Blogi

Tunnetko tulevaisuuden työelämän menestystekijän?

Mikä tekee sinun työstäsi mielekästä ja merkityksellistä? Tunnistatko henkilökohtaiset merkityksen lähteet työssäsi? Merkityksellisyys on tulevaisuuden työelämän menestystekijä.

Entä näetkö työsi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden? Kokemus oman työn merkityksellisyydestä on tutkimusten mukaan tärkeä työtyytyväisyyttä ja työmenestystä ennustava tekijä. Merkityksellisyyden kaipuu on työelämän muutoksen keskellä kovalla tahdilla kasvava trendi. Mutta mistä ilmiössä on oikeastaan kyse?

Ihmisellä on perustavanlaatuinen tarve tehdä itselleen ja muille ihmisille merkityksellisiä asioita ja vaikuttaa yhteiseen hyvään. Puhutaan ihmisen psykologisista perustarpeista: autonomiasta, kyvykkyyden kokemuksesta, yhteenkuulumisesta sekä yhteisen hyvän edistämisestä, jotka synnyttävät kokemusta merkityksellisyydestä. Itseltään on hyvä kysyä, miten nämä psykologiset perustarpeet tulevat tyydytetyksi omassa työssä.

Työn merkityksellisyys on vahvassa yhteydessä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan hyötyihin

Kokemus oman työn merkityksellisyydestä on yhdistetty tutkimuksissa erilaisiin henkilökohtaisen hyvinvoinnin, organisaation sekä yhteiskunnan ja kansantalouden kannalta olennaisiin hyötyihin: Merkitykselliseksi kokemaansa työtä tekevä ihminen on terveempi ja samalla tyytyväisempi elämäänsä ja työhönsä.

Merkityksellistä työtä tekevä ihminen on myös sitoutuneempi työpaikkaansa ja tekee työtään paremmalla tehokkuudella ja laadulla. Esimerkiksi laajassa Googlen teettämässä tutkimusprojekti Aristotlessa työn merkityksellisyyden kokemus ja oman työn vaikuttavuuden näkeminen yhdistettiin ydintekijöinä tiimien menestykseen.

Työn merkityksellisyyden kokemuksen laaja-alaisia positiivisia vaikutuksia on tutkittu maailmalla jo noin 1,4 miljoonan tutkimusjulkaisun verran. Eli työn merkityksellisyyden hyödyt perustuvat vahvasti tutkittuun tietoon ja työn merkityksellisyyden voidaan hyvillä perusteilla todeta olevan yksi tulevaisuuden työelämän menestystekijä. Tietoa aiheesta on riittävästi saatavilla, enää puuttuu vain tahtoa ja taitoa soveltaa tätä tietämystä käytäntöön työelämässä.

Työelämä muuttuu yksilöllisemmäksi – merkityksellisyydestä tulevaisuuden megatrendi?

Viime vuosina työn merkityksellisyyden teemasta on alettu puhua entistä enemmän suomalaisessa työelämässä ja työelämää seuraavassa mediassa. Merkityksellisyydestä puhutaan jopa tulevaisuuden työelämän megatrendinä. Oli kyseessä tulevaisuuden megatrendi tai ei, kiinnostus merkityksellistä työtä kohtaan on eittämättä selkeässä kasvussa.

Työelämä muuttuu mm. neljännen teollisen vallankumouksen ja yhteiskunnan rakenteellisen muutoksen myötä tällä hetkellä kovaa tahtia. Tämä näkyy esimerkiksi niin, että nuori sukupolvi suhtautuu työntekoon aiemmasta poikkeavalla tavalla: palkkatyö ei ole enää itsestäänselvyys toimeentulon lähteenä, yrittäjämäiset toimintatavat yleistyvät ja yksilöt hakevat työstä entistä henkilökohtaisempia täyttymyksen kokemuksia.

