Työhyvinvointi

Vanhuspalvelu uudistuu työntekijöiden avulla

18.5.2016 klo 12:14

Vanhuspalvelun asiakasrajapinnassa toimivilla työntekijöillä on näkemystä asiakkaiden tarpeista ja ideoita palvelun parantamiseksi. Nämä jäävät valitettavan usein kuitenkin tunnistamatta ja hyödyntämättä. Työntekijöille omien ideoiden ja mielenkiinnon kohteiden esille tuominen on voimaannuttavaa, mutta usein vierasta. Esimiesten tuki ja rohkaisu ovat avainasemassa, että työntekijöiden kehittämisideat saadaan esiin ja niitä voidaan hyödyntää käytännössä.

Vanhuspalveluiden suurten muutosten keskellä hoitajat ja lähiesimiehet ovat avainhenkilöitä hyvän arjen aikaansaamisessa. Työntekijät voivat ja haluavat vaikuttaa työnsä kehittämiseen, millä voi olla valtava merkitys vanhusten hyvinvoinnille ja onnellisuudelle. TOIMI-hanke tutki kahden työntekijöiden kehittämistoimijuutta edistävän kehittämismenetelmän, kehitysvuoropuhelun ja ITU! Innovaattorin työkirjan käyttöä vanhuspalvelutyössä.

Hankkeessa neljän vanhuspalveluorganisaation työntekijät lähtivät kehittämään työtään arkikokemuksensa ja havaitsemiensa tarpeiden pohjalta. Työntekijöitä rohkaistiin tekemään kokeiluja palveluiden parantamiseksi ja työn sujuvoittamiseksi. Hanke loi ja levitti uudenlaista työntekijälähtöistä kehittämiskulttuuria mukana olleille työpaikoille. Samalla työpaikkojen HR-toimijat, johto ja työntekijät saivat uusia kehittämisen välineitä työhönsä.

Käytetyt menetelmät tukivat aktiivista otetta työhön

Menetelmien käyttö vahvisti työntekijöiden aloitteellisuutta työnsä muuttamiseksi ja antoi evästystä omalla ammatillisella polulla etenemiseen. Ennen kokeiluja työntekijät eivät mieltäneet itseään palvelun kehittäjiksi tai muutosvoimaksi. Menetelmät edistivät työntekijöiden aktiivista otetta työn kehittämiseen.

Hanke osoitti, että ITU!-kirja ja kehitysvuoropuhelu edistävät työpaikkojen keskustelukulttuuria ja työtä koskevaa yhteistä ymmärrystä. Vastaavasti molemmat menetelmät herättivät työntekijöitä pohtimaan ja muuttamaan omia ajattelu- ja toimintatapojaan sekä tuomaan esille omia kiinnostuksen kohteitaan ja ammatillisia intressejään. Huomattava osa hankkeessa esiin nousseista työntekijöiden kehittämisideoista liittyi arjessa tapahtuvaan, pienimuotoiseen kehittelyyn ja innovointiin. Kokeilujen tuloksina syntyi myös konkreettisia toimintatapamuutoksia sekä ehdotuksia kehittämiskäytäntöjen parantamiseen.

Esimiehet tukemaan

Tulosten perusteella kokeiltujen menetelmien avulla voidaan luoda edellytyksiä uudenlaiselle kehittämiskulttuurille työpaikoilla. Menetelmien käyttökokemusten ja tulosten tarkastelu esimiesten ja työntekijöiden yhteisissä arviointipajoissa osoittautui merkittäväksi työntekijälähtöisen kehittämisen jatkuvuuden kannalta. Esimiesten tuki ja rohkaisu on avainasemassa, kun työntekijöiden ideoita lähdetään toteuttamaan käytännössä.

TOIMI-hanke tutki kahden työntekijöiden kehittämistoimijuutta edistävän kehittämismenetelmän, kehitysvuoropuhelun ja ITU! Innovaattorin työkirjan käyttöä vanhuspalvelutyössä. Menetelmien käyttökokemuksia ja tuloksia arvioitiin kehittävän vaikuttavuusarvioinnin menetelmän avulla. Hankkeen toteutti Työterveyslaitos yhteistyössä neljän vanhuspalveluorganisaation kanssa. Hanketta rahoitti Työsuojelurahasto.

Lue hankkeen loppuraportti

www.ttl.fi