Tutkimuksen mukaan Suomessa on työpaikkakiusaamista enemmän kuin muissa Euroopan maissa. Vuonna 2007 julkaistun tutkimuksen mukaan 17 % vastanneista on kokenut uhkailua ja häirintää työpaikallaan.

EU:n elin- ja työolojen kehittämissäätiön Eurofoundin julkaiseman Euroopan maita vertailevan tutkimuksen mukaan Suomessa kiusataan työpaikoilla muita maita enemmän.

FT, KM, tietokirjailija Sirpa Polo on kirjoittanut aiheesta kaksi kirjaa, Narsisti esimiehenä ja Narsistin uhrista selviäjäksi. Kolmas kirja, työnimellä Niskalenkki henkisestä väkivallasta on työn alla.

– Eniten häirintää on terveydenhuollon, koulutuksen ja hallinnon aloilla. Naiset kokevat häirintää selvästi miehiä useammin. Tutkimuksessa ei ole havaittu eroja työtehtävän statusten välillä. Kuka tahansa voi joutua häirinnän kohteeksi, Sirpa Polo sanoo.

Suomessa tehdyn seurannan mukaan häirintätapausten lukumäärät vaihtelevat raportoivasta tahosta riippuen.

– Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) raportoi häirintätapaukset havaintojen perusteella. Työsuojeluviranomaisille tehdyt tutkintapyynnöt kiusaamishavainnoista eivät ole vuoden 2003 tehdyn lakimuutoksen jälkeen lisääntyneet Suomessa (Työolobarometri 2010), Sirpa Polo valottaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työolotutkimusten mukaan erityisesti naisiin kohdistuva kiusaaminen on lisääntynyt 2000-luvun puolella.

– Vuonna 2008 kaksi viidestä, eli 44 % palkansaajista kertoi kokeneensa kiusaamista työpaikallaan ainakin joskus. Kuusi prosenttia palkansaajista raportoi kokeneensa jatkuvaa kiusaamista työssä. Joka kolmas vastanneista kertoi joskus joutuneensa esimiehen harjoittaman häirinnän kohteeksi. (Työolojen neljä vuosikymmentä, 2008), Sirpa Polo sanoo.

Työturvallisuuslaki pätee myös henkiseen työsuojeluun

Työturvallisuuslaki (738/2002 28 §) edellyttää työnantajan puuttumista asiaan, jos työntekijä joutuu työssään terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavan häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun kohteeksi.

– Lainsäädännöstä huolimatta työssä tapahtuvaa häirintää ei ole Suomessa kyetty vähentämään, vaikka julkisuudessa on esitetty nollatoleranssivaatimuksia. Julkinen keskustelu on onneksi lisääntynyt merkittävästi, Sirpa Polo sanoo.

Vakava häirintä on vaikea kitkettävä

Vakava häirintä on lähes mahdotonta kitkeä pois työpaikalta. Työntekijät vaikenevat erityisesti johtajan harjoittaman häirinnän edessä huolimatta siitä, että laki velvoittaa kenen tahansa puuttumaan asiaan heti, kun kiusaaminen on havaittu.

– Useimmat sulkevat silmänsä häpeän takia ja säilyttääkseen työpaikkansa. Tavallinen ratkaisu hoitaa häirintäongelma on poistaa työyhteisöstä työntekijä, joka nostaa häirinnän esille. Luottamusmiesjärjestelmä, työterveyshuolto ja työsuojelu eivät tarjoa laista huolimatta suojaa häirinnän kohteeksi joutuvalle työntekijälle, Sirpa Polo kummastelee.

Epäasiallinen kohtelu työssä onkin vakava yhteiskunnallinen ongelma, joka on ratkaistava. Kysymys on asenteesta ja siitä, miten kohtelemme toisiamme. Kyse on myös tunnistamisen vaikeudesta ja työpaikan menettämisen pelosta.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu on prosessi

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu alkaa hyvin pienistä, vähäisenä pidettävistä naljailuista, joita ihmiset huumorimielessä esittävät toisilleen.

