Työ & Laki

Irtisanomisen kohdentaminen kahden työntekijän välillä

Työtuomioistuimen ratkaisussa TT 2017:128 käsiteltiin periaatteita, joiden nojalla työnantaja voi valita irtisanottavan työntekijän samassa asemassa olevien työntekijöiden keskuudesta.

Työntekijä oli työskennellyt Platforms-tiimin ryhmäpäällikkönä. Yhtiössä toteutettiin organisaatiomuutos, jonka yhteydessä liiketoimintayksikön ryhmäpäälliköiden määrä väheni kahdeksasta neljään ja paikat laitettiin uudelleen haettavaksi. Työntekijä haki Platforms-tiimin ryhmäpäällikön paikkaa, mutta yhtiö valitsi siihen toisen työntekijän, joka oli työskennellyt aiemmin projektipäällikkönä.

Asiassa oli kysymys siitä, oliko ryhmäpäällikkönä työskennellyt työntekijä irtisanottu perusteettomasti.

Työtuomioistuin katsoi, että ryhmäpäälliköiden työ oli vähentynyt työsopimuslain mukaisesti olennaisesti ja pysyvästi. Tätä osoitti muun muassa se, että ryhmäpäälliköiden määrä oli vähentynyt puolella.

Asiassa oli riidatonta, että irtisanottu työntekijä oli aiemmin toiminut Platforms-tiimin ryhmäpäällikkönä. Työtuomioistuin katsoi kuitenkin, että organisaatiomuutoksen myötä ryhmäpäällikön tehtävä oli laajentunut merkittävästi. Kysymys ei ollut enää samankaltaisesta tehtävästä kuin ennen, vaan työn katsottiin muuttuneen ja laajentuneen vaatimuksiltaan olennaisesti aiempaan verrattuna.

Molemmilla työntekijöillä oli ollut lähes yhtä pitkä työkokemus ryhmäpäällikön tehtävistä samoissa yhtiöissä ja molemmat olivat toimineet myös projektipäällikköinä. Tapahtuma-aikaan projektipäällikkönä työskennellyt työntekijä oli kuulunut yhteistoimintaneuvottelujen piiriin ja ollut samalla tavalla irtisanomisuhan alainen. Häntä ei ollut tarvinnut kouluttaa ryhmäpäällikön tehtävään.

Näissä olosuhteissa yhtiöllä katsottiin olleen oikeus valita kahdesta työkokemukseltaan olennaisesti saman tasoisesta hakijasta vapaasti toinen uuteen organisaatioon jäävä. Valinnassaan yhtiö oli painottanut työntekijöiden ominaisuuksia, kuten aktiivisuutta, yhteistyötä myynnin kanssa sekä kykyä hankkia uusia projekteja ja työllistää ihmisiä niihin. Työtuomioistuimen mukaan kaikilla näillä ominaisuuksilla oli ollut merkitystä vallinneissa olosuhteissa, joissa oli ollut tärkeää hankkia uusia asiakkaita yhtiön osaamiselle. Siten yhtiöllä oli ollut oikeus valita ryhmäpäällikön tehtävään valitsemansa työntekijä ja toisaalta kohdentaa irtisanominen toiseen työntekijään.

Tapaus osoittaa, että kollektiiviperusteisessa irtisanomistilanteessa samanlaisessa asemassa ja saman irtisanomisperusteen vaikutuspiirissä olevien työntekijöiden joukosta on sallittua valita irtisanottavat, ja toisaalta jättää irtisanomatta yhtiön näkökulmasta parhaat työntekijät. Arvioinnissa voidaan huomioida työntekijöiden soveltuvuus ja ominaisuudet, työnantajan tosiasialliset tarpeet ja se, minkälaisen panoksen työntekijä tuottaa yhtiölle. Perusteiden on kuitenkin oltava aina asiallisia ja objektiivisesti perusteltavissa.