Työ & Laki

Luottamusmiehen erityisen irtisanomissuojan ulottuvuus

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO:2017:16 oli kyse siitä, oliko pääluottamusmiesvalinnassa menetelty virheellisesti ja oliko valitulla työntekijällä luottamusmiehen erityinen irtisanomissuoja.

Tapauksessa työntekijä oli tiedustellut suullisesti osalta ammattiosaston työntekijöiltä, kannattaisivatko he hänen valitsemistaan pääluottamusmieheksi. Kun kannatusta oli, työntekijä oli toimittanut itse laatimansa kirjallisen luottamusmiesilmoituksen työnantajalle 27.11.2012. Työnantaja oli kiistänyt työntekijän luottamusmiesaseman ja vaatinut työntekijää järjestämään ammattiliiton vaaliohjeiden mukaisen ehdokasasettelukokouksen. Tämän jälkeen työntekijä oli kerännyt kolmea henkilöä lukuun ottamatta kaikilta ammattiosastoon kuuluvilta työntekijöiltä allekirjoitukset valintaa koskevaan asiakirjaan. Yhtiö oli irtisanonut työntekijän työsopimuksen 30.11.2012 henkilöön liittyvällä perusteella. Ammattiosasto oli hyväksynyt työntekijän valinnan luottamusmieheksi 5.12.2012.

Työsopimuslain 7 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan työnantaja saa irtisanoa työehtosopimuksen perusteella valitun luottamusmiehen henkilöön liittyvällä perusteella vain, jos niiden työntekijöiden enemmistö, joita luottamusmies edustaa, antaa siihen suostumuksensa. Työsopimuslaki ei sisällä säännöksiä koskien luottamusmiehen valintaa tai tämän irtisanomissuojan alkamista. Soveltuvien työehtosopimuksen määräysten ja oikeuskäytännön mukaan äänioikeutetuilla ammattiosaston jäsenillä on oltava mahdollisuus osallistua ehdokasasetteluun ja vaaliin.

Korkein oikeus totesi, että luottamusmiesvalinnassa oli menetelty virheellisesti, kun kaikki ammattiosaston jäsenet eivät olleet saaneet mahdollisuutta osallistua luottamusmiehen valintaan. Menettelyvirhe ei ollut vähäinen. Tästä huolimatta virheen ei katsottu aiheuttaneen valinnan pätemättömyyttä, koska suurin osa ammattiosastoon kuuluneista työntekijöistä oli saanut osallistua ehdokasasetteluun eikä kukaan ollut jälkikäteen käyttänyt valitusoikeuttaan. Työntekijän oli siten katsottu nauttineen luottamusmiehen irtisanomissuojaa menettelyvirheestä huolimatta. Korkein oikeus katsoi irtisanomissuojan alkaneen kirjallisesta valintailmoituksesta, josta lähtien työntekijä oli ollut rinnastettavissa ainakin luottamusmiesehdokkaaseen. Korkein oikeus päätyi siihen, että työntekijä oli luottamusmiehen erityisen irtisanomissuojan piirissä ja palautti työsopimuksen irtisanomista koskevan asian uudelleen käsiteltäväksi käräjäoikeuteen.

Tapaus muistuttaa, että työnantajan tulee huomioida luottamusmiehen erityinen irtisanomissuoja jo ehdokasasetteluvaiheessa. Lisäksi tapaus osoittaa, etteivät mahdolliset menettelyvirheet luottamusmiehen valinnassa ja siitä johtuvat epäselvyydet henkilön luottamusmiesasemasta automaattisesti poista virheellisestä valintamenettelystä tietoisen työnantajan velvollisuutta ottaa erityinen irtisanomissuoja huomioon irtisanomista harkitessaan.