Työhyvinvointi

Työkyvyn tukea ja parempaa sote-yhteistyötä

20.11.2015 klo 7:00

Työkyvyn tukemisessa keskeisintä on yhteistyö työterveyshuollon, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutustoimijoiden välillä.

Yhteistyön haasteena on, että eri toimijat työskentelevät omista näkökulmistaan käsin, jolloin ihmisen työkykyasia jää usein sivurooliin. Tiedonkulkua parantamalla ja sopimalla yhteistyöstä voidaan tehostaa työkykyä tukevia toimia.

Työterveyslaitoksen Hahmotus-hanke selvitti viiden sairaanhoitopiirin alueella, miten työkyvyn tukeminen ja sen koordinaatio toteutuivat toimijoiden välisessä yhteistyössä. Jotta työkykyynsä tukea tarvitseva työntekijä saisi parhaan mahdollisen avun, on eri toimijoilla oltava riittävästi tietoa ja yhteinen näkemys tukea tarvitsevan työkyvystä.

Hankkeen mukaan työterveyshuollon rooli työkyvyn tuen koordinoijana ei valitettavasti toteudu aivan toivotulla tavalla. Sopimuksia tai vakiintuneita käytäntöjä esimerkiksi epikriisien eli hoitopalautteiden lähettämisestä työterveyshuoltoon tai työkykyasioiden huomioimisesta hoitoketjuissa on niukasti.

Näin ollen hoitoketjussa olevien toimijoiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa tulisi tarkentaa. Pitäisi esimerkiksi sopia, milloin potilas ohjataan erikoissairaanhoidosta työterveyshuoltoon, sekä miten terveyskeskus ja työterveyshuolto pitävät keskenään yhteyttä. Puutteellinen tiedonkulku saattaa johtaa jopa siihen, että erikoissairaanhoidossa tehdään samat laboratoriotutkimukset kuin työterveyshuollossa, harmittelee Tarvainen.

Yhteinen tietojärjestelmä avuksi

Tieto toimijoiden välillä siirtyy tällä hetkellä yleensä potilaan mukana joko paperilla tai suullisesti. Kaikki Hahmotus-hankkeeseen osallistuneet toimijat pitivät tärkeänä, että tiedonsiirrossa olisi jatkossa yhteinen alueellinen tietojärjestelmä, josta olisi mahdollisuus nähdä potilaan hoito- tai kuntoutusprosessin kannalta tarvittavia potilastietoja.

Yhteistyön onnistumista parantaa ymmärrys omasta ja muiden toimijoiden roolista ja tehtävistä. Muussa terveydenhuollossa ei usein tunnisteta työterveyshuollon erityisosaamista työkyvyn tuessa eikä sitä osata hyödyntää.

Työterveystoimijoiden tulisi siis toimia aktiivisesti ja tuoda esiin omaa osaamistaan muulle terveydenhuollolle. Vastaavasti erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimijoiden tulisi toivottaa työterveyshuolto ja kuntoutustoimijat tervetulleiksi alueellisiin verkostoihin. Jos yhteistä näkemystä ei ole, voi käydä niin, että työkyvyn tukea tarvitseva työntekijä jää vaille työhön paluuta edistävää tukea.

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn (HAHMOTUS) -selvitys toteutettiin Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueilla. Selvitys toteutettiin vuosina 2013-2014.

Lähde: Työterveyslaitos