Työllisyysnäkymät

Työikäisten määrä nousuun vuonna 2030

4.11.2015 klo 15:01

Tilastokeskuksen julkistaman väestöennusteen mukaan Suomessa olisi vuonna 2030 yhteensä 882 000 alle 15-vuotiasta henkilöä. Työikäisten määrä lähtee kasvuun samana vuonna.

Ennusteen mukaan alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä pienenisi 14 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Alhainen syntyvyys on suurin syy nuorten määrän vähenemiseen. Edellisen kerran Suomessa on ollut alle 15-vuotiaita näin vähän vuonna 1894. Vielä 1980-luvun alussa joka viides suomalainen oli alle 15-vuotias.

Työikäisten 15-64-vuotiaiden määrä oli suurimmillaan vuonna 2009, jolloin heitä oli 3,55 miljoonaa. Vuosien 2010–2014 välisenä aikana työikäisten määrä on vähentynyt 69 000.

Kasvua vasta vuoden 2030 jälkeen

Väestöennusteen mukaan työikäisten määrä vähenisi nykyisestä 3,48 miljoonasta 3,41 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä. Tämän jälkeen työikäisten määrä kasvaisi hieman, ja vuonna 2045 heitä olisi 3,46 miljoonaa.

Ennusteen mukaan työikäisten määrä lähtisi kuitenkin jälleen uuteen laskuun, ja vuonna 2060 työikäisiä olisi 3,40 miljoonaa. Työikäisten osuus väestöstä pienenee ennusteen mukaan nykyisestä 64 prosentista 59 prosenttiin vuoteen 2030 ja 57 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä.

Omavaraisennuste

Omavaraisennusteessa työikäisen väestön määrä vähenisi nykyisestä vuoteen 2030 mennessä 300 000 henkilöllä ja vuoteen 2050 mennessä reilulla 550 000 henkilöllä. Omavaraisennuste huomioi ainoastaan syntyvyyden ja kuolleisuuden, ei maahan- ja maastamuuttoja.

Heikentyvä huoltosuhde

Yli 65-vuotiaiden osuuden arvioidaan nousevan nykyisestä 19,9 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2030 ja 29 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä. Väestöllinen huoltosuhde eli lasten ja eläkeikäisten määrä nousee lähitulevaisuudessa sataa työikäistä kohden.

Vuoden 2014 lopussa väestöllinen huoltosuhde oli 57,1. Ennusteen mukaan 60 huollettavan raja ylittyisi vuonna 2017 ja 70 huollettavan raja vuoteen 2032 mennessä. Vuonna 2060 väestöllinen huoltosuhde olisi jo 76.

Naisten elinaikana synnyttämien lasten määrän eli kokonaishedelmällisyysluvun oletetaan olevan 1,70. Tilastokeskuksen väestöennusteessa oletetaan, että syntyvyys pysyisi vakiona tulevaisuudessa. Lisäksi ennusteesta ilmenee, että Suomi saa vuonna 2015 muuttovoittoa ulkomailta 14 000 henkilöä ja vuosien 2016–2065 aikana vuosittain 17 000 henkilöä.

Kuolleisuuden ennustetaan jatkavan alentumistaan, kuten sen on havaittu alentuneen vertailtaessa ajanjaksojen 1987–1991 ja 2010–2014 kuolleisuutta. Tilastokeskuksen laskelmat kertovat sen, mihin väestönkehitys johtaa, jos se jatkuu nykyisenlaisena.

Lähde: Tilastokeskus