– Epämääräiset sanalliset heitot yhdistyneenä tiedon pimittämiseen ja tunteita sisältäviin ei-sanallisiin viesteihin johtavat häirinnän kohteen hämmästelyyn; mistä oikein on kysymys, Sirpa Polo sanoo.

Puhumattomuus ja kyvyttömyys ratkaista ongelmia ovat selkeitä signaaleja siitä, ettei yhteisössä ole kaikki kunnossa. Huumoriin kätketyt töksäytykset kasvavat helposti suuriksi möykyiksi. Häirinnän kohteena oleva työntekijä joutuu yrityksen ja erehdyksen kautta etsimään paikkansa yhteisössä.

– Koska yhteisöstä puuttuvat pelisäännöt tai ne jatkuvasti muuttuvat, työntekijä alkaa tehdä virheitä, joista tulee sanomista. Uhrin suojamekanismit alkavat toimia: jatkuvaa väsymystä, päänsärkyä, kurkkukipua, flunssaa, myöhemmin selkäongelmia, epämääräistä kipua ja tulehduksia, pian muistin menetystä ja masennusta, Sirpa Polo listaa.

Syyllisyys kalvaa

Jos työympäristössä ei tunnisteta ongelmia, häirintään reagoiva työntekijä alkaa etsiä syitä itsestään. Hän kokee syyllisyyttä heikkenevästä suoriutumisestaan ja alkaa epäillä osaamistaan.

– Huonon työilmapiirin jatkuessa uhrin yöuni häiriintyy ja väsymys lisääntyy kunnes traumaattinen stressireaktio voimistuu niin paljon, ettei hän kykene enää menemään työpaikalleen. Lisäksi esimies saa tilaisuuden arvioida työntekijän kykenemättömäksi työhönsä, Sirpa Polo sanoo.

Oletus on, että ristiriitatapauksessa on aina kaksi ongelmallista osapuolta. Tämä on yleensä totta, mutta narsistin kohdalla oletus on väärä.

– Narsisti saa aikaan myrskyn toisen ihmisen kanssa aivan yksin. Toinen harhaanjohtava oletus on, että asioista voidaan sopia keskustelemalla. Keskusteleminen on mahdotonta, jos vuorovaikutus puuttuu, Sirpa Polo kertoo.

Suuret luulot

Narsistilla on suuret luulot itsestään, mutta todellisuudessa kysymys on epävarmuudesta, kateudesta tai vihasta.

– Alitajunnassaan narsisti taistelee itsensä kanssa peittääkseen oman epävarmuuden tunteensa, jota hän ei kestä nähdä itsessään, Sirpa Polo summaa.

Työyhteisössä, jossa ei ole pelisääntöjä tai niistä ei keskustella, vallitsee luottamuspula.

– Häiriöinen hakeutuu usein johtajan tehtäviin, koska silloin hän hallitsee yhteisön. Se myös tuottaa hänelle itseluottamuksen tunteen ja oikeuden määrätä. Johtaja, joka syyllistyy epäasialliseen kohteluun, käyttää luottamusta alistamisen keinona. Hän on taitava manipuloija näennäisen luottamuksen rakentamisessa. Johtaja vaatii toiselta luottamusta, mutta pelaa samaan aikaan työyhteisön selän takana omaa peliään, josta luottamus on kaukana, Sirpa Polo sanoo.

Kysymys on hyvin monisäikeisestä käyttäytymismallista, jonka todentaminen työsuojeluviranomaisille kirjallisella selvityksellä on mahdotonta.

– Viranomaisten kiinnostus ja kieli ovat jotain, mihin henkinen väkivalta ei sisälly. Todellisuus on käsittämätön. Uhri, joka pyrkii kuvaamaan todellisuutta sellaisena kuin on sen kokenut, ei tavallisesti itsekään käsitä tapahtunutta. Avun pyytäminen työsuojeluviranomaisilta on vaikeaa, koska avun pyytäjää saatetaan pelotella häneen kohdistuvilla seuraamuksilla. Työsuojelun neuvova asenne ei myöskään auta työyhteisöä. Uhrin ainoaksi mahdollisuudeksi jää irtisanoutuminen, Sirpa Polo summaa.

