Työhyvinvointi

Ulkomaalaistaustaisille tasapuolista kohtelua

20.1.2016 klo 13:39

Maahanmuuttajien kotouttamisessa työpaikan saaminen ja työhön sopeutuminen ovat maahanmuuttajan ja koko yhteiskunnan etu. Esimiehellä onkin keskeinen rooli sopeuttamisessa suomalaiseen työelämään.

Työterveyslaitoksen, Tilastokeskuksen ja THL:n tutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustaisista palkansaajista valtaosa eli 63 % arvioi saavansa hyvin tukea esimieheltään. Ja jopa 78 % ulkomaalaistaustaisista kokee, että heitä kohdellaan tasapuolisesti työpaikalla.

Työkavereilta saadun tuen ulkomaalaistaustaiset arvioivat sen sijaan vähäisemmäksi kuin suomenkieliset. Ulkomaalaistaustaisista palkansaajista 66 prosenttia koki saavansa erittäin tai melko paljon tukea työtovereilta, kun suomenkielisillä palkansaajilla vastaava osuus oli 82 prosenttia.

Eniten työtoveritukea raportoivat EU-ja EFTA-maista sekä Pohjois-Amerikasta lähtöisin olevat palkansaajat: heistä valtaosa koki saavansa erittäin tai melko paljon tukea ja apua työtovereilta, 73 %. Sen sijaan Lähi-idän maista tai Afrikasta lähtöisin olevat arvioivat saamansa tuen vähäisemmäksi. Tätä voivat selittää kulttuurierot.

Yleisempää suuremmissa kaupungeissa

Suomen työpaikoilla työskentelee vajaat 150 000 15–64-vuotiaita ulkomaalaistaustaisia työntekijää, mikä tarkoittaa sitä, että Suomessa on tuhansia työpaikkoja, joissa merkittävä osuus työntekijöistä on ensimmäisen tai toisen sukupolven maahanmuuttajia.

Tutkimukseen osallistuneista ulkomaalaistaustaisista palkansaajista yli puolet työskenteli työpaikoilla, joissa oli vähintään neljännes maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. Suomessa ulkomaalaistaustainen väestö keskittyy pääkaupunkiseudulle ja muutamaan suurempaan kaupunkiin.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen toteuttamaan Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimukseen (UTH). Tulokset kuvaavat vuonna 2014 Suomessa vakinaisesti asunutta 15–64 ‑vuotiasta ulkomaalaistaustaista väestöä eli henkilöitä, joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla.

Lähde: Työterveyslaitos