Lomauttaessaan työntekijöitä työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälle irtisanomisajan palkka ja lomakorvaus, jos työntekijä irtisanoutuu lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 kalenteripäivää. Helsingin hovioikeuden tuomiossa 2011:11 otettiin kantaa siihen, miten osa-aikaisen lomautuksen aikana tehdyt työpäivät otetaan huomioon lomautuksen yhdenjaksoista kestoa laskettaessa.

Työsopimuslain mukaan lomautetulla työntekijällä on lomautuksen kestäessä oikeus irtisanoa työsopimuksensa päättymään heti noudattamatta muutoin soveltuvaa irtisanomisaikaa. Jos työntekijä käyttää irtisanoutumisoikeuttaan lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 kalenteripäivää, on hänellä lisäksi oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa ja lomakorvaus irtisanomisajalta samalla tavoin kuin työnantajan irtisanoessa työsopimuksen.

Helsingin hovioikeuden tuomion mukaan 200 päivän sääntö soveltuu myös osalomautustilanteisiin, joissa työntekijä tekee lyhennettyä työviikkoa tai -päivää. Tällöin kyse on yhdestä yhdenjaksoisesta lomautuksesta, vaikka osa-aikaiseen lomautukseen sisältyykin työntekoa.

Kun tapauksessa lomautettu työntekijä oli tehnyt työtä kolmena päivänä viikossa ja ollut loput kaksi lomautettuna, laskettiin 200 kalenteripäivään mukaan myös viikoittaiset työntekopäivät.

Tuomio osoittaa, että osa-aikalomautukseen kuuluva työnteko ei ole sellainen työjakso, joka katkaisisi lomautuksen yhdenjaksoisuuden ja 200 kalenteripäivän laskemisen. Siten työntekijän irtisanoutuessa osa-aikaisen lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 kalenteripäivää, työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälle irtisanomisajan palkka ja lomakorvaus.