Työhyvinvointi

Sairaanhoitajien työtyytyväisyys yhteydessä hoidon laatuun

1.2.2017 klo 10:30

Sairaanhoitajat ovat aikaisempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. Työhyvinvoinnin kannalta tärkeimpänä osa-alueena sairaanhoitajat pitävät työyksikön korkeatasoista hoidon laatua.

Laskeva trendi on saatu taitettua, mutta työtyytyväisyys on edelleen vain tyydyttävällä tasolla. Tämä käy ilmi nyt neljännen kerran julkaistavasta Sairaanhoitajien työolobarometristä, joka kartoittaa sairaanhoitajien työoloja, työhyvinvointia ja alan vetovoimaisuutta. Ammatissa toimivat sairaanhoitajat ovat ylpeitä työstään ja haluavat tehdä tärkeäksi ja merkittäväksi kokemansa työnsä hyvin.

Vastaukset kerättiin sähköisesti Hyvän työpaikan kriteerit -kyselyllä syksyllä 2016. Kriteerit muodostuvat kuudesta osatekijästä, joita ovat toimivat käytännöt, osallistava johtaminen, työn palkitsevuus, asiantuntijuuden kehittäminen, korkeatasoinen hoidon laatu sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen.

Vuoden 2016 tulokset osoittavat kaikkien osa-alueiden arviointien parantuneen merkittävästi vuoden 2014 mittauksesta. Edelleen kritiikkiä saavat osaamistarpeeseen perustuva rekrytointi, työhyvinvointia tukevan toiminnan suunnitelmallisuus, palkkauksen kannustavuus, työnohjauksen saatavuus, henkilöstömäärän- ja ammattirakenteen vastaavuus suhteessa työn vaativuuteen ja mahdollisuus suoriutua työstä suunnitellulla työajalla.

Tyytymättömimpiä työelämään ovat 26-35 vuotiaat sairaanhoitajat. Säännöllisessä vuorotyössä ja yötyössä työskentelevät sairaanhoitajat olivat päivätyössä työskenteleviä tyytymättömimpiä. Kokemus työoloista vaihteli myös erityyppisten työyksiköiden välillä. Päivystyksessä työskentelevät olivat muita tyytymättömimpiä.

Saadakseen alasta kiinnostuneita ja alalla pysyviä sairaanhoitajia, sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden on panostettava hyvään ja toimivaan työympäristöön. Alan vetovoimatekijöihin panostamalla terveydenhuollon organisaatiot houkuttelevat sitoutuneita ja osaavia työntekijöitä, joiden työpanos näkyy parempina hoitotuloksina.

Lähde: Sairaanhoitajaliitto