Työhyvinvointi

Teetkö pidempää työpäivää kuin kollegasi?

19.3.2015 klo 8:34

Yksityisellä sektorilla työvuosi voi olla jopa kuukauden pidempi kuin valtion leivissä.

Sitran 19.3.15 julkaiseman Kello raksuttaa mennyttä aikaa – Työaikasääntelyn nykytila ja kehittämistarpeet -nimisen selvityksen mukaan, suomalaisten vuosittaiset työajat ja lomapäivien määrä vaihtelee merkittävästi aloittain ja henkilöstöryhmittäin. Yksityisellä sektorilla pisin vuosityöaika on vakuutusalalla ja teollisuuden päivätyötä tekevillä työntekijöillä.

Yksityisen puolen lyhin työvuosi vietetään rahoitusalalla ja teollisuuden kolmivuorotyössä. Julkisella sektorilla vuosityöaika on keskimäärin huomattavasti lyhyempi kuin yksityisellä sektorilla. Lyhin vuosityöaika on valtion virastotyöaikaa ja kuntien toimistotyöaikaa tekevillä. Näissä töissä vuotuinen työaika jää 1 559 tuntiin, kun työntekijällä on palvelusvuosia takana vähintään 15. Pisimmän ja lyhimmän vuosityöajan ero on suurimmillaan noin 170 tuntia, mikä vastaa 22–23 työpäivää eli noin yhtä kuukautta. Myös henkilöstöryhmien sisällä on eroja niin vuosityöajoissa, kuin vuosilomapäivissä.

Esimerkiksi kunnissa ja valtiolla vuosiloman pituus nousee 30 työpäivästä 38 työpäivään, kun palvelussuhde on kestänyt 15 vuotta. Työaikalainsäädäntö jäljessä Selvityksen mukaan työajan sääntely on jäänyt jälkeen muuttuvassa työelämässä. Työaikalaki uudistettiin viimeksi 1996. Laki pohjaa yhä 1940-luvun lainsäädäntöön, jonka tärkein tavoite oli suojella työntekijöitä ylipitkiltä työpäiviltä. Muutoksen taustalla vaikuttavat teknologian kehitys, yhä laajempi automaatio, globaali kilpailu ja ympärivuorokautisen palveluyhteiskunnan tarpeet. Selvitys ehdottaa työaikalain uudistusta tavalla, joka ottaa paremmin huomioon henkilökohtaisen osaamisen ja itsenäisen työskentelyn.

Vaikutusmahdollisuus omiin työaikoihin vähentää tutkitusti sairauspoissaoloja ja lisää työmotivaatiota. Työelämän joustoja kannattaisi siis lisätä. Työpaikkakohtaisen sopimisen lisäksi kokoaikatyön ja kokoaikatyöttömyyden välille kaivataan uusia vaihtoehtoja, jotka voisivat madaltaa työnteon kynnystä molemmin puolin.

Lähde: Sitra ja Taloussanomat