Työuran alussa

Nuori kaipaa palautetta kesätyöstä

Palautteen saaminen on tärkeää myös kesätyössä. Vastuullinen kesäduuni 2017 -kampanjaan osallistuvat työnantajat sitoutuvat kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, jotka tekevät kesäduunista työntekijälle ja työnantajalle mielekkään.

1. Hyvä hakijakokemus
Kesätyön hankkiminen on nuorelle yksi vuoden jännittävimmistä asioista. Vastuullinen kesätyönantaja pitää hakijan ajan tasalla siitä, miten rekrytointiprosessi etenee. Myös niille jotka eivät tule valituksi, ilmoitetaan asiasta.

2. Mielekäs työ
Nuori luo kesätyön kautta ensimmäiset suhteensa työelämään. Kesätyössä nuori saa ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä, eri aloista ja ammateista. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja, mutta on samalla sopivan haasteellista. Hyvässä kesätyössä työtehtävät, vastuut, valtuudet ja odotukset on määritelty selkeästi. Vastuullinen kesätyönantaja jättää nuorelle positiivisen kuvan työelämästä. Tämä kannustaa nuorta opiskelemaan ja valmistumaan nopeammin.

3. Perehdytys ja ohjaaminen
Vastuuhenkilö perehdyttää kesätyöntekijän. Hän myös ohjaa nuorta työssään. Kesätyöntekijälle kerrotaan työpaikan pelisäännöt ja käytöstavat. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdyttämisellä nuori pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja kehittyy. Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta.

4. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus
Kesätyöntekijää kohdellaan tasapuolisesti muiden työntekijöiden kanssa. Hänet otetaan työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi heti alusta pitäen. Nuoren tukeminen on koko työpaikan yhteinen asia. Kesätyöntekijälle tarjotaan samanlainen työympäristö ja työvälineet kuin muillekin työntekijöille.

5. Kohtuullinen palkka
Kesätyöntekijälle maksetaan työn vaatimusten ja nuoren kokemuksen mukaista palkkaa.

6. Kirjallinen sopimus ja todistus
Vastuullinen kesätyönantaja tekee nuoren kanssa aina kirjallisen työsopimuksen. Työsuhteen päättyessä annetaan työtodistus, vaikka kesätyöntekijä ei muistaisi sitä pyytää. Työnantaja käy kesätyöntekijän kanssa palautekeskustelun ja kannustaa nuorta kertomaan mielipiteitään.

Palautteenanto kesätyöstä -kysely

Myönteinen palaute jättää vahvan muistijäljen. Palautteenanto kesätyöstä -kyselyssä kysyttiin millaisia myönteisiä tai innostavia kokemuksia kesätyöntekijällä on ollut kesätyössä palautteen saamisesta.

Positiivinen palaute 163
Palaute paransi motivaatiota 69
Palaute auttoi kehittymään 64
Esimieheltä saatu palaute 35
Työyhteisöltä saatu palaute 29
Asiakkailta saatu palaute 23
Palautetta on tullut työjakson aikana 13
Palautetta annettu työjakson lopuksi 10
Vastaajia 297. Palautteenanto kesätyöstä -kysely, T-Media.

Kesätyöpalautteeseen toivotaan kyselyn mukaan enemmän syvyyttä.

Itseä kehittävää palautetta 118
Palautetta tulisi saada enemmän/useammin 78
Positiivista palautetta enemmän 65
Ei mitään/palautetta ei tullut riittävästi 29
Palaute asiallisesti ja kasvotusten 19
Kirjallinen palaute 10
Vastaajia 297. Palautteenanto kesätyöstä -kysely, T-Media.

Keneltä kaikilta olet saanut palautetta kesätyöstäsi?
Esimies on ykkösasemassa kesätyön palautteenantajana. Myös asiakkaiden palaute arvostetaan korkealle.

86 % on saanut esimieheltä/tiiminvetäjältä palautetta
79% on saanut työkaverilta palautetta
58% on saanut asiakkaalta palautetta
22% on saanut muulta henkilöltä työpaikalla palautetta

Vastaajia 297. Palautteenanto kesätyöstä -kysely, T-Media.

Naiskesätyöntekijät saavat enemmän palautetta. Esimiesten palautteenannossa korostuvat kuitenkin miehet.
Esimies/tiiminvetäjä
N: 85
M: 90

Työkaveri
N: 83
M: 72

Asiakas
N: 64
M: 45

Muu henkilö työpaikassa
N: 25
M: 18
Palautteenanto on työnantajan vastuulla. Enemmistö kesätyöntekijöistä ei osaa sitä pyytää.
42% osaa pyytää palautetta
58% ei osaa pyytää palautetta

Vastaajia 297. Palautteenanto kesätyöstä -kysely, T-Media.

Ajattele nyt kesätyöstäsi saamaasi palautetta. Minkälainen fiilis sinulle on siitä jäänyt?
Palautteen antamisen ilmapiiri ja tunnelma
N: 76
M: 84

Palaute on ollut rakentavaa/auttanut kehittymään työssä
N: 63
M: 73

Palaute EI ole minulle tärkeää
82% täysin/melko eri mieltä

Vastaajia 297. Palautteenanto kesätyöstä -kysely, T-Media.

Kehityskeskustelujen rooli vahvistuu kesätyöntekijän iän myötä.

Yhteenveto:

Kesätyöorganisaatiot ovat hoitaneet palautteenantotilanteet mainiosti. Tässä on paikka vahvistaa työnantajakuvaa yksinkertaisesti palautteenannon määrää ja mahdollisuuksia lisäämällä.

Positiivinen palaute rakentaa hyvää työnantajamuistoa. Kesätyön päätyttyä tunnistetaan myös itseä kehittävän palautteen voima.

Palautetta haluavat kaikki, mutta sitä ei osata pyytää. Riittävä palautteensaaminen on siis työnantajan vastuulla. Kesätyöntekijöiden kanssa työskentelevien tulee tunnistaa vastuunsa palautteenannossa ja rohkaista kesätyöntekijöitä myös itse pyytämään palautetta.

Viestintäkanavat kannattaa päivittää tähän päivään. Suurin tarve on WhatsAppilla, Messengerillä tai vastaavalla kännykkäsovelluksella. Tekstien naputtelu ei kuitenkaan korvaa kasvokkain keskustelua, joka on erityisen tärkeää kesätyöntekijöiden kanssa.

Nuoret naiset tarvitsevat kannustusta! Naiset saavat palautetta monesta lähteestä, mutta heidän kokemuksensa palautteensaamisesta on kehnompi kuin miehillä. Naiset myös kaipaavat paljon palautetta. Erityisesti esimiesten tulee kiinnittää huomiota naiskesätyöntekijöiden tasavertaiseen huomioimiseen.

Palautteenantamiseen kannattaa kehittää luontevia, nopeita ja epävirallisia palautteenantokäytäntöjä. Syvällisempiä kehityskeskusteluja ei kannata unohtaa yhdenkään kesätyöntekijän kohdalla.

Kyselyyn vastasi 297 kesätyökokemusta omaavaa 15-28-vuotiasta suomalaista. Tutkimus toteutettiin 19.12.2016-8.1.2017 T-Median tutkimuspaneelissa.

Lähde: T-Media