi tuntia kestäneen kokouksen lopuksi. Kaksi viikkoa kokouksen jälkeen työntekijä ilmoitti yhtiölle kiistävänsä sopimuksen sisällön, koska katsoi allekirjoittaneensa sopimuksen painostettuna.

Kahden tunnin harkinta-aika oli riittämätön

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen päättämisestä sopimuksella. Sopimus sitoo molempia osapuo-lia, ellei se ole pätemätön esimerkiksi siksi, että se on syntynyt sellaisissa olosuhteissa, joissa työntekijällä ei ole ollut aitoa mahdollisuutta tai valmiuksia harkita sopimuksen merkitystä.

Korkeimman oikeuden mukaan tilanne oli ollut sellainen, että työntekijä oli perustellusti kokenut tulevansa irtisanotuksi, ellei hän suostu päättämissopimukseen. Työntekijälle oli kerrottu, että sopimustarjous on voimassa vain kyseisen päivän ajan. Työntekijälle ei ollut tarjottu mahdollisuutta harkita sopimusta yön yli tai käyttää avustajaa.

Korkein oikeus totesi, että työntekijä oli laitettu tilanteeseen, jossa hän oli joutunut ilman valmistautumista ja avustajaa neuvottelemaan työnantajansa kanssa 16 vuotta kestäneen työsuhteensa päättämisestä. Noin kahden tunnin aika päättää asiasta oli näissä olosuhteissa riittämätön. Korkein oikeus julisti päättämissopimuksen pä-temättömäksi ja tuomitsi yhtiön maksamaan työntekijälle korvauksia työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Työnantajalla on vastuu sopimuksenteko-olosuhteista

Korkeimman oikeuden ratkaisuun vaikutti se, ettei työntekijä voinut valmistautua kokoukseen millään tavoin ja ettei hänelle annettu riittävää harkinta-aikaa kokouksen jälkeen.

Työnantaja vastaa sopimuksenteko-olosuhteista. On sekä työntekijän että työnantajan edun mukaista varmistaa, että työntekijä ymmärtää sopimuksen merkityksen ja vaikutukset esimerkiksi työttömyysturvaansa. Riittävä ymmärrys varmistetaan sillä, että sopimuksen läpikäyntiin ja harkintaan varataan riittävästi aikaa. Yksi osa riittävää harkintaa on se, että työntekijällä on halutessaan aito mahdollisuus keskustella sopimuksesta oman avustajansa kanssa.

Castrén & Snelman