Rekrytoidessaan uusia työntekijöitä työnantajalla on velvollisuus kohdella työnhakijoita tasapuolisesti. Helsingin hovioikeuden tuomiossa 24.1.2012/158 (S 11/72) otettiin kantaa siihen, oliko työnantaja syrjinyt työnhakijaa sukupuolen perusteella jättäessään valitsematta hänet avoinna olleeseen tehtävään.

Tapauksessa yhtiön palveluksessa työskennellyt nainen oli hakenut yhtiössä avoinna olleisiin kuljetusesimiehen tehtäviin. Yhtiö ei valinnut naista, vaan valituiksi tulivat kolme miestä, joista vain yhdellä oli naisen koulutustasoa vastaava koulutus. Naista ei ollut edes kutsuttu haastatteluun, vaikka hänellä oli tehtävään sopiva koulutus, kokemusta työnjohtotehtävistä ja hänen yhteenlaskettu työkokemuksensa oli pidempi kuin tehtävään valittujen miesten työkokemus.

Hovioikeuden tuomiossa arvioitiin sitä, oliko yhtiöllä ollut hyväksyttävä syy valintamenettelylle vai oliko yhtiö syrjinyt naista sukupuolen perusteella.

Ansioituneemman hakijan valitsematta jättäminen synnyttää syrjintäolettaman

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty.

Työnantajan menettelyä on pidettävä kiellettynä syrjintänä, jos se rekrytoidessaan syrjäyttää hakijan, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö.

Jos tehtävään valitsematta jätetty pystyy osoittamaan konkreettista näyttöä paremmasta pätevyydestään suhteessa valituksi tulleeseen, syntyy olettama syrjinnästä. Syrjintäolettaman kumotakseen työnantajan on näytettävä, että ansioituneemman hakijan valitsematta jättämiselle on ollut muu kuin sukupuolesta johtuva hyväksyttävä syy. Jos työnantaja ei pysty osoittamaan menettelylleen hyväksyttävää syytä, katsotaan työnantajan syrjineen tehtävään valitsematta jätettyä työnhakijaa.

Syrjityllä työnhakijalla on oikeus tasa-arvolain mukaiseen, enintään 17.360 euron suuruiseen hyvitykseen. Syrjintää työhönotossa voidaan arvioida myös rikoslaissa rangaistavaksi säädettynä työsyrjintärikoksena, josta seuraamuksena voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Syrjintäolettaman kumoaminen edellyttää hyväksyttäviä syitä

Tapauksessa hovioikeus katsoi naisen esittäneen riittävästi näyttöä syrjintäolettaman syntymiseksi. Kumotakseen syrjintäolettaman yhtiö vetosi naisen työsuhteen aikana ilmenneisiin erimielisyyksiin yhtiön ajokeskuksen kanssa osoituksena tämän heikoista yhteistyötaidoista. Yhtiön mukaan nainen oli lisäksi etukäteen kieltäytynyt kuljetusesimiehen tehtävissä edellytetyn vuorotyön tekemisestä.

Tapauksessa esitetty todistelu osoitti, ettei kumpikaan yhtiön esittämistä perusteista ollut sillä tavalla paikkansapitävä, että yhtiöllä olisi ollut hyväksyttäviä syitä jättää nainen valitsematta tehtävään. Yhtiö ei ollut tehnyt perusteellista ja todellista arviointia hakijoiden soveltuvuudesta avoinna olleisiin tehtäviin. Siten yhtiö oli tasa-arvolain vastaisesti syrjinyt naista ja tämän johdosta velvollinen maksamaan tälle 10.000 euroa hyvitystä.

Yhtiö valitti hovioikeuden päätöksestä korkeimpaan oikeuteen, joka päätti 23.10.2012 olla myöntämättä asiassa valituslupaa. Hovioikeuden langettava tuomio jäi lainvoimaiseksi.

Työnhakijoiden soveltuvuutta arvioitava huolellisesti asianmukaisin kriteerein

Tuomio osoittaa, miten syrjintäolettama voi syntyä työhönottotilanteessa ja miten syrjintäolettaman synnyttyä todistustaakka menettelyn hyväksyttävyydestä kääntyy työnantajalle. Työnantajan katsotaan syyllistyneen syrjintään, jos se ei syrjintäolettaman synnyttyä pysty osoittamaan ansioituneimman hakijan syrjäyttämisen perustuneen hyväksyttävään syyhyn.

Yksi hyväksyttävä syy valita tehtävään muu kuin ansioitunein hakija voi olla se, että valittu on henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi tehtävään parhaiten soveltuva. Tällöin kuitenkin edellytetään, että valitun paremmasta soveltuvuudesta on selvää näyttöä. Hakijoiden henkilökohtaisen soveltuvuuden arviointi on tehtävä huolellisesti ja perusteellisesti. Soveltuvuusarvioinnin tulee olla todellista eikä se saisi perustua vain pintapuolisiin käsityksiin.