Yrittäjät ja pienyritykset kokevat hyötyvänsä erityisesti työterveyshuollon säännöllisestä terveyden seurannasta. Myös nopea ja vaivaton pääsy sairaanhoitoon koetaan tärkeäksi.

Työterveyshuollon rooli yrittäjien ja pienten yritysten yhteistyökumppanina ja työkyvyn tukemisen asiantuntijana on vahvistumassa. Työterveyshuollon kattavuudessa on toki edelleen kehitettävää,  mutta parannusta on tapahtunut. 

Työterveyshuollon kattavuus on parantunut erityisesti alle 10 työntekijän mikroyrityksissä. Niistä kolme neljästä oli järjestänyt työterveyshuoltopalvelut työntekijöilleen vuonna 2014. Sen sijaan vain joka 10. yksinyrittäjä oli työterveyshuoltopalvelujen piirissä. Nämä tulokset ilmenevät  Yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuolto Suomessa 2013–2014 -tutkimusraportista.

Yrittäjien ja pienten yritysten  työterveyshuollon tiedon saantia ja palvelujen hankintaa helpottaisi sähköisen ns. yhden luukun -toimintamallin käyttöönotto, jolloin kaikki tarpeellinen tieto ja ohjaus palveluihin olisivat yhden sähköisen portaalin takana. Lisäksi on tarpeen kehittää uusia työterveyshuoltopalvelujen järjestämistapoja sekä yrittäjien ja pienten yritysten tarpeiden mukaisia, joustavia palvelukonsepteja ja sähköisiä palveluja, joita on helppo hankkia ja käyttää.

Työterveyshuollon verkottuminen ja yhteistyö yrittäjyyttä tukevien toimijoiden, kuten yrittäjäjärjestöjen ja yrityspalvelujen kanssa tukisi työterveyshuoltopalveluiden tunnettuutta. Uusien yritysten ja yrittäjien ohjautuminen työterveyshuoltopalvelujen piiriin käy luontevimmin jo yrittäjyyden alussa. Silloin työkyvystä huolehtiminen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa jäsentyy osaksi yrityksen toimintaa.

Tutkimus Pienten yritysten työterveyshuoltomallin toimeenpanon vaikutuksista

Pienten yritysten työterveyshuoltomalli -hankkeessa vietiin käytäntöön alle 20 henkilöä työllistävien yritysten hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen työterveyshuoltomalli ja tutkittiin sen toimeenpanon vaikuttavuutta. Nyt julkaistussa tutkimusraportissa kuvataan hankkeessa toteutetun tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksessa arvioitiin, millaisia vaikutuksia mallin käyttöönotolla oli työterveyshuoltohenkilöstön toimintatapoihin pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuollossa. Lisäksi selvitettiin, miten tietoisia yrittäjät ja pienet yritykset ovat työterveyshuoltopalveluista, niiden järjestämisen yleisyyttä, palvelujen sisältöä, niistä saatua hyötyä sekä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

Tutkimuksessa voitiin todeta, että Pienten yritysten työterveyshuoltomallin toimeenpanolla oli myönteisiä vaikutuksia. Tutkimusaikana yrittäjien tietoisuus mahdollisuudesta järjestää työterveyshuoltopalvelut itselleen parani selvästi. Työnantajayrittäjien kohdalla parannusta tapahtui erityisesti palveluiden hankintatapojen tuntemuksessa.

Työterveyshuoltopalveluista tiedottaminen tärkeää

Työterveyshuoltopalveluista tiedottaminen ja niiden markkinointi olivat keskeinen keino yrittäjien ja pienten yritysten saamiseksi palvelujen piiriin niin työterveyshuoltoyksiköiden ja -henkilöstön kuin yrittäjien ja pienten yritysten edustajien mielestä. Työterveyshuoltopalveluiden hyödyntämistä voidaan edistää esimerkiksi kehittämällä palveluiden korvattavuutta ja niiden käytön kannustimia. Samoin on tarpeen vähentää byrokratiaa ja lisätä joustavuutta työterveystoiminnassa.

Pienten yritysten työterveyshuoltomalli vietiin käytäntöön vuonna 2013 kouluttamalla työterveyshuoltohenkilöstöä sekä tiedottamalla työterveyshuoltopalveluista yrittäjille, pienten yritysten henkilöstölle, yritysneuvonnan asiantuntijoille ja yrittäjäjärjestöille. Mallin toimeenpanon vaikuttavuutta selvitettiin vuoden seurannassa (2013-2014). Malli on kehitetty sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen, Kansaneläkelaitoksen, Suomen Yrittäjät ry:n, työterveyshuollon ammattijärjestöjen edustajien ja työmarkkinaosapuolten yhteistyössä. Malli soveltuu myös yrittäjien työterveyshuollon toimintatavaksi. 

Työterveyslaitos toteutti hankkeen osana sosiaali- ja terveysministeriön Vaikuttavuuden lisääminen työterveystoiminnassa – tutkimus- ja kehittämisohjelmaa (2013–2014). Hanke toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjät ry:n kanssa.

Lähde: Työterveyslaitos