Työnantaja saa irtisanoa työntekijän työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Tällaisena syynä pidetään työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista. Työtuomioistuimen tuomiossa TT 2013–11 arvioitiin sitä, oliko työntekijän huumausainerikos asiallinen ja painava työsuhteen päättämisperuste.

Tapauksessa kaivoksessa maanalaisissa lastaus- ja kuljetustehtävissä työskennellyt työntekijä oli tuomittu ehdolliseen vankeusrangaistukseen kannabiksen viljelemisestä, myymisestä ja käytöstä. Saatuaan tiedon työntekijän tuomiosta, työnantaja päätti työntekijän työsopimuksen vedoten vakavaan luottamuspulaan, työntekijän poissaoloihin, työpaikan erityisiin olosuhteisiin ja työturvallisuuteen.

Työtuomioistuin katsoi, että työnantajalla oli kaivoksen työskentelyolosuhteiden vuoksi ollut peruste suhtautua tiukasti työntekijöiden päihteiden käyttöön. Toisaalta työtuomioistuin kiinnitti huomiota siihen, että työntekijä ei ollut käyttänyt kannabista työaikana tai -päivinä, eikä käytön ollut näytetty vaikuttaneen hänen työskentelyynsä, työturvallisuuteen tai työnantajan liiketoimintaan. Työntekijällä oli ollut työnantajan suostumus kaikille poissaoloilleen. Työntekijä ei myöskään ollut johtavassa tai muuten tavanomaista laajempaa lojaalisuutta edellyttävässä asemassa. Kokonaisarvion perusteella työtuomioistuin katsoi, että tapauksessa työnantajalla ei ollut perustetta päättää työntekijän työsopimusta.

Tuomio osoittaa, että arvioitaessa työntekijän tekemää rikosta työsopimuksen päättämisperusteena, arvioinnissa merkitystä on annettava rikoksen laadulle, vakavuudelle ja siitä tuomittavalle rangaistukselle sekä toisaalta työntekijän työtehtävien luonteelle ja työntekijän asemalle työnantajan organisaatiossa. Huumausainerikoksissa merkitystä on sillä, onko työntekijä ollut huumausaineen vaikutuksen alaisena työaikana tai onko rikos tapahtunut työaikana. Jos huumausaineiden käyttö ei ole vaikuttanut työntekijän työsuoritukseen, on työnantajalla velvollisuus harkita mahdollisuuksien mukaan työntekijän kannalta työsopimuksen päättämistä lievempien keinojen käyttämistä, kuten esimerkiksi hoitoonohjausta ja huumausainetestausta.