Perhevapaalta töihin palaavalla työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Työtuomioistuimen ratkaisussa TT:2013–150 arvioitiin, oliko työnantaja rikkonut velvollisuuksiaan, kun se ei ollut tarjonnut perhevapaalta palaavalle työntekijälle hänen aikaisempaa työtään vastaavaa työtä.

Työsopimuslain mukaan perhevapaan päättyessä työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, on työntekijälle tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä ja, jos tämäkään ei ole mahdollista, muuta työsopimuksen mukaista työtä. Työtuomioistuimen käsiteltävänä olevassa tapauksessa sovellettava työehtosopimus sisälsi vastaavanlaisen määräyksen.

Tapauksessa työntekijä oli työskennellyt myyntiassistenttina. Hänen jäädessään äitiyslomalle työnantaja ei ollut palkannut sijaista, sillä yhtiön vähentyneen työmäärän vuoksi äitiyslomalle jäävän työntekijän työt voitiin jakaa tiimin muiden työntekijöiden kesken.

Kun työntekijä oli myöhemmin palaamassa takaisin töihin, työnantaja ilmoitti hänelle, että äitiysvapaan ajaksi tehty järjestely jäisi voimaan. Myyntiassistentin tehtävän sijasta työnantaja osoitti työntekijälle puhelinvaihteenhoitajan tehtäviä, jotka eivät olleet kuuluneet työntekijän työnkuvaan ennen äitiyslomalle jäämistä. Työntekijän paluun aikana yhtiössä oli toisella osastolla avoinna kaksi myyntiassistentin positiota, joita hänelle ei ollut tarjottu.

Työtuomioistuin katsoi, että työntekijä ei ollut voinut palata äitiysloman päätyttyä aikaisempaan työhönsä, koska työn määrän vähennyttyä yhtiössä kyseistä tehtävää ei enää ollut olemassa. Puhelinvaihteenhoitajan tehtäviä ei työtuomioistuimen käsityksen mukaan voitu pitää työntekijän aikaisempaa työtä vastaavana työsopimuksen mukaisena työnä. Koska yhtiössä oli työntekijän paluuhetkellä ollut avoinna oleva myyntiassistentin tehtävä, yhtiön olisi tullut tarjota työntekijälle tätä hänen aikaisempaa työtä vastaavaa työtä. Kun yhtiö ei ollut tehnyt näin, katsottiin sen rikkoneen työehtosopimuksen määräyksiä.

Tuomio osoittaa, miten työnantajan velvollisuus porrastuu tarjottavan työn sisällön mukaan. Ensisijaisesti perhevapaalta palaavalle tulee tarjota hänen entisiä työtehtäviään. Jos tämä ei ole mahdollista työpaikalla tapahtuneiden muutosten vuoksi, työntekijälle ei voida osoittaa mitä tahansa muuta työtä. Sen sijaan työnantajalla on velvollisuus tarjota työtä, joka mahdollisimman lähelle vastaa työntekijän aiempia tehtäviä. Työtehtävien vastaavuutta arvioitaessa huomiota tulisi kiinnittää erityisesti työtehtävien laatuun ja vaativuuteen.