Työhyvinvointi

Työhön vaikuttamisen mahdollisuudet vs. työkyvyttömyyseläke

Kun työntekijä pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä, hänen riskinsä päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle alenee, osoittaa Työterveyslaitoksen katsaus.

Vaikutusmahdollisuudet voivat liittyä esimerkiksi työtehtäviin, työaikoihin tai päätöksentekoon. Erityisen tärkeitä hyvät vaikutusmahdollisuudet ovat kuormittavissa tehtävissä toimiville. Tutkimus on julkaistu arvostetussa BMC Public Health -lehdessä.

Työterveyslaitos osallistui yhteispohjoismaiseen hankkeeseen, jossa tehtiin systemaattinen katsaus ja meta-analyysi työkyvyttömyyseläkkeisiin vaikuttavista psykologisista, sosiaalisista ja organisatorisista syistä. Suomessa työkyvyttömyyseläkkeelle jää vajaat 19 000 henkilöä vuosittain. Katsauksessa saatiin vahvaa näyttöä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien yhteydestä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen.

– 18 tutkimusta 24:sta havaitsi heikkojen vaikutusmahdollisuuksien lisäävän riskiä joutua myöhemmin työkyvyttömyyseläkkeelle, tutkimusprofessori Mikko Härmä Työterveyslaitoksesta kertoo.

– Löysimme näyttöä myös siitä, että yhdistelmä, jossa työ on vaativaa, mutta vaikutusmahdollisuudet työhön kehnot, voi johtaa työkyvyttömyyteen (4 tutkimusta 6:sta). Nyt saadut havainnot vahvistavat käsitystä jonka mukaan oman työn hallinta on keskeinen työkykyyn vaikuttava tekijä.

– Tänä päivänä kun työelämä ja työyhteisöt ovat jatkuvassa muutoksessa, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien tärkeys vain korostuu. Yritysten ja julkisten yhteisöjen pitäisikin tehostaa toimenpiteitä, joilla ne lisäävät henkilöstön mahdollisuuksia osallistua oman työnsä ja työaikojensa suunnitteluun,  Härmä muistuttaa.

– Tarve kasvaa, jos työmäärä on suuri ja työ on sekä fyysisesti että psyykkisesti kuormittavaa. Kunta-ala on tästä hyvä esimerkki.

Katsauksessa selvitettiin myös organisaatiomuutosten, osaamisen kehittämisen, työn yksitoikkoisuuden, palkitsevuuden, sosiaalisen tuen sekä ilta- ja yötyön yhteyksiä työkyvyttömyyseläkkeisiin.

– Näihin liittyvät tulokset perustuivat kuitenkin vielä pääosin yksittäisiin tutkimuksiin, joten varmoja johtopäätöksiä ei niistä voi vielä vetää vaan lisätutkimukset ovat vielä tarpeen, Härmä sanoo.

Suomessa työkyvyttömyyseläkkeelle jää vajaat 19 000 henkilöä vuosittain. Määrä on laskenut viime vuosina samalla kun osatyökykyisten määrä on kasvanut (ETK).

Lähde: Työterveyslaitos