Irtisanoessaan työntekijöitä tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla työnantajalla on tietyissä tilanteissa velvollisuus tarjota työtä irtisanomalleen työntekijälle. Työtuomioistuimen tuomiossa 2012-29 arvioitiin sitä, miten työnantajan tulee tällaisissa tilanteissa menetellä ja millaiset yhteydenottoyritykset ovat riittäviä velvoitteiden täyttämiseksi.

Työnantaja oli irtisanonut kolme työntekijää (A, B ja C) tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla ja vapauttanut heidät työvelvoitteesta irtisanomisajaksi. Myöhemmin yhtiön työtilanteen yllättäen kohentuessa yhtiöön palkattiin uusia työntekijöitä samankaltaisiin tehtäviin kuin irtisanotut. Työnantaja oli yrittänyt kutsua irtisanotut työntekijät takaisin työhön ennen uusien työntekijöiden palkkaamista, mutta ei ollut onnistunut tavoittamaan heitä.

Työtuomioistuimen tuomiossa otettiin kantaa siihen, millaiset yhteydenottoyritykset ovat riittäviä työnantajan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, kun uutta työtä ilmaantui B:n ja C:n irtisanomisaikojen kuluessa ja toisaalta A:n työsuhteen päättymisen jälkeen yhdeksän kuukauden takaisinottovelvoitteen ollessa vielä voimassa.

Aktiivinen työntarjoamisvelvoite irtisanomisaikana

Irtisanoessaan työntekijöitä tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, työnantajalla on velvollisuus tarjota työntekijälle tämän kokemusta, koulutusta tai ammattitaitoa vastaavaa työtä irtisanomisen sijaan. Jos tällaista työtä ilmaantuu, työnantajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että työntekijä voi halutessaan jatkaa työsuhdettaan.

Tapauksessa yhtiön työtilanteen parannuttua irtisanomisaikojen kuluessa työnantaja oli yrittänyt tarjota B:lle ja C:lle irtisanomisen vaihtoehtona uutta työtä. Työnantaja ei ollut kuitenkaan tavoittanut työntekijöitä tiedossaan olleiden puhelinnumeroiden tai numerotiedustelun kautta.

Koska työntekijöitä ei oltu pyritty tavoittamaan muulla tavoin, eikä työnantaja ollut näyttänyt käytäntönään olleen työntekijöiden tavoittelu ainoastaan puhelimitse, työtuomioistuin katsoi, ettei työnantajan toimintaa voitu pitää riittävänä, koska yhteyttä olisi voitu ottaa myös kirjeitse. Työnantaja oli siten laiminlyönyt uudelleensijoitusvelvoitteensa ja yhtiö velvoitettiin suorittamaan B:lle ja C:lle korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä.

Työnantajalla on velvollisuus tarjota työtä takaisinottovelvollisuuden aikana

Vastaavasti työnantajalla on velvollisuus tarjota tuotannollisella ja taloudellisella perusteella irtisanomalleen työntekijälle työtä yhdeksän kuukauden ajan työsuhteen päättymisestä lukien, mikäli työntekijä on työnhakijana työvoimatoimistossa ja yhtiöön ollaan palkkaamassa työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu teki.

Tapauksessa A:n kohdalla työn tarjoamisen edellytykset täyttyivät. Työnantaja oli myös yrittänyt kutsua hänet takaisin työhön. Työtarjous ei kuitenkaan tavoittanut A:ta, koska työnantaja ei yrityksistä huolimatta saanut tietoonsa hänen uutta salaista puhelinnumeroaan eikä työvoimatoimisto työnantajan aktiivisesta tiedustelusta huolimatta antanut tietoa A:sta työnhakijana. Työtuomioistuin katsoi työnantajan menetelleen vilpittömässä mielessä ja toimillaan täyttäneen takaisinottovelvollisuutensa.

Edellytyksenä aktiivinen yhteydenottoyritys

Tuomio osoittaa, että täyttääkseen velvollisuutensa tarjota tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanomalleen, mutta vielä irtisanomisajalla olevalle työntekijälle muuta työtä irtisanomisen vaihtoehtona, työnantajan tulee aktiivisesti huolehtia siitä, että työntekijä voi saada tiedon tarjolla olevasta työstä. Tuomion mukaan aktiivinen toiminta edellyttää kaikkien sellaisten viestintätapojen käyttöä, jotka ovat käytettävissä vähin vaivoin ja jotka voivat tavoittaa työntekijän kohtuullisessa ajassa. Siten työnantaja ei voi täyttää velvoitettaan käyttämällä vain yhtä viestintätapaa ainakaan, mikäli yhtiössä ei ole asiasta vakiintunutta käytäntöä.

Toisaalta A:n tapaus osoittaa, että työsuhteen päättymisen jälkeisen takaisinottovelvollisuuden aikainen työntarjoamisvelvollisuus ei edellytä yhtä pitkälle meneviä yhteydenottoyrityksiä. Takaisinottovelvoitteen täyttämiseksi on pääsäännön mukaan riittävää, että työnantaja tiedustelee työvoimatoimistosta entisen työntekijänsä työnhakijastatusta. Tuomion mukaan työnantaja ei vastaa siitä, että työvoimatoimisto kieltäytyy työntekijän työnhakijastatukseen liittyvien tietojen antamisesta, jos työnantaja on pyrkinyt tavoittamaan työntekijää myös muulla tavoin.