Työhyvinvointi

Palomies on yksi syöpäalttiimmista ammateista

10.6.2016 klo 7:00

Vasta valmistuneen Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan savusukeltavat palomiehet altistuvat liiallisesti syöpää aiheuttaville pah-yhdisteille eli polysyklisille aromaattisille hiilivedyille.

Savusukeltajat ovat yksi eniten naftaleeneille altistuva ammattiryhmä. Lisäksi he altistuvat pyreeneille sekä bentseenille yli toimenpideraja-arvojen. Pelastuslaitosten olisikin ryhdyttävä välittömästi toimiin altistumisten vähentämiseksi.

Palomiehet altistuvat sammutustehtävissä paitsi savusukelluksen aikana myös toimiessaan tilannepaikalla, jälkiraivaustöissä, palatessaan sammutusvarusteet päällä paloasemalle sekä paloasemalla varusteiden jälkihuollossa ja varusteiden säilytystiloissa. Tilannepaikalla altistutaan jopa enemmän kuin savusukellettaessa – riittämättömien suojavarustusten vuoksi.

Tutkimuksessa todettiin altistumisen aiheuttavan muutoksia palomiesten elimistössä. Altistumisen jälkeen heillä havaittiin tulehdusvasteiden ja stressihormonien vapautumista.

Tutkimuksen vetäjä Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Juha Laitinen painottaa, että altistumisen vähentämiseksi palomiehiä ja heidän esimiehiään tulisi kouluttaa oikeisiin toimintatapoihin ja kemiallisilta aineilta suojautumiseen niin kentällä kuin kalustonhuollossa. Myös työterveyshuollolla on tärkeä rooli ennaltaehkäisyssä. Palomiehet olisi ilmoitettava ASA-rekisteriin ja heidän terveydentilaansa tulisi seurata tehostetusti.

ASA-rekisteri on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri, jota ylläpitää Työterveyslaitos. Toistaiseksi vain yksittäisiä palomiehiä on ilmoitettu rekisteriin.

Poikkeuksellisiin altistumistilateisiin täytyy luoda lisäksi toimintaohjeet sekä perustaa altistumistili, johon rekisteröidään palomiesten ja kalustonhuollossa työskentelevien altistuminen tunnin tarkkuudella.

Hankkeen aikana vertailtiin, onko ns. Skellefteå-mallissa palomiesten altistuminen vähäisempää käytössä oleviin toimintatapoihin verrattuna. Skellefteå-malli on Ruotsissa kehitetty toimintamalli, jossa muun muassa likaiset varusteet ja työkalut eristetään tehtävän jälkeen kuljetettavaksi asemalle puhdistukseen. Skellefteå-mallin todettiin vähentävän sekä kokonaisaltistumista että käsien kautta altistumista, mutta se kaipaisi Laitisen mukaan muutamia päivityksiä. Palopaikoille on määriteltävä suoja-alueet ja ohjeistettava, miten niissä suojaudutaan. Toiseksi on luotava kalustonhuollon suojautumis- ja puhdistustehokkuussuositukset sen mukaan, missä paloluokassa varusteet ovat kontaminoituneet.

Vähentääkö Skellefteå-malli palomiesten altistumista operatiivisessa toiminnassa -hankkeen tutkimuksissa oli mukana yhteensä kuusi paloasemaa Keski-Suomen, Keski-Uudenmaan ja Pohjois-Savon aluepelastuslaitoksista sekä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksesta.

Hanke käynnistettiin Suomen Palomiesliiton aloitteesta ja liitto toimi aktiivisesti sen ohjausryhmässä. Hankkeen rahoittivat Palosuojelurahasto, Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos. Lisäksi hankkeessa olivat mukana Suomen Palopäällystöliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Pelastusopisto.

Tutustu tutkimusraporttiin

Lähde: Työterveyslaitos