Uusi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Uudella lailla laajennettiin työnantajan velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla.

Vuoden alusta voimaan tullut uusi yhdenvertaisuuslaki korvasi vuodesta 2004 voimassa olleen yhdenvertaisuuslain ja toi mukanaan myös työelämään kohdistuvia muutoksia.

Uudessa laissa työnantajalle on asetettu yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite. Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja kehitettävä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Lisäksi 1.1.2017 alkaen niillä työnantajilla, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelmalla ei ole määrämuotoa tai -sisältöä. Se voi olla oma erillinen suunnitelma tai osa toista suunnitelmaa, kuten tasa-arvolain mukaista tasa-arvosuunnitelmaa tai yhteistoimintalain mukaista henkilöstösuunnitelmaa.

Uudessa laissa syrjityksi tulleiden työntekijöiden suojaa on laajennettu. Toisin kuin aiemmin voimassa olleessa laissa, uudessa yhdenvertaisuuslaissa syrjityksi tulleelle työntekijälle maksettavalle hyvitykselle ei ole määritelty ylärajaa. Hyvitystä voi nyt saada kaikkien laissa mainittujen syrjintäperusteiden perusteella. Aiemmassa laissa hyvitykseen oikeutti vain osa syrjintäperusteista.

Myös kielletyn syrjinnän muodot laajentuivat. Uutena nimenomaisesti kiellettynä syrjinnän muotona on vammaisia henkilöitä koskevien kohtuullisten mukautusten epääminen.

Vuoden alusta lukien vähemmistövaltuutetun virka korvattiin uudella yhdenvertaisuusvaltuutetun viralla. Muutoksesta huolimatta työelämää koskevissa yksittäistapauksissa yhdenvertaisuuslain noudattamisen valvontaa hoitavat jatkossakin työsuojeluviranomaiset.