Työhyvinvointi

Työ ja muu elämä

10.12.2015 klo 13:50

Vain neljäsosalla työpaikoista työn ja muun elämän järjestelymahdollisuudet on hoidettu hyvin. Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen työsuojelupääliköille ja -valtuutetuille tehdystä kyselystä.

Yleisin työn ja muun elämän yhteensovittamisen keino on työaikajärjestelyjen hyödyntäminen, kuten liukuva työaika. Verrattuna 1,5 vuoden takaiseen tilanteeseen yhteensovittaminen on kehittynyt parempaan suuntaan jo kolmanneksella työpaikoista.

Valtaosalla työpaikoista (eli noin 70 %) on työn ja muun elämän yhteensovittamisen käytäntöjä olemassa. Etenkin työajan joustoja käytetään paljon. Esimerkkejä joustoista ovat liukuma (65 %), työaikapankki (45 %), lomien säästäminen (67 %) ja lomarahojen vaihto vapaaksi (52 %).

Esimiehille lisää tietoa

Esimiehet eivät kuitenkaan saa riittävästi tietoa yhteensovittamisen keinoista. 38 prosentilla työpaikoista esimiehille ja johdolle annetuissa koulutuksissa ja tiedotuksessa työntekijöiden tarpeet sovittaa yhteen työtä ja muuta elämää on huomioitu huonosti. Pienillä työpaikoilla tarpeet on huomioitu paremmin kuin suurilla.

Erityisesti kun ikääntyvistä omaisista huolehtiminen tulee yhä useammalle työikäiselle ajankohtaiseksi, on johdon ja päättäjien havahduttava tilanteeseen. Monella työpaikalla tilanne on uusi, eikä ikääntyvien omaisten hoitoon ole samanlaisia käytäntöjä sovittuna kuin esimerkiksi pienten lasten hoitoon. Myöskään yhteiskunnan puolelta kompensaatiota ei ole toistaiseksi saatavissa. Lainsäädäntö antaa kuitenkin mahdollisuudet omaisten hoitoon, mutta asiasta on erikseen neuvoteltava ja sovittava työpaikalla.

Haasteena epätasaisesti jakautuvat perhevapaat

EU:ssa Suomi erottuu maana, jossa tehdään paljon kokoaikatyötä ja käytössä on monenlaisia joustoja. Haasteena ovat epätasaisesti jakautuvat perhevapaat.

Kyselyn tulosten mukaan miesvaltaisilla työpaikoilla on vaikeampi ottaa puheeksi poissaolot perhesyistä kuin naisvaltaisilla työpaikoilla.

Työterveyslaitoksen kyselyyn vastasi syksyllä 2015 2 718 työsuojelupäällikköä tai -valtuutettua. Vastanneista enemmistö (72 %) edusti yksityissektoria ja esimiesasemassa vastanneista oli noin puolet. Edellisen kerran vastaava kysely tehtiin 2014 alussa. Kysely on osa Työ ja perhe-elämä -ohjelmaa (2013─2015), jossa on tutkittu, kerätty ja levitetty keinoja työn ja muun elämän yhteensovittamiseen työpaikalla. Ohjelmaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö ja sen toteuttamisesta vastaa Työterveyslaitos.

Lähde: Työterveyslaitos