Työtuomioistuimen ratkaisussa TT:2014–88 arvioitiin työnantajan oikeutta irtisanoa työsopimus, kun työntekijä oli toistuvasti rikkonut työpukeutumista koskevaa ohjeistusta.

Tapauksessa työnantaja oli laatinut työvaateohjeistuksen, jonka mukaisesti työntekijöiden edellytettiin käyttävän työssään työnantajan hankkimia vaatteita, päähineitä ja turvakenkiä. Ohjeistuksesta huolimatta työntekijä A oli käyttänyt osana työvaatetustaan omia työhousuja ja itse hankkimaansa huivia.

A ei ollut ryhtynyt käyttämään työnantajan hankkimaa vaatetusta edes sen jälkeen, kun häntä oli kahdesti kirjallisesti varoitettu ohjeistuksen rikkomisesta. Kun A edelleen jatkoi ohjeistuksen vastaista työpukeutumista, hänen työsopimuksensa irtisanottiin. A piti irtisanomista laittomana.

Tapauksessa sovelletun irtisanomissuojasopimuksen mukaan työnantaja ei saa irtisanoa työsopimusta ilman työsopimuslain mukaista asiallista ja painavaa perustetta. Irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon työntekijän rikkomuksen laatu ja vakavuus sekä työntekijän suhtautuminen menettelyynsä.

Työtuomioistuin totesi, että A:n työvaatetus oli sinänsä vain joiltakin yksityiskohdiltaan poikennut työnantajan pukeutumisohjeista. Tästä huolimatta työnantajan antamia asiallisia työnjohtomääräyksiä oli noudatettava. A oli toiminut ohjeiden vastaisesti tahallisesti vielä senkin jälkeen, kun häntä oli asiasta useaan otteeseen huomautettu ja varoitettu. A:n menettelyn on katsottava johtuneen periaatteellisesta halusta uhmata työnantajan määräyksiä. Työtuomioistuimen mukaan työnantajalla oli ollut asiallinen ja painava peruste irtisanoa A:n työsopimus.

Tuomio kuvaa hyvin työsopimuslakiin perustuvaa työntekijän velvollisuutta tehdä työnsä noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa työn suorittamisesta. Vaikka työnantajan ohjeiden laiminlyönnin välittömät seuraukset eivät sinänsä olisi vakavia, ei työntekijällä lähtökohtaisesti ole oikeutta poiketa työnantajan määräyksistä oman harkintansa mukaan. Tuomio osoittaa, että jos työntekijä ei hänelle annetun varoituksen jälkeenkään korjaa menettelyään, voi työnantajan määräysten jatkuva rikkominen viime kädessä johtaa työsopimuksen irtisanomiseen.