Helsingin hovioikeuden ratkaisuissa S 14/1844 ja S 14/2266 oli kysymys siitä, oikeuttaako työntekijän toistuva myöhästely töistä irtisanomaan työsopimuksen.

Tapauksessa S 14/1844 oli kyse työntekijästä A, joka oli myöhästellyt töistä koko viisi kuukautta kestäneen työsuhteensa ajan. Tapauksessa S 14/2266 puolestaan oli kyse työntekijästä B, jonka myöhästelyt olivat jatkuneet usean vuoden ajan. Molempien työsopimukset irtisanottiin. Toisessa tapauksessa hovioikeus katsoi irtisanomisen perustelluksi, toisessa tapauksessa työnantaja tuomittiin maksamaan korvauksia työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä.

Irtisanomisperuste edellyttää aiempaa varoittamista

Työsopimuslain mukaan työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksien täyttämisen tai rikkonut niitä, ei saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Varoituksen tarkoituksena on saattaa työntekijä tietoiseksi siitä, että työnantaja katsoo hänen rikkoneen tai laiminlyöneen velvollisuuksiaan. Varoitukseen tulee sisältyä nimenomainen yksilöity uhka työsuhteen päättämisestä, jos työntekijä varoituksen saatuaan jatkaa samaa virheellistä toimintaansa.

Laiminlyönteihin tulee puuttua oikea-aikaisesti ja todisteellisesti

A:n osalta hovioikeus katsoi jääneen näyttämättä, että A:ta olisi varoitettu myöhästelyistä siten, että hänelle olisi kerrottu myöhästelyjen jatkumisen saattavan johtaa työsuhteen päättämiseen. Yhtiön henkilöstöasioista vastanneet henkilöt olivat olleet tietoisia A:n myöhästelyistä kuukausia ennen työsopimuksen irtisanomista ilman, että olivat siihen puuttuneet. A:n työsuhdetta ei ollut päätetty koeajalla, vaikka myöhästelyt olivat jo tuolloin olleet henkilöstöasioista vastaavien tiedossa.

Työntekijää B puolestaan oli varoitettu myöhästelyistä ensin suullisesti ja myöhemmin, myöhästelyjen edelleen jatkuessa, myös kirjallisesti. Kumpaankin varoitukseen oli sisältynyt uhka työsuhteen päättämisestä.

A:n osalta hovioikeus katsoi, ettei työntekijää oltu varoitettu työsopimuslain edellyttämällä tavalla. Työnantaja määrättiin maksamaan A:lle korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä hänen 3 kuukauden palkkaa vastaava summa. Tuomio on lainvoimainen.

B:n kohdalla hovioikeus katsoi, että vaikka myöhästymisiä oli kirjallisen varoituksen jälkeen ollut vain muutama, B:n menettely ja hänelle annetut varoitukset muodostivat asiallisen ja painavan perusteen työsopimuksen irtisanomiselle. Ratkaisu on yksimielinen, mutta tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti

A:n kohdalla hovioikeus kiinnitti huomiota myös siihen, että myöhästely oli ollut yleistä yhtiön muidenkin työntekijöiden keskuudessa. Työnantajan velvollisuus kohdella työntekijöitä tasapuolisesti pätee myös varoitus- ja päättämiskäytäntöön. Kun myöhästelyjä siedettiin toisten työntekijöiden taholta, ei myöhästely A:n kohdalla muodostanut asiallista ja painavaa perustetta työsopimuksen päättämiselle. 

B:n kohdalla puolestaan kävi ilmi, että yhtiön muilla työntekijöillä myöhästymisiä oli ollut hyvin harvoin. Lisäksi B:lle oli kahden varoituksen myötä annettu useita mahdollisuuksia korjata menettelynsä.

Myöhästelyjen lisäksi A:n työnantaja vetosi siihen, että A oli käyttänyt internetiä ja matkapuhelinta työaikana, vaikka käyttö olisi ollut sallittua vain taukojen aikana. Asiassa ilmeni kuitenkin, että kaikki yhtiön työntekijät olivat käyttäneet internetiä silloin, kun mitään työtehtäviä ei ollut ollut. Hovioikeus katsoi, ettei A:n toimintaa voitu pitää työsopimuslain mukaisena asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena.

Tuomiot osoittavat, miten keskeinen merkitys työnantajan oikea-aikaisella ja tasapuolisella puuttumisella työntekijöiden laiminlyönteihin on arvioitaessa irtisanomisperusteen olemassaoloa. Viime kädessä työnantajan salliva suhtautuminen voi antaa työntekijälle perustellun oikeuden uskoa, ettei työnantaja näe työntekijän toiminnassa mitään moitittavaa. Tällöin työntekijän epäasialliseen käytökseen vetoaminen jälkikäteen voi osoittautua haasteelliseksi.