Työelämän kiivastahtisen muutoksen keskellä on riski, että yksilöiden kokemus merkityksellisyydestä katoaa. Siksi on tärkeää löytää uudenlaisia toimintatapoja, joilla luoda merkityksellisyyden kokemusta muutoksen keskelle niin yksilö-, yhteisö-, organisaatio- kuin yhteiskunnallisellakin tasolla.

Työelämän muutos asettaa siis täysin uudenlaisia vaatimuksia työelämätoimijoille: Yksilöiltä vaaditaan entistä enemmän taitoa johtaa itseään ja tunnistaa itselleen merkitystä luovia asioita. Työyhteisöiltä tarvitaan taitoa puhaltaa yhteen hiileen ja kulkea kohti yhteisiä tavoitteita kaaoksenkin keskellä. Ja organisaatioiden johtajilta ja esimiehiltä vaaditaan uudenlaisia merkityksen, mission ja motivaation johtamisen taitoja etenkin nuoren sukupolven työntekijöitä johtaessaan.

Vinkkejä merkityksellisyyden löytämiseen omassa työssä

Suuri vastuu merkityksellisen työn löytämisessä ja luomisessa on organisaation johdon lisäksi yksilöllä itsellään. Pohjimmiltaan jokainen kuitenkin on vastuussa oman motivaationsa esiin kaivamisesta ja ylläpitämisestä. Siksi onkin tärkeää ottaa aktiivinen toimijan rooli oman työnsä muokkaamisessa itselle entistä mielekkäämmäksi ja merkityksellisemmäksi. Tässä muutama vinkki, joilla pääsee alkuun itselleen merkityksellisen työn tuunaamisessa:

1. Tunnista omat arvosi ja motivaattorisi työn suhteen

2. Mieti, miten psykologiset perustarpeet sekä yksilölliset arvosi ja motivaattorisi tyydyttyvät työssäsi

3. Pohdi, mitä muutostarpeita tunnistat työssäsi ja työroolissasi

4. Tuunaa työtäsi merkityksellisemmäksi ja osallista esimiehesi sekä työyhteisösi mukaan työn tuunaamiseen

5. Arvioi työn tuunaamisen tuloksia

Tavoitteena entistä merkityksellisempi suomalainen yhteiskunta

Työelämän muutos on vääjäämätön asia. Muutoksen keskellä suomalaisessakin työelämässä menestyvät ne yksilöt ja organisaatiot, jotka osaavat säilyttää ja vahvistaa merkityksellisyyden kokemusta. Tärkeytensä vuoksi merkityksellisen työn teema kaipaa teeman entistä vahvempaa esillä pitämistä.

Vuosi sitten keväällä toimintansa aloittanut Meaningful Work Finland ry on perustettu juuri tätä varten: pitämään yhteiskunnallisessa keskustelussa entistä vahvemmin esillä merkityksellisen työn ja merkityksen johtamisen teemaa. Yhdistyksen tavoitteena on tukea merkityksellisen työn teeman tutkimusta, tukea johtajia ja työntekijöitä teeman soveltamisessa käytäntöön yksilö- ja organisaatiotasolla sekä edistää yleistä tietoisuutta merkityksellisen työn teemasta yhteiskunnassa mm. mediayhteistyön avulla.

Me yhdistyksen perustajat olemme sitoutuneet tekemään omalla toiminnallamme suomalaisesta työelämästä entistä merkitysrikkaampaa. Sinäkin olet tervetullut näihin merkityksellisyystalkoisiin! Tehdään yhdessä suomalaisesta työelämästä entistä mielekkäämpää ja merkityksellisempää!

Kirjoittaja Jaakko Sahimaa on organisaatiopsykologi, jonka missiona on tehdä suomalaisesta työelämästä entistä mielekkäämpää ja merkityksellisempää. Sahimaa on tutkinut työn merkityksellisyyden teemaa Helsingin yliopistolla. Hän työskentelee Terveystalossa ja Meaningful Work Finland ry:ssä, jonka toiminta starttasi keväällä 2018.