Työntekijä voidaan irtisanoa hänestä itsestään johtuvasta syystä vain asiallisin ja painavin perustein. Korkeimman oikeuden tuomiossa KKO 2012:91 arvioitiin työnantajan oikeutta päättää työntekijän työsopimus tämän harjoittaman kilpailevan toiminnan perusteella.

Tapauksessa autoliikkeessä esimiesasemassa toiminut työntekijä oli työnantajaltaan salassa ostanut ja myynyt omaan lukuunsa kuusi autoa alle vuoden aikana. Työntekijä oli muun muassa hankkinut käytettyjä autoja sekä ulkomailta että suoraan autoliikkeen asiakkailta ja myynyt ne eteenpäin. Työnantajan ohjeistuksen mukaan työntekijät saivat kerran vuodessa ostaa yhden auton henkilökunta-alennuksella ja tuoda yhden auton ulkomailta omaa käyttöä varten. Ohjeistuksella oli pyritty rajoittamaan työntekijöiden omissa nimissään tekemää autokauppaa. Työntekijän työsuhde purettiin kilpailevan toiminnan harjoittamisen perusteella.

Työsopimuslain mukaisen työntekijän yleisen lojaliteettivelvoitteen nojalla työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. Työsopimuslaki velvoittaa työntekijää myös pidättäytymään toiminnasta, jota sen luonne ja työntekijän asema huomioon ottaen voidaan pitää työnantajaa vahingoittavana kilpailevana toimintana. Laista johtuvien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä voidaan pitää työsopimuslain edellyttämänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena.

Tapauksessa korkein oikeus katsoi, että halvoilla vaihtoautoilla harjoitettua toimintaa voitiin pitää vähäisenä kilpailevana toimintana, jonka perusteella työnantajalla oli ollut oikeus irtisanoa työsopimus, mutta ei oikeutta purkaa sitä. Vaikka autokaupoista ei ollut aiheutunut suoraa taloudellista vahinkoa autoliikkeelle, oli esimiesasemassa olleen työntekijän toiminta herättänyt eripuraa liikkeen muiden työntekijöiden keskuudessa. Arvioidessaan kilpailevan toiminnan kiellettävyyttä ja painavuutta työsuhteen päättämisperusteena, korkein oikeus otti lisäksi huomioon sen, että työntekijä oli toiminut vastoin työnantajan selviä ohjeita.

Tuomio osoittaa, ettei työntekijän harjoittama kilpaileva toiminta työsuhteen asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena edellytä, että toiminta olisi laajamittaista tai että työnantajalle koituisi sen johdosta suoraa taloudellista vahinkoa. Jotta kilpailevaa toimintaa pidettäisiin laissa edellytetyllä tavalla työnantajaa vahingoittavana, riittävää voi olla tästä toiminnasta aiheutuva negatiivinen vaikutus työnantajan asiakassuhteille sekä työntekijöiden keskinäiselle yhdenvertaisuudelle ja työpaikan sisäiselle ilmapiirille.