Vaikka tilanne vaikuttaa lohduttomalta, Sirpa Polon mukaan myös toivoa on.

– Aina on mahdollista eheytyä, mutta tie on pitkä. Apua voi hakea työterveyslääkäriltä ja psykologilta, Narsistin uhrien tuki ry:stä ja muista vertaisryhmistä. Yksin ei pidä jäädä, koska yksinäisyys ruokkii minuuden kuihtumista. Mitä nopeammin uhri pyrkii suuntautumaan ulospäin, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on palata yhteisöihin, Sirpa Polo kannustaa.

Lopuksi Sirpa Polo antaa vielä yhden vinkin kiusatulle.

– Hymyile itseksesi vaikka ei hymyilyttäisikään. Aivot eivät tiedä, että ”huijaat”, vaan tulkitsevat hymyn iloksi. Hymy tekee hyvää aivoille. Ja jollei muuten hymyilytä, laita kynä poikittain suuhusi, niin saat hymyn huulille.
 

 

Lähteet: Aho, S. & Laine, K. 1997. Minä ja muut. Keuruu: Otavan Kirjapaino, The Cleveland Clinic. 20.5.2005. Narcissistic Personality Disorder, Hare, R. 2004. Ilman omaatuntoa. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy, Keltinkangas-Järvinen, L. 1994. Hyvä itsetunto. Juva: WSOY:n graafiset laitokset, Marttunen, M., Eronen, M. & Henriksson, M. 2007. Persoonallisuushäiriöt. Teoksessa J, Lönnqvist., M. Heikkinen, M. Henriksson, M. Marttunen. & T. Partonen.(toim.) Psykiatria. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, Mäkelä, R. 2002. Naamiona terve mieli. kuinka kohtaan luonnehäiriöisen? Hämeenlinna: Kariston kirjapaino, Roos, I. 2007. Energiavaras uuvuttaa ihmissuhteet. Helsinki: Edita Prima Oy, Välipakka, T. & Lehtosaari, A. 2007. Sata tapaa tappaa sielu. Narsistin uhrit kertovat. Vantaa: Dark Oy,

Babiak, P & Hare, R. D. 2007. Käärmeet liituraidassa. Psykopaatit työelämässä. Helsinki: Koobra Oy, Fourth European Working Condition Survey. Http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0698.htm.. Eriksson, M. 2010. Johtajuus, valta ja pelko. Työsuojelurahasto, Lehto A-M. & Sutela, H. 2008. Työolojen kolme vuosikymmentä. Työolotutkimusten tuloksia 1977-2008. Helsinki, Tilastokeskus, Malinen, B. 2005. Häpeän monet kasvot. Helsinki: Kirjapaja, Malinen, B. 2010. Elämää kahlitseva häpeä. Helsinki: Kirjapaja, Polo, S. 2011. Narsisti esimiehenä. Miten vapauduin työpaikkahelvetistä. Hämeenlinna: Minerva, Työolobarometri 2010. Työ- ja elinkeinoministeriö, Työturvallisuuslaki 738/2002.

Narsistien uhrien tuki ry

 

 

