Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO:2016:13 oli kyse siitä, oliko työnantaja vahingonkorvausvastuussa työntekijälle, jonka työnteko ja palkanmaksu oli väliaikaisesti keskeytetty henkilökortin puuttumisen vuoksi.

Tapauksessa oli kyse lentoaseman turvatarkastajasta, joka oli ollut esitutkinnan kohteena rikoksesta epäiltynä. Lentoaseman pitäjä oli ilmailulain nojalla ottanut työntekijän kulkuoikeudet osoittavan henkilökortin pois esitutkinnan ajaksi.

Koska turvatarkastajana toimiminen edellyttää henkilökorttia, työnantaja keskeytti työntekijän työnteon ja palkanmaksun esitutkinnan ajaksi. Työntekijä palasi työhönsä sen jälkeen, kun poliisi katsoi, ettei työntekijä ollut syyllistynyt rikokseen. Työnteko ja palkanmaksu olivat keskeytyneenä noin kolme kuukautta. Työntekijä vaati työnantajalta korvausta hänelle tältä ajalta aiheutuneesta ansionmenetyksestä.

Työsopimuslaissa ei ole säännöksiä, jotka koskisivat työnteon väliaikaista keskeyttämistä työntekijän henkilöön liittyvän työntekoedellytyksen puuttumisen vuoksi, lukuun ottamatta sairausajan palkkaa koskevia säännöksiä, jotka eivät soveltuneet tapaukseen. Korkein oikeus katsoi, että nimenomaisten säännösten puuttuessa asiaa on arvioitava työsuhteen yleisten periaatteiden nojalla. Yksi tällainen periaate on lojaliteettivelvoite, jonka mukaan työnantajan on otettava työsuhteessa huomioon myös työntekijän edut.

Tapauksessa työnantaja ei ollut edes väittänyt, että rikosepäily olisi heikentänyt luottamusta työntekijään. Korkein oikeus katsoi, että työnantajalla oli ollut velvollisuus selvittää, olisiko työntekijä voitu väliaikaisesti sijoittaa muihin tehtäviin työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisen sijaan. Koska työnantaja ei ollut tätä selvitystä tehnyt, se oli velvollinen korvaamaan työntekijälle aiheutuneen ansionmenetyksen. Työntekijän oma myötävaikutus tilanteeseen alensi kuitenkin työnantajalle määrättyä korvausvelvollisuutta viiden viikon palkkaa vastaavan määrän. Tuomio on lainvoimainen.

Tapaus osoittaa, että tilanteessa, jossa työnantaja harkitsee työnteon väliaikaista keskeyttämistä työntekijän henkilöön liittyvän työntekoedellytyksen puuttumisen vuoksi, työnantajan on selvitettävä, olisiko keskeytys vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työhön. Kussakin yksittäistapauksessa on arvioitava erikseen, millaisia toimenpiteitä työnantajalta voidaan kohtuudella edellyttää. Arviointiin vaikuttavat muun muassa työnteon keskeytyksen kestoaika ja se, millainen työntekijän henkilöön liittyvä seikka on antanut aiheen harkita työnteon keskeyttämistä.