Helsingin hovioikeuden ratkaisussa S 13/3087 oli muun muassa kysymys siitä, sitoiko osa-kassopimuksen kilpailukieltoehto yhtiön osakkeita omistanutta työntekijää.

Tapauksessa oli kyse työntekijästä, joka omisti 0,1 % työnantajayhtiönsä osakkeista. Sijoituksen arvo oli runsas 3.000 euroa. Työntekijä oli osapuolena yhtiön osakassopimuksessa, johon sisältyneen kilpailukieltoehdon mukaan hän ei saanut harjoittaa yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa osakkeenomistuksen aikana ja 6 kuukauden kuluessa omistuksen päättymisestä.

Työntekijä irtisanoutui yhtiön palveluksesta ja ilmaisi yhtiölle halunsa päästä eroon osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan lunastanut osakkeita. Yhtiö katsoi työntekijän rikkoneen osakassopimuksen kilpailukieltoehtoa, kun tämä oli osakkeita edelleen omistaessaan osallistunut entisen työnantajansa kanssa samalla toimialalla toimineen yrityksen perustamiseen. Yhtiö vaati työntekijältä 30.000 euroa osakassopimuksen mukaisena sopimussakkona.

Työntekijä katsoi, että vaikka kyse oli osakassopimuksesta, hänen kohdallaan tulisi kuitenkin ottaa huomioon työsopimuslaissa kilpailukieltoehdolle säädetyt edellytykset. Hovioikeus tuli samaan lopputulokseen, kun otettiin huomioon osakeomistuksen vähäisyys, työntekijän yritykset luopua osakkeista ja se, ettei osakkeenomistus tuonut työntekijälle muihin työntekijöihin nähden erilaista asemaa ja se, ettei työntekijä ollut saanut mitään korvausta kilpailukieltoehdosta. Hovioikeus katsoi, ettei osakassopimuksen kilpailukieltoehto sitonut työntekijää sen jälkeen, kun 6 kuukautta oli kulunut hänen työsuhteensa päättymisestä. Tuomio on lainvoimainen.

Vaikka osakassopimukseen ei sinänsä sovelleta työsopimuslakia, ratkaisu osoittaa, että työsuhteen aikana työnantajayhtiön osakkeita hankkineen pienosakkaan kohdalla työsopimuslain kilpailukieltoa koskevat määräykset on kuitenkin otettava huomioon. Ratkaisun perusteella tapauksen kaltaisissa olosuhteissa pienosakkaalle ei voida osakassopimuksella pätevästi asettaa työsopimuslain pakottavia säännöksiä ankarampaa kilpailukieltoehtoa.