Vuosilomalaissa on tapahtunut muutoksia, jotka jokaisen työnantajan on syytä tuntea. Myös työsopimuslain palkanmaksusäännökseen on tehty muutos.

Lomapalkan laskentasäännöt muuttuivat

 

Kuukausipalkkaisen työntekijän lomapalkka on tähän asti määräytynyt loman alkamishetken palkan mukaan. Jatkossa lomapalkka vastaa loman ansainta-ajan palkkaa. Jos siis loma on ansaittu kokoaikatyössä, myös lomapalkka maksetaan kokoaikatyön perusteella, vaikka työntekijä olisi juuri ennen lomansa alkua siirtynyt osa-aikatyöhön esimerkiksi osa-aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Jos työaika- ja palkkamuutos on tapahtunut lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana, lomapalkka lasketaan prosentteina lomanmääräytymisvuoden palkasta. Jos muutos on tapahtunut lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, mutta ennen itse vuosiloman alkua, lomapalkka määräytyy ennen muutosta olleen palkan perusteella. Muutos ei koskenut vielä tämän kesän lomia, sillä uusia laskentasääntöjä sovelletaan vasta 1.4.2013 alkaneelta lomanmääräytymisvuodelta kertyviin lomiin.

Vuosilomalain sairausajan karenssi poistuu

Työntekijän vuosiloman aikana alkavaan sairastumisesta, tapaturmasta tai synnytyksestä johtuvaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu. Jatkossa työntekijällä on oikeus saada lomansa siirretyksi myöhempään ajankohtaan ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä alkaen. Siirto-oikeus koskee vain lakisääteistä vuosiloman osaa.

Työntekijän tulee pyytää loman siirtämistä työnantajaltaan nimenomaisesti. Työntekijän on lisäksi työnantajan pyynnöstä osoitettava työkyvyttömyytensä lääkärintodistuksella. Myöhempään ajankohtaan siirtynyt kesäloma tulisi antaa työntekijälle ensisijaisesti kesälomakaudella ja talviloma ennen seuraavan kesälomakauden alkua. Muutos tulee voimaan 1.10.2013, eikä siten koskenut vielä tämän kesän lomia.

Palkanmaksun voi jatkossa suorittaa käteisellä vain poikkeustapauksissa

Työsopimuslakiin tehdyn muutoksen myötä työntekijän palkka on nykyään pääsääntöisesti aina maksettava pankkitilille. Työnantaja voi maksaa palkan työntekijälle käteisenä vain pakottavasta syystä. Esimerkiksi hyvin lyhytkestoisten, päivän tai muutaman tunnin mittaisten työsuhteiden päättyessä palkan maksaminen käteisenä on mahdollista. Käteisenä maksetusta palkasta työnantajalla on oltava työntekijän allekirjoittama kuitti, joka on liitettävä työnantajan kirjanpitoon. Muutos tuli voimaan 1.7.2013.