Kommentit

8

Talkkari

Asukkaissa on paljon narsisteja, tietävät paremminkuin 30 vuotta alalla ollut.
9

kokemusta on

Ei se asiaa mikskään muuta, vaikka kutsutaan narsistiksi tai mikskä vaan. On kokemusta niin kiusaavista esimiehistäkin, kuin työntekijöistä. Esimiesten tekemisiin kun on käytännössä vaikeampi puuttua, kuin työkaverin. Pahinta on se, että esimiehet eivät oikeasti puutu työntekijätasolla tapahtuvaan kiusaamiseen, sillä usein ovat "hyvää pataa" keskenään ja toinen toistaan tukien pyörittävät omaa kuviotaan ja peitellen ja vähätellen muiden valituksia. Kaiken huippuna sitten se, että todetaan kiusaamisesta valittavalle "ei täällä pakko ole olla, ihan vapaasti voi vaihtaa työpaikkaa", mikä tarkoittaa sitä, että kiusattu lähtee ja kiusaaja saa jatkaa kiusaamistaan. Työpaikoilla tehdään kyselyitä mm työhyvinvoinnista yms. Tulosten yhteenvedossa kuitenkin saadaan asiat näyttämään "hyvin menee ja parannusta tapahtunut", vaikka käytännössä asia on muuta. Tästä löytyy useammankin tutkimusten tuloksia ja yhteenvetoja vuosien varrelta. Tuloksia kun ohjaa se, kuka maksaa, näin käynyt esim työpaikan vakuutusfirman tekemän kyselyn kanssa ja lopputulosta hehkutettiin ko yhtiön lehdessäkin, esimerkkitapauksena ja ko juttu pyörii työpaikalla vitsinä.
7

Manipuloija työkaverina

Juuri noi. Sitä uskotaan joka osaa manipuloida . Vaikka totuus on toinen ...
12

janos

kokemusta on. tilasi mulle lääkäriajan sesonkiin, en muka ole kipeä. nyt saan kärsiä pullistumista koko loppu ikäni. kiitos , onneksi sai mennä pois. minulle vaan ei enää kuntoutus auta. Nauti, sinä ...
6

Narsistin selättänyt

On kokemusta ja nähty on miten vaikea esimiesten on puuttua asiaan. Sitkeällä työllä sain kuin sainkin narsistin kiikkiin ja työrauhan palaamaan. Tapaus oli kyllä varsin haastava. 35 vuotisen työuran jälkeen jouduin ensimmäistä kertaa ikinä hoitamaan asiaa pääluottamusmiehen ja työpsykologin avulla. Oli muutaman vuoden työ saada esimies tajuamaan kuinka narsisti käytti häntäkin hyväkseen kuin sätkyukkoa. Lopulta työrauha palasi, kun narsisti teki kohtalokkaita virheitä ja jäi kiikkiin teoistaan.
9

Pirjo

Juuri näin! Vaatii vaan tosi paljon vahvuutta ja rohkeutta käydä täälläinen taistelu. Useimmiten kiusattu on jo alkanut epäilemään omaa osaamistaan ja on epävarmassa tilassa. Hienoa, että olet voittant!
5

Maxi

Meidä työpaikassa oli myös Narsisti pomo ajoi minut ulos 3kk palkalla vaikka tein lähes miljoonan voitot. Muutaman vuoden jälkeen ajoi kaikki ylos siis 440 ihmistä ja läksi pakoon täältä
9

Väsynyt

Kun yrityksen toinen omistaja on narsisti..ei työntekijällä ole enää mitään muuta vaihtoehtoa kuin irtisanoa itsensa. Muussa tapauksessa jää joko loppuikäinen kärsimys tai kun elämä romahtaa niin pahoin ettei jää enää kuin itsetuho. 10 vuoden piina on aiheuttanut jo nuo kaikki oireet..ja edes työterveys ei auta tai ymmärrä. Kiusatulle tarjotaan masennuslääkkeitä ja psykoterapiaa..vaikkei niistä ei tilanteeseen ole apua. Kun olet pomon hampaisiin joutunut..olet siinä elämän loppuun asti...tai ravit itsesi irti ja jäät työttömänä tyhjän päälle.
7

PirkkoF

Narsisti tai ei, yhtä paha asia jokatapauksessa. Tutkimukset paljastavat vasta ns jäävuoren huipun, sillä typaikan menettämisen pelko pakottaa pitämään suun kii ja kärsiin. Toisille tämä on taas trendiaihe ja heistä on hienoo kertoo tulleensa kiusatuks, kun se on jännää. Konsulttien on helppo suositella työpaikan vaihtoa, mutta monelle se ei ole niin helppoa. Paljonkin aiheesta voisi kertoa, mutta sitten aikanaan, ehkäpä syksyllä.
8

