Työhyvinvointi

Oletko ylisitoutuja?

7.7.2016 klo 7:00

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella tehty tutkimus osoittaa, että korostunut työsitoutuneisuus eli niin sanottu ylisitoutuneisuus johtaa pitkällä aikavälillä työkuormituksen kierteeseen.

Ylisitoutuneisuus ennusti tutkimuksen mukaan myös lisääntyvää epävarmuuden tunnetta työssä sekä tyytymättömyyttä palkkaukseen ja työpaikalla saatuun arvostukseen. Ylisitoutuneisuus oli yhteydessä siihen, että työntekijät ponnistelivat jatkuvasti enemmän työnsä eteen ja kokivat ponnistelunsa erittäin kuormittavina.

Kahdeksan vuotta kestäneeseen tutkimukseen osallistui 747 alle 36-vuotiasta työuransa alkuvaiheessa tutkimuksen alussa ollutta toimihenkilöä. Seurantatutkimuksen aikana ylisitoutuneisuus kehittyi tutkituilla työntekijöillä yhä pysyvämmäksi työasenteeksi.

Erityisesti työuransa alkuvaiheessa olevien työntekijöiden työasenteisiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Työnohjauksessa, esimiestyössä sekä kehityskeskusteluissa olisi tärkeää ottaa puheeksi epäterve työsitoutuminen, joka näkyy esimerkiksi siten, että työntekijän on vaikeaa päästää irti työasioista vapaa-ajalla. Niin ikään työntekijän sosiaaliset suhteet kärsivät kohtuuttomasta työnteosta.

Työpaikkojen henkilöstön yhteisenä haasteena onkin käydä keskustelua terveen ja epäterveen sitoutumisen rajankäynnistä. Ylisitoutumisen ihannointia ei kannata suosia.

Lähde: Talouselämä