Työhyvinvointi

Työuupumuksen hoidossa ei ole yhtä toimintatapaa

Työuupumusta ei aina onnistuta helpottamaan uupuneille tarjotuilla hoitokeinoilla. Tämä kävi ilmi Työterveyslaitoksen toteuttamassa tutkimushankkeessa, jota rahoitti Työsuojelurahasto.

Työuupumuksen hoitamiseksi ei ole olemassa yhtenäistä toimintatapaa. Laadullisten tutkimusten perusteella yksilöön kohdistuvaa tukea kannattaisi täydentää työpaikan toimilla, joissa lähiesimiehen rooli on keskeinen. Työuupumuksen hoitamiseksi on kehitelty erilaisia interventioita, jotka vaihtelevat sekä sisällöltään että toteutustavaltaan. Interventiot ovat toimenpiteitä, ”väliintuloja”, joihin esimerkiksi työterveyshuollossa ryhdytään työuupumuksen helpottamiseksi. Useimmat interventiot keskittyvät vahvistamaan työntekijän voimavaroja. Yksilö voidaan ohjata esimerkiksi terapiaan, osallistumaan psyko- tai sosiodraamaan, psyko-didaktiseen työpajaan tai vertaistukiryhmään, tai hänelle voidaan suositella meditaatiota, fyysistä kuntoilua tai valoterapiaa.

Työterveyslaitoksen toteuttamassa Vaikuttava työuupumusinterventio -hankkeessa koottiin kaikki työuupumuksen lievittämiseksi toteutetut, kansainvälisesti arvioidut interventiot ja koottiin niiden vaikutukset työuupumusoireiden vähenemiseen ja työssä jatkamiseen. Lukuisista toteutetuista tutkimuksista katsaukseen valikoitui ennalta asetettujen kriteerien perusteella 18 interventiota, joista 14 oli suunnattu yksilön voimavarojen vahvistamiseen ja neljässä oli yhdistetty yksilöön ja työhön kohdistuvia toimenpiteitä.

Laadukasta arviointitutkimusta työuupumuksen hoidosta liian vähän

Kun satunnaistetussa ja kontrolloidussa asetelmassa tutkittujen interventioiden tulokset koottiin yhteen, kävi ilmi, että yksilöön kohdistuneet interventiot eivät johtaneet oireiden lievittymiseen. Tutkimuksia, joissa oli yhdistetty yksilöön ja työhön kohdistuvia menetelmiä tai tutkittu interventioiden vaikuttavuutta työssä jatkamiseen työuupumuksen jälkeen oli niukasti ja niiden tulokset olivat ristiriitaisia.

– Työuupumuksen hoitamiseksi pitäisi kehittää enemmän teoriaan perustuvia, laadukkaita interventioita. Niiden arviointi auttaisi kehittämään näyttöön perustuvat hoitosuositukset, joiden avulla työuupumuksen haitallisia vaikutuksia työkykyyn voitaisiin vähentää, hankkeeseen osallistunut johtaja Salla Toppinen-Tanner Työterveyslaitoksesta sanoo.

Työterveysyhteistyön avulla edistetään työssä jatkamista

Työuupumuksesta toipumista selvittäneiden laadullisten tutkimusten tulosten perusteella yksilöön kohdistuvaa tukea työuupumuksen hoitamiseksi voidaan täydentää työpaikan toimilla. Lähiesimies on keskeinen toimija työpaikalla työntekijän työhyvinvoinnin varmistamiseksi. Työpaikan toimintamalleja sekä varhaiseen että työhön paluun tukeen voidaan soveltaa myös työuupumuksen yhteydessä.

Vaikea tilanne on otettava puheeksi ja etsittävä ratkaisuja yhteistoiminnassa. Työterveyshuolto tukee esimiehiä ja tarjoaa hoitoa työntekijöille. Esimies ja työntekijä saavat tukea myös työsuojeluhenkilöstöltä, henkilöstöpalveluista ja henkilöstön edustajilta.

Työuupumus on työkykyriski

Työuupumus on pitkittyneen työstressin seurauksena kehittyvä häiriö, jolla on kielteisiä seurauksia työhyvinvoinnille, työturvallisuudelle ja työterveydelle. Sen on myös todettu ennustavan sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Toisin kun yleensä oletetaan, työuupumus ei itsessään ole sairaus eikä oikeuta sairauspoissaolon korvauksiin. Vakava työuupumus, jossa työntekijä kokee oireita vähintään viikoittain, liittyy lähes poikkeuksetta fyysiseen tai psyykkiseen sairauteen. Mahdollinen sairausloma kirjoitetaan niiden oireiden perusteella, jotka heikentävät työkykyä.

Terveys 2011 –tutkimuksessa vakavaa työuupumusta, jossa oireita esiintyy viikoittain, todettiin 3 prosentilla naisista ja 2 prosentilla miehistä. Lievää työuupumusta, jossa oireita esiintyy kuukausittain, koki 24 prosenttia naisista ja 23 prosenttia miehistä.

Työuupumus ilmenee laaja-alaisena väsymyksenä, joka ei enää hellitä levolla, sekä asennemuutoksina itseä ja työtä kohtaan. Työntekijä saattaa esimerkiksi ryhtyä epäilemään työnsä mielekkyyttä ja omaa pystyvyyttään. Lisäksi perinteiset stressioireet ovat tavallisia. Työuupumuksen olemassa olon voi todentaa esimerkiksi työterveyshuollon ammattihenkilöt. Työuupumustilaa arvioitaessa haastatellaan työntekijää, kartoitetaan oireita ja työoloja sekä arvioidaan työntekijän terveyttä ja kokonaistilannetta, sillä väsymys on yleinen oire, joka voi kertoa monenlaisista ongelmista.

Lähde: Työterveyslaitos