Työhyvinvointi

Työhyvinvointi vaikuttaa työpaikan valinnassa

28.12.2017 klo 7:00

Suomalaiset työntekijät kokevat, että työnantajan tarjoamat työhyvinvointipalvelut vaikuttavat ennen kaikkea nykyiseen työnantajaan sitoutumiseen, mutta niiden vaikutus korostuu myös uutta työpaikkaa etsittäessä.

Vain reilu kolmannes työntekijöistä kokee, että heidän edustamansa työnantajan yrityskulttuuri tukee hyvinvointia. Tulokset käyvät ilmi Liftedin Hyvinvointipalveluiden käyttö ja vaikutukset suomalaisissa työyhteisöissä -kyselytutkimuksesta, johon vastasi yli 500 suomalaista työntekijää.

Suomalaisten työntekijöiden mielestä työnantajien tarjoamat hyvinvointipalvelut ovat merkittävä kriteeri, kun pohditaan pysymistä nykyisen työnantajan palveluksessa tai kun kartoitetaan uusia mahdollisia työnantajia.

Tutkimuksessa ainoastaan 16,4 prosenttia suomalaisista totesi, että hyvinvointipalveluiden tarjonta vaikuttaa vähän tai erittäin vähän nykyiseen työnantajaan sitoutumiseen. Uutta työnantajaa harkittaessa vastaava luku suomalaisten keskuudessa on tutkimuksen mukaan 24 prosenttia.

Työilmapiiri vaikuttaa viihtymiseen ja tuottavuuteen

Aikaisemmat suomalaistutkimukset ovat jo osoittaneet työilmapiirin vaikuttavan työhyvinvointiin ja sitä kautta tuottavuuteen. Vain 58 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisista kokee nykyisten tarjolla olevien hyvinvointipalveluiden vaikuttavan positiivisesti työssä viihtymiseen, ja ainoastaan 43 prosenttia kokee nykyisten palveluiden lisäävän tuottavuutta.

Vain reilu kolmannes eli 34,5 prosenttia vastaajista kokee, että heidän edustamansa työyhteisön kulttuuri tukee heidän hyvinvointiaan.

Monilla toimialoilla yritysten kasvua hidastavat haasteet rekrytoida tarvittavia osaajia. Myös työntekijöiden vaihtuvuus on työnantajille hyvin kallista. Samaan aikaan yksilöt yleisesti haluavat panostaa entistä enemmän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, jossa töissä ja kotona tapahtuvaa hyvinvointia ei enää erotella.

Myös Suomalaisen Työn Liiton Made by Finland -tutkimuksessa todettiin valtaosan suomalaisista (96 %) kokevan, että jokaisen työntekijän tulee kantaa vastuuta oman työyhteisön hyvinvoinnista.

Hyvinvointipalveluiden käyttö ja vaikutukset suomalaisissa työyhteisöissä -tutkimuksen tärkeimmät tulokset:

Työnantajalla tärkeä rooli hyvinvoinnissa.

98,5 % kaikista vastaajista sanoo, että työnantajan tulisi tukea työntekijän hyvinvointia.

65,3 % kaikista vastaajista pitää organisaation panostuksia työhyvinvointiin erittäin tärkeinä.

Tarjolla olevia hyvinvointipalveluita hyödynnetään vain vähän.

55,9 % vastaajista käyttää tarjottuja hyvinvointipalveluita vähän tai ei lainkaan.

Tarjolla olevien hyvinvointipalveluiden vaikutukset kyseenalaisia

Vain 58 % vastaajista kokee, että tarjotut työhyvinvointipalvelut vaikuttavat positiivisesti työssä viihtymiseen.

Vain 43 % kokee tarjotuilla työhyvinvointipalveluilla olevan vaikutuksen työtehoon.

Työnantajan panostusta kaivataan lisää

Alle 30 % vastaajista kokee, että heidän työnantajansa panostaa riittävästi työntekijöiden hyvinvointiin tällä hetkellä.

Toivotaan joustavampaa ja laadukkaampaa palvelua

Vastaajat käyttäisivät nykyisiä palveluita enemmän, mikäli palvelutarjonta olisi työnantajan puolelta laajempaa, laadukkaampaa ja joustavampaa

Vastaajien mukaan tarjotuista hyvinvointipalveluista tulisi viestiä paremmin

Suuri merkitys työntekijän sitoutumiseen

50,2 % vastanneista kertoo työhyvinvointipalveluiden vaikuttavan uutta työpaikkaa etsittäessä.

60,9 % kertoo työhyvinvointipalveluiden vaikuttavan nykyiseen työnantajaan sitoutumiseen

34,5 % vastanneista kokee, että työyhteisön kulttuuri tukee heidän hyvinvointiaan

Tiedot perustuvat Lifted Oy:n toteuttamaan Hyvinvointipalveluiden käyttö ja vaikutukset suomalaisissa työyhteisöissä -kyselytutkimukseen.

Lähde: Lifted