Työaikalain mukaan ylityötä saa teettää vain työntekijän erikseen antamalla suostumuksella. Työneuvoston lausunnossa TN 1450–12 otettiin kantaa siihen, milloin kahden tai kolmen viikon ajanjaksoissa järjestetyssä jaksotyössä tulee hankkia työntekijän suostumus ylityöhön.

Työaikalain 7 §:n mukaisessa jaksotyössä ei ole säännöllistä vuorokausi- eikä viikkotyöaikaa, vaan ainoastaan säännöllinen jaksotyöaika, joka on kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 80 tuntia ja kolmen viikon pituisena ajanjaksona enintään 120 tuntia. Jaksotyössä ei synny vuorokautista tai viikoittaista ylityötä, vaan jakson pituudesta riippuen vasta joko 80 tai 120 tunnin lisäksi tehty työ on ylityötä.

Lain mukaan ylityön teettämiseen tarvitaan aina työntekijän kutakin kertaa varten antama suostumus. Työntekijä voi kuitenkin antaa suostumuksensa määrätyksi lyhyehköksi ajanjaksoksi kerrallaan, jos tämä on työn järjestelyjen kannalta tarpeen.

Työntekijän suostumus ylityön teettämiseen on saatava aina myös jaksotyössä. Työaikalaista ei kuitenkaan ilmene, missä vaiheessa jaksoa ylityösuostumus tulisi hankkia. Työneuvosto totesi lausunnossaan, että jaksotyössä työntekijän ylityösuostumus tulee saada silloin, kun jakson aikana tehty työ ylittää jakson pituudesta riippuen joko 80 tai 120 tuntia. Jos työntekijä on ennen jakson loppumista työskennellyt joko 80 tai 120 tuntia, on kaikkea samassa jaksossa tämän jälkeen teetettävää työtä pidettävä ylityönä, johon tarvitaan työntekijän suostumus.

Lausunnossa omaksuttu kanta tarkoittaa sitä, että jaksotyössä työntekijä on ilman ylityösuostumusta velvollinen työskentelemään jakson pituudesta riippuen 80 tai 120 tuntia. Nämä tuntimäärät ylittävän työn teettäminen sen sijaan edellyttää työntekijältä saatava ylityösuostumusta. Suostumus tarvitaan siinäkin tapauksessa, että kysymys olisi sellaisista työtunneista, jotka alkuperäisessä työvuoroluettelossa olisi etukäteen merkitty säännölliseksi työajaksi, mutta jotka ovat toteutuneiden työtuntien vuoksi muuttumassa ylityöksi.