Plääh

Narsisti yritti nujertaa minut ensi tapaamisella. Vähättelyä, ilkkumista ja vitsailua. Meni 5v ja ko tyyppi oli esimieheni esimies. Hän aloitti esimieheni kautta manipuloida minua. Yhtäkkiä en osannut mitään, en ollut tarpeeksi nopea oppimaan jne. Yrittivät saada minut hyväksymään pari palkkaluokkaa pienemmän palkan ja työn. Onneksi tekemistämme mitattiin kuukausittain ja tiesin tarkkaan miten hyvä olin.
7

Soppakokki

Olen onnekas. Tapasin työelämässä ensimmäisen narsistin vasta melkein viisikymppisenä. Narsistini oli asemassa, jossa työntekijän asemassa pääsi vaikuttamaan esimiehiin ja sitä kautta koko yrityskulttuuriin. Hänen tavastaan halveksia kaikkia ihmisiä tuli koko yrityksen tapa. Kaksi vuotta jaksoin taistella, keksiä jippoja, joilla saan narsistin nalkkiin ja löytää etsimällä työpäivistäni hyvää, niin että en masennu narsistin jatkuvista työyhteisöön kohdistuvista selkäänpuukotuksista. Luin tutkimuksia, vinkkejä ja kokemuksia. Lähes jokaisen lukemani aineiston lopputulos oli, vaihda työpaikkaa. En halunnut uskoa, en halunnut antaa periksi. Olenhan järkevä ajatteleva ihminen, voin kyllä voittaa tämän haasteen. Nyt kun olen poissa tuosta työpaikasta, mietin että kokemusta en vaihtaisi mihinkään, mutta näilläkin kilometreilla vaatii kyllä työtä toipua menneestä kahdesta vuodesta ja luottaa taas uusiin mahdollisuuksiin. Narsismi on todellista totta ja yhdyn nyt sitten kuitenkin kuoroon; jos koet työpaikallasi ylitsepääsemättömän muurin, narsistisen persoonallisuushäiriön työkaverisi tai esimiehesi kohdalla, VAIHDA TYÖTÄ! Voit nimittäin laskea, että toipuminenkin kestää kyllä jonkin aikaa, eli ei kannata hidastella.
8

Eukko vuan

Sinäpä sitten soppa syntyy, kun työyhteisöön sattuun usseempi narsisti! Siinä on muut helisemässä, sodassa!
8

Yrittäjä

Minulla oli kerran työntekijä, joka pilasi koko työpaikan ilmapiirin. Aina, kun joku asia ei mennyt hänen mielen mukaan eikä saanut tehdä niin kuin halusi, alkoi liitolla uhkailu. Tämä kohdistui sekä meihin yrittäjiin että muuhun henkilökuntaan. Toki hänen mielestä me muut pilasimme ilmapiirin ja kertoi sen meille joka päivä. Tilanne meni niin pahaksi, että välttelin omaan yritykseeni menoa päiväaikaan. Muu henkilökunta uhkasi erota, jos tämä yksi tyyppi ei lähde. Onneksi älysi vaihtaa kilpailijalle, kun koki meillä olonsa niin huonoksi. Sama myllytys kuuluu jatkuvan uudessakin paikassa :)
6

Anonyymi

Hieman ihmetytti tuo kommentti, että yleensä ristiriitatilanteissa on kaksi hankalaa ihmistä. Kyllä ainakin meidän työpaikalla ihan yksittäiset ihmiset ottavat jonkun silmätikukseen. Ei narsisteja ihan joka työpaikalla ole, on myös ihan niitä vmäisiä ihmisiä. Kaikissa ristiriitatilanteissa en ole ollut osapuolena, mutta sen verran voin sanoa että kumpikaan osapuoli ei ole narsisti, mutta toinen osapuoli on erittäin vaikea ihminen. Mielestäni on vahingollista ajatella että syy olisi yleensä molemmissa osapuolissa.
6

Kokemusta on

Totta puhut. Esimiehiltä se on sekä osaamattomuutta että asian vähättelyä. Ikävä kyllä, jopa työterveyspsykologi voi olla niin ammattitaidoton ettei tunnista kiusaamista. Olen työskennellyt työyhteisössä jossa neljä ihmistä oli joutunut sairaslomalle kiusaamisen takia, mutta työterveyspsykologin ja johtajan mielestä sitä ei esiintynyt. Oli vain huono ilmapiiri... todellisuudessa kiusaaminen oli todella räikeää. Kiusatut ovat lähteneet ja kiusaajat saivat paikkansa pitää, mutta samalla hävisi osaaminen organisaatiosta.
5

56v.

