Talous ja raha

Peruspankkipalveluista kaikkien oikeus

23.10.2016 klo 15:11

EU-direktiiviin perustuvan lain myötä kaikille ETA-valtioissa laillisesti asuville henkilöille tulee oikeus peruspankkipalveluihin. Peruspankkipalveluilla tarkoitetaan maksutiliä, maksupalveluita, kuten käteisen nostoa pankista tai pankkiautomaatista, maksutapahtumien suorittamista ja sähköisen tunnistamisen palveluita.

Lakimuutos takaa peruspankkipalvelut kaikille ja parantaa kilpailua

Lakimuutoksella halutaan parantaa kaikkien tasapuolista mahdollisuutta peruspankkipalveluihin sekä sähköisen tunnistamisen palveluihin, jotka ovat käytännössä välttämättömiä nykypäivänä. Lakiehdotuksen mukaan sähköisen tunnistamisen palveluita on tarjottava perusmaksutiliasiakkaille samalla tavoin kuin niitä tarjotaan muillekin asiakkaille. Ehdotus hyödyttää etenkin toimintarajoitteisia, ikäihmisiä ja maahanmuuttajia, joilla on saattanut olla vaikeuksia saada pankkipalveluita. Sähköisen tunnistamisen palveluita tarvitaan monissa verkkopalveluissa, joissa käsitellään esimerkiksi henkilötietoja tai rahaa.

EU-direktiivissä, johon tuleva laki perustuu, perustellaan peruspankkipalveluiden tarjoamista myös markkinoiden näkökulmasta. Direktiivin mukaan unionissa ei hyödynnetä täysimääräisesti maksutilipalvelujen kysyntää, koska osa mahdollisista asiakkaista ei avaa maksutiliä. Maksutili voi jäädä avaamatta, jos kuluttajille ei tarjota sopivia tuotteita, tai heiltä evätään mahdollisuus avata tili.

Talletuspankeille todellinen velvollisuus tarjota peruspankkipalveluita

Direktiivillä halutaan varmistua siitä, että peruspankkipalveluiden saatavuus paranee todella kaikille, eikä luottolaitoksille jää mahdollisuutta vesittää lakimuutosta esimerkiksi viivyttelemällä asioiden käsittelyä. Luottolaitokset eivät voi myöskään kohdella asiakkaitaan eriarvoisesti tarjoamalla parempia peruspankkipalveluita asiakkaille, joilla on käytössä myös muita palveluita kyseisestä luottolaitoksesta.

Direktiivi määrittelee, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että talletuspankit avaavat perusmaksutilin ilman tarpeetonta viivytystä viimeistään kymmenen pankkipäivän kuluttua hakemuksen vastaanottamisesta.

Lakiehdotuksessa halutaan turvata myös palveluiden konkreettinen saatavuus. Siinä mainitaan erikseen, että perusmaksutilin ja siihen liittyvien palveluiden saannin ja käytön tulee olla käytännössä mahdollista myös esimerkiksi toimintarajoitteisille henkilöille.

Talletuspankeilla mahdollisuus kieltäytyä palveluiden tarjoamisesta vain väärinkäyttötapauksissa

Uudella lailla halutaan määritellä selkeät rajat sille, milloin talletuspankit voivat kieltäytyä tarjoamasta peruspankkipalveluita. Selkeillä rajoilla halutaan välttää sitä, että luottolaitokset kieltäytyvät tarjoamasta palveluita liian kevyin perustein. On kuitenkin tilanteita, jolloin palveluiden tarjoamisesta kieltäytyminen on perusteltua.

Talletuspankit voivat kieltäytyä tarjoamasta peruspankkipalveluita tai lopettaa tarjoamasta niitä, jos ne epäilevät asiakkaan käyttävän rahoitusjärjestelmää laittomiin tarkoituksiin, kuten rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Lisäksi palveluiden irtisanomisen syynä voivat olla pankkipalveluiden käyttämättömyys 24 kuukauteen, asiakkaan antamat virheelliset tiedot tai se, ettei asiakas asu enää laillisesti ETA-valtiossa.

Esitys laista on annettu 25.08.2016. Asia saapui talousvaliokuntaan 9.9.2016 ja edellisen kerran sitä on käsitelty 5.10.2016, kun talousvaliokunta kävi siitä valmistavan keskustelun.

Joonas Heikkinen / VertaaEnsin.fi