Työuran alussa

Suomalainen sairaanhoitajakoulutus uudistuu

15.9.2015 klo 9:35

Henkilöstön osaaminen on avainasemassa siinä, miten laadukkaita terveydenhuollon palveluja tuotetaan ja kehitetään. Sairaanhoitajakoulutus uudistuu.

Sairaanhoitajaliiton ja Metropolia Ammattikorkeakoulun käynnistämän valtakunnallisen Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus -hankkeen tuloksena syntyivät sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen vähimmäisvaatimukset (180/210 op) ja osaamisalueet sekä niiden sisällöt ja suositukset. Lähtökohtana oli varmistaa, että suomalainen sairaanhoitajakoulutus vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ja samalla täyttää EU:n ammattipätevyysdirektiivin vaatimukset. Tavoitteena oli tuottaa tietoa ammattikorkeakoulujen käyttöön sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmien laatimiseksi.

Hankkeessa mukana merkittävät tahot

Ensimmäisen kerran sairaanhoitajakoulutuksen kehittämisessä ovat olleet mukana kaikki ammattikorkeakoulut, ammattijärjestöt, ministeriöt sekä perus- ja erikoissairaanhoidon organisaatiot. Suomessa ammattikorkeakoulut ovat autonomisia ja saavat itse päättää opetussuunnitelmistaan, eikä valtakunnallisella yhtenäistämisellä ole tarkoitus rajoittaa koulujen autonomiaa. Jatkossakin jokainen ammattikorkeakoulu voi itse päättää opintojaksot ja oppimismenetelmät, joilla ammatilliset osaamisvaatimukset täytetään sairaanhoitajan tutkinnossa. Yhtenäisten kuvausten tavoitteena on varmistaa yhtenäinen osaaminen ja sen vertailtavuus eri ammattikorkeakoulujen välillä.

Ammattipätevyysdirektiivin mukainen yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen muodostuu yhdeksästä osa-alueesta. Näitä on tarkoitus käyttää ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien laadinnassa. Kuvaukset edistävät koulutuksen tasalaatuisuutta, mutta myös auttavat työelämää arvioimaan ja perehdyttämään valmistuvia opiskelijoita.

Osa-alueet:

1.                         Asiakaslähtöisyys

2.                         Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus

3.                         Johtaminen ja yrittäjyys

4.                         Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö

5.                         Kliininen hoitotyö

6.                         Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko

7.                         Ohjaus- ja opetusosaaminen

8.                         Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

9.                         Sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu ja turvallisuus

Tulevaisuuden tavoitteena on kehittää valmistuvien sairaanhoitajien osaamista mittaava testi määritellyille osaamisalueille. Kliinisen asiantuntijuuden kehittymisen tueksi taas suunnitellaan kliinistä passia, esimerkkinä jo käytössä oleva yhtenäinen lääkehoidon passi.

Sairaanhoitajakoulutus

Sairaanhoitaja on sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto. Suomessa sairaanhoitajia koulutetaan tällä hetkellä 22 ammattikorkeakoulussa. Koulutuksen aloittaa vuosittain noin 2400 opiskelijaa ja aloittaneista noin 70 – 80 % valmistuu ammattiin. Sairaanhoitajakoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja koulutus kestää 3,5 vuotta. Koulutus pohjautuu uudistuneeseen eurooppalaiseen ammattipätevyysdirektiiviin. Suomalainen sairaanhoitajan koulutus on 30 op pidempi kuin direktiivi edellyttää. Opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, opinnäytetyöstä ja kypsyysnäytteestä sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Lisätietoja:

Merja Merasto, Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja, hankkeen ohjausryhmän jäsen, merja.merasto@sairaanhoitajaliitto.fi

Elina Eriksson, THT, dosentti, hankkeen ohjausryhmän jäsen, elina.eriksson@metropolia.fi tai elina.eriksson@utu.fi

Laura Niemi, Sairaanhoitajaliiton viestintä- ja markkinointijohtaja, laura.niemi@sairaanhoitajaliitto.fi

Lähde: Sairaanhoitajaliitto