Joduin kans työpaikkakiusatuksi...30v työkokemus. Yhtä äkkiä en osannutkaan töitäni esimiehen kannalta. Jouduin monta x puhutteluun, ja joka kerta hän oli laatinut kirjelmän jonka jouduin kuittaamaan. Tosi lapsellisia juttuja. Tämä jatkui puoli vuotta. Itkin töissä. En nukkunut en syönyt voin pahoin. Tämä johti siihen että en kestänyt enempää, ja sanoin itseni irti. Tiedän että esimieheni halusi näin tapahtuvan. Nyt tilanne on jatkunut kyseisessä työ paikassa. on ottanut uusia kohteita. Työilma piiri on niin tulen arka, että pian lähtee muitakin pois. 56
8

CHRL

Miksi et antanut noita kirjelmöintejä luottamusmiehellesi tai lähettänyt työsuojelupiirille, jos ne olivat asiattomia/aiheettomia? Oliko kuitenkin totuus tässä se, että olit haluton opettelemaan uusia tapoja ja kykyjä...jos kerran esimiehesi oli noinkin isoja ponnisteluja tehnyt ilmaistaakseen osaamisvajeesi...itsesäälissä (martyyrius) rypeminen on narsismin vastakohta ja ihan yhtä karmea ihmistyyppi työpaikalla.
6

53 v.

Olen jotunut kahdella eri työpaikalla työkaverin kiusaamaksi. Koko asian olen ymmärtänyt vasta jälkeenpäin. Molemmissa tapauksissa on ollut oman tulkintani mukaan kyse kateudesta. Itse olen pyrkinyt olemaan reilu ja tehnytkin asioita, jotka edistävät yhteistä hyvää. Kiitosta en muista kuulleeni kiusaajiltani koskaan.
6

Potkut saanut

Tein valituksen esimiehestäni hänen esimiehilleen, joka kiusasi ja painosti. Nämä johtajat kertoivat esimiehelleni oikein nimellä kuka heille oli valituksen tehnyt ja siitä se riemu ratkes jouduin sairaalaan kun stressin vuoksi tuli aivoveren vuoto ja töistä potkut!
6

Varhsinen puuttuminen

Hyvä alkoholismiin.Hyvä myöhästymisiin. Hyvä töiden tekemättä jättämisiin. Mutta on se kauhia kun täysin yllättäin kutsutaan työterveyshuoltoon myymäläpäällikön ja aluepäällikön toimesta. Siellä sitten lääkäri ja terveydenhoitaja äimänkäkenä istuu kun heitä koskee vaitiolovelvollisuus.
6

Sadismi

Eräässä opistossa, jossa olin määräaikaisena opena, oli aivan käsittämätön meninki: mm. kollega uhkasi tappaa veljeni ja muutama päivä tämän jälkeen kolmas osapuoli hyökkäsi hänen kimppuunsa raapien kasvot verille. Työpätkää kesti noin 2.5 kk, josta olin saikulla noin kuukauden. Kaiken kukkuraksi rehtori kirjoitti laittoman työtodistuksen ja parjasi minua. Tämä on pahin työpaikka missä olen koskaan ollut. Toiseksi pahin oli toimisto, jossa olin harjoittelussa 4 päivää, kun piti olla 4 kuukautta. Näistäkin päivistä 3 oli liikaa. Jo ensimmäisenä päivänä väheksyttiin. HR-kokouksessa puhuttiin avoimesti muka vitsin varjolla parituksesta. Seuraavana työpäivänä jo miesporukka keskusteli suureen ääneen, että olisko jollain kortonkia, kun kävelin heidän ohitse.

Lisää uusi kommentti

To prevent automated spam submissions leave this field empty.