Työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälle alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa mahdollisine ilta-, yö- ja sunnuntaityölisineen. Korkeimman oikeuden tuomiossa KKO 2012:82 arvioitiin sitä, oliko työnantaja maksanut palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti, kun se oli sisällyttänyt palkanlisät työntekijän kokonaispalkkaan erittelemättä lisiä palkanmaksussa.

Tapauksessa työntekijä ja työnantaja olivat työsopimuksessa ja erillisessä palkkasopimuksessa sopineet työntekijän kokonaistuntipalkasta, johon sopimusten mukaan sisältyivät kaikki alalla noudatettavan yleissitovan työehtosopimuksen perusteella maksettavat lisät. Työsopimuksen mukaan työntekijän palkka oli "13 €/h, joka sisältää TES:n määräämät lisät".

Työntekijän työsuhteessa sovellettavan työehtosopimuksen mukaan ilta-, yö- ja sunnuntaityöstä tuli maksaa korotettua palkkaa ja maksetut lisät piti eritellä palkanmaksussa. Työsopimuslain mukaan työsopimuksen ehto, joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, on mitätön ja sen sijasta on noudatettava kyseistä työehtosopimuksen määräystä.

Työntekijä vaati työnantajaa jälkikäteen suorittamaan työehtosopimuksen mukaiset palkanlisät hänelle jo maksetun palkan lisäksi. Työnantaja kieltäytyi, koska lisien sisällyttämisestä kokonaispalkkaan oli sovittu työntekijän kanssa ja koska työntekijälle maksettu palkka oli ylittänyt sen vähimmäispalkan, jota hänelle oli vähintään tullut maksaa huomioon ottaen työehtosopimuksen peruspalkkaa ja palkanlisiä koskevat määräykset ja hänen tekemänsä ilta-, yö- ja sunnuntaityötunnit.

Korkeimman oikeuden mukaan työntekijän kanssa sovitusta palkkamuodosta huolimatta työnantajan oli maksettava ilta-, yö- ja sunnuntaityölisät jo maksetun palkan päälle. Työntekijän työsopimuksesta, palkkasopimuksesta tai palkkatodistuksista ei ilmennyt, mikä osuus työntekijälle maksetusta palkasta olisi ollut työehtosopimuksen mukaisia lisiä ja mikä peruspalkkaa. Korkeimman oikeuden mukaan epämääräistä ja tulkinnanvaraista palkkausehtoa tuli soveltaa työntekijän eduksi. Työnantaja oli joka tapauksessa rikkonut velvollisuutensa eritellä maksamansa lisät työntekijän palkanmaksun yhteydessä.

Tuomio osoittaa, että myöhempien epäselvyyksien välttämiseksi työnantajan tulee palkanmaksussa selvästi eritellä ylityökorvaukset sekä muut lisät ja korvaukset työntekijän muusta palkasta. Mikäli työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa velvoitetaan työnantajaa erittelemään maksetut lisät palkanmaksun yhteydessä, ei tästä velvollisuudesta voida sopia toisin suoraan työntekijän kanssa.