Työpaikan vaihto

Töihin ulkomaille - kuinka selviytyä kulttuurishokista?

Töihin ulkomaille lähteminen voi olla jännittävä ja samalla haastava askel urapolulla. Siirtyminen eri kulttuuriin tuo mukanaan monia mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun, mutta samalla se edellyttää sopeutumista uusiin tapoihin ja odotuksiin. 

Työpaikan kulttuurishokki voi ilmetä monin eri tavoin. Se voi olla jotain niin pienestä kuin erilainen tervehdystapa tai työskentelytapojen eroavaisuus, tai jotain suurempaa, kuten erilainen hierarkiakäsitys tai kommunikaatiotyyli. Tunnistamalla nämä erot ja tiedostamalla omat reaktiot niihin, voi paremmin valmistautua sopeutumisprosessiin.

Tässä artikkelissa tarkastelemme joitakin keskeisiä seikkoja, joita on hyvä pitää mielessä, kun harkitset työskentelyä ulkomailla.

Ennakkoon varautuminen on kaiken a ja o

Kulttuurishokki alkaa vaivata yleensä kun arki uudessa maassa alkaa. Uuden maan alkuviehätys on kadonnut, olet kiertänyt kaikki nähtävyydet, etkä ole työpaikallakaan enää se uusi ja mielenkiintoinen henkilö, johon kiinnitetään jatkuvaa huomiota. 

Kulttuurishokkia voi ennaltaehkäistä parhaiten hankkimalla aktiivisesti tietoa kohdemaasta ja sen kulttuurista sekä uudesta työpaikasta. Kannattaa jo etukäteen olla tietoinen siitä, että uudessa maassa tulee kyetä joustamaan ja vähitellen sopeutumaan. 

Kohdemaan kulttuuri ei tule muuttumaan sinun vuoksesi. On hyvä, jos voit saada uudelta työpaikaltasi ”kummin”, joka opastaa sinua ja vastailee kysymyksiisi. Kannattaa kysyä! Hyvä ajatus on myös olla yhteydessä muihin samaan maahan muuttaneisiin suomalaisiin ja kysellä heidän kokemuksistaan.

Mihin asioihin on hyvä varautua? 

1. Kommunikaatiotyyli. Eri maissa kommunikoidaan eri tavoin, ja tämä voi vaikuttaa vuorovaikutukseen työpaikalla. On tärkeää oppia paikallinen kommunikaatiotyyli ja sopeuttaa omaa tapaa ilmaista itseään tarpeen mukaan.

Joissakin maissa saattaa olla tavallista käyttää epäsuoraa kieltä ja vihjata asioista, kun taas toisissa odotetaan suoraa ja avointa kommunikaatiota. Lisäksi kielimuuri voi vaikeuttaa viestinnän sujuvuutta. 

2. Työajan ja -tehtävien käytännöt. Työaikaan ja -tehtäviin liittyvät odotukset voivat vaihdella merkittävästi eri kulttuureissa. On tärkeää olla selvillä paikallisista työkäytännöistä ja sopeuttaa omaa työskentelytapaa tarpeen mukaan. Esimerkiksi siesta on varsinkin lämpimän ilmastovyöhykkeen maissa yleinen keskellä päivää, tavallisimmin lounasruokailun jälkeen pidetty lepoaika, joka puolestaan pidentää työpäivää iltapäivällä.

3. Hierarkia. Hierarkian rooli työpaikalla voi vaihdella eri kulttuureissa. Joissakin maissa esimiehille osoitetaan suurta kunnioitusta ja heidän päätöksensä ovat lopullisia, kun taas toisissa pyritään enemmän avoimeen ja tiimityöskentelyyn ja tiimit ovat itseohjautuvampia. On tärkeää ymmärtää paikalliset hierarkiset rakenteet ja noudattaa niitä, jotta työyhteisössä vallitseva tasapaino säilyy.

4. Työn ja vapaa-ajan tasapaino. Työn ja vapaa-ajan tasapainon merkitys voi vaihdella eri kulttuureissa. On tärkeää ymmärtää paikallisia odotuksia ja tiedostaa kohdemaan työ- ja vapaa-ajan käytännöt, jotta omat odotukset eivät ole liian kaukana todellisuudesta.

5. Työelämän normit. Työelämän normit ja odotukset voivat vaihdella eri maissa. Esimerkiksi kokouksiin saapumisen ajankohdat, työpäivän pituus ja työasu voivat poiketa kotimaasta.

Saksassa saattaa esimerkiksi olla tyypillistä aloittaa kokoukset suoraan aiheeseen siirtymällä, kun taas Yhdysvalloissa korostuu "small-talk" ja henkilökohtaisten suhteiden luomisen merkitys, ennen itse aiheeseen sukeltamista.

6. Konfliktien ratkaiseminen. Konfliktien ratkaisemisen tavat voivat vaihdella eri kulttuureissa. Aasiassa saattaa olla tyypillistä välttää suoraa konfliktia ja pyrkiä ylläpitämään harmoniaa työpaikalla, kun taas Pohjoismaissa saattaa korostua avoin keskustelu ja konfliktien ratkaiseminen suoraan.

7. Sosiaaliset normit. Sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä niin työ- kuin vapaa-ajallakin. Ulkomailla työskennellessä on hyödyllistä pyrkiä rakentamaan verkostoja paikallisten kollegoiden ja muiden alan ammattilaisten kanssa. Tämä voi auttaa paitsi työasioissa, myös sopeutumaan uuteen ympäristöön ja löytämään paikallisia harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.

8. Työssä eteneminen. Työpaikan kulttuurin ja hierarkian eroavaisuudet voivat vaikuttaa vahvasti siihen, miten yksilö etenee urallaan ulkomailla. On tärkeää ymmärtää paikalliset odotukset ja käytännöt urakehityksen suhteen.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä haasteista ja eroista, joita voi kohdata töihin siirtyessä ulkomaille. On tärkeää olla avoin ja joustava uusia kokemuksia kohtaan sekä valmis oppimaan ja sopeutumaan uuteen työkulttuuriin.

Joustavuus ja sopeutumiskyky

Työpaikan kulttuurishokit ja työkulttuurin erot voivat olla haastavia, mutta ne tarjoavat myös mahdollisuuden oppia uutta ja kehittää omia taitojaan. On tärkeää olla kärsivällinen ja antaa itselleen aikaa sopeutua uuteen ympäristöön. Tehokas sopeutuminen edellyttää avointa mieltä, halua oppia ja valmiutta kohdata haasteet rakentavasti.

Uuden kulttuurin kohtaaminen edellyttää joustavuutta ja sopeutumiskykyä. On tärkeää olla avoin uusille ideoille ja valmis oppimaan uutta. Samalla on tärkeää myös pitää kiinni omista arvoistaan ja rajoistaan, ja tarvittaessa kommunikoida niistä avoimesti työyhteisössä.

Töihin ulkomaille - löydä työpaikka:

Töihin ulkomaille - kaikki ulkomaalaiset työpaikat helposti

Töihin Espanjaan

Töihin Saksaan

Töihin Tanskaan