Työhyvinvointi

Suositus lääkäreille sairauspoissaolon tarpeen arviointiin?

31.8.2016 klo 14:59

Lääkäreille on mahdollista tehdä suositus sairauspoissaolon tarpeen ja keston arviointiin, esittää selvitystyöryhmä. Tällä hetkellä arviot sairauspoissaolon tarpeesta ja kestosta samassa sairaudessa vaihtelevat riippuen lääkäristä, erikoisalasta tai maantieteellisestä alueesta.

Suosituksen arvellaan lisäävän potilaiden yhdenvertaisuutta, tukevan lääkäreitä työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa ja mahdollisesti vähentävän sairauspoissaoloja. Selvityksen teosta päätettiin 2017 työeläkeuudistusta koskevassa työmarkkinajärjestöjen sopimuksessa.

Joissakin maissa ohjeistus on jo olemassa. Ruotsissa ohjeistus on diagnoosikohtainen. Iso-Britanniassa (Fit note) ja USA:ssa on luotu käytäntöjä ja sähköisiä lomakkeita potilaan työ- ja toimintakyvyn arviointiin ja työn muokkaukseen.

Suomessakin uudet sähköiset lääkärintodistukset (A- ja B-todistukset) tarjoavat jatkossa lisää vaihtoehtoja lääkärin antamaan palautteeseen. Suomessa yksi toimiva tapa voisi olla sairauspoissaolon arviointiohjeen liittäminen Käypä hoito -suositukseen. Esimerkiksi masennuksen käypä hoito -suosituksessa näin jo onkin.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tieteelliseen näyttöön perustuvia hoitosuosituksia, jotka ovat laajasti käytössä. Niitä ylläpitää Lääkäriseura Duodecim.

Miten asia etenee?

Työryhmä ehdottaa, että suositus valmistellaan asiantuntijatyönä siten, että riittävä lääketieteellinen ja työelämän asiantuntemus on edustettuna.

Suosituksen lisäksi olisi hyvä miettiä, miten työpaikkoja voisi tukea tarpeellisten työjärjestelyjen tekemiseksi yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Sairauspoissaolojen hallintaan pyrkivien toimien ohella on tärkeää edistää sellaisia ennaltaehkäiseviä, hoidollisia ja kuntouttavia keinoja, joilla työssä jaksamista ja jatkamista voidaan tukea. Tietojärjestelmiin olisi hyvä rakentaa mahdollisuus seurata suosituksen käyttöä, sen vaikuttavuutta ja sairauspoissaolojen määrän kehitystä.

Vuoden 2017 työeläkeuudistusta koskevassa sopimuksessa päätettiin selvittää mahdollisuudet ottaa käyttöön ohjeistus sairauspoissaolojen tarpeen ja keston arvioinnista sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi Työterveyslaitokselle tehtäväksi koota selvitystä varten työryhmä. Työryhmässä on ollut mukana Akavan, EK:n, SAK:n, STTK:n, Suomen Lääkäriliiton, Duodecimin, Suomen työterveyslääkäriyhdistyksen, Kelan, STM:n ja Työterveyslaitoksen edustajat.

Raportti : Ohjeistus sairauspoissaolon tarpeen ja keston arviointiin lääkäreille. Ohjeistuksen laadinnan mahdollisuutta arvioivan työryhmän loppuraportti. Työterveyslaitos 2016. www.julkari.fi

Lähde: Työterveyslaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö