Työ & Laki

Takaisinottovelvollisuus kattaa saman ja samankaltaisen työn

Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisussa S 15/737 oli kysymys siitä, oliko työnantaja laiminlyönyt irtisanomansa työntekijän takaisinottovelvollisuuden.

Työsopimuslain mukaan työnantajan on tarjottava työtä taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä irtisanomalleen, työvoimatoimistosta työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee uusia työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Takaisinottovelvollisuus on voimassa yhdeksän kuukautta irtisanotun työntekijän työsuhteen päättymisestä lukien.

Tapauksessa yhtiö oli irtisanonut projekti-insinöörinä toimineen työntekijän ja palkannut uuden projekti-insinöörin yhdeksän kuukauden sisällä irtisanomisesta. Riidan kohteena oli se, oliko irtisanottu työntekijä tehnyt samaa tai samankaltaista työtä kuin mitä uusi projekti-insinööri oli palkattu tekemään.

Työsopimuslain esitöiden mukaan työtä voidaan pitää samankaltaisena, jos se muistuttaa irtisanotun työntekijän aikaisempia työtehtäviä ja työntekijällä on sellainen ammattitaito, koulutus ja aikaisempi työkokemus, että hänen voitaisiin olettavan tulevan valituksi kyseiseen työhön, jos muita työnhakijoita ei olisi.

Tapauksessa irtisanotun ja uuden työntekijän työnkuvat olivat samankaltaisia tehtävänimikkeen, useiden työtehtävien ja työntekijältä edellytettyjen ominaisuuksien osalta. Työnkuvat erosivat toisistaan ainoastaan 3D-suunnittelun osalta, sillä irtisanottu työntekijä ei ollut tehnyt entiselle työnantajalleen 3D-suunnittelua. Uuteen työtehtävään nimenomaisesti edellytettiin 3D-suunnittelun käytännön osaamista.

Vaikka irtisanottu työntekijä ei ollut viimeisimmän työsuhteensa aikana tehnyt 3D-suunnittelua, hän oli kuitenkin tehnyt sitä aiemmissa työsuhteissaan ja myös suorittanut alaan liittyviä opintoja. Hovioikeus katsoikin, että irtisanotulla työntekijällä oli sellainen ammattitaito, koulutus ja aikaisempi työkokemus, että hänen olisi voitu olettaa tulleen valituksi kyseiseen työhön, jos muita työnhakijoita ei olisi ollut. Työnantaja tuomittiin vahingonkorvauksiin takaisinottovelvollisuuden laiminlyönnistä. Tuomio on lainvoimainen.

Tapaus osoittaa, että jos kyseessä on samankaltainen työ, mitä irtisanottu työntekijä teki, työnantajalla on velvollisuus selvittää, onko työntekijällä sellaista aiempaa työkokemusta, koulutusta ja ammattitaitoa, että hänenlaisensa työntekijän voitaisiin olettaa tulevan valituksi työhön. Jos on, irtisanottu työntekijä syrjäyttää takaisinottovelvollisuuden kontekstissa pätevämmänkin ulkopuolisen työnhakijan. Tapauksen arviointia ei muuttanut se, että työhön palkattu uusi työntekijä oli osoittautunut hyväksi ja mahdollisesti irtisanottua työntekijää pätevämmäksikin työntekijäksi.