Työuran alussa

Nuorten miesten ura ja elämänhallinta

21.12.2016 klo 13:27

Nuorten miesten syrjäytymiskehitys huolestuttaa yhteiskunnassa. Ratkaisuja löytyy, ja ilmiöön onkin tartuttu yhteisvoimin Diakissa ja Miessakit ry:ssä. Auta miestä mäessä -hanke pyrkii nimensä mukaisesti tukemaan nuoria miehiä miesten ehdoilla, miessensitiivisesti.

OECD:n tuorein koulutusraportti, uusimmat Pisa-tutkimuksen tulokset ja useat selvitykset kertovat karua kieltään nuorten miesten tilanteesta Suomessa. Työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten miesten määrä on kasvussa. 15-vuotiaat pojat eivät opi tarvittavia työelämätaitoja. Nuorten miesten haasteet muodostuvat vakaviksi esteiksi tulevaisuudessa. Tarve sukupuolitietoiselle ymmärrykselle ja osaamiselle on ilmeinen nuorten miesten opiskelu- ja urakysymyksissä.

Siinä missä naiset ovat löytäneet perinteiset miesalat, miehet eivät ole hakeutuneet naisvaltaisille sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalle. Usein miesten osaaminen sopisi näihin tehtäviin, mutta heille kohdistettua tietoa ei ole. Samalla kun miesvaltaisten alojen työpaikat vähenevät, sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan 120 000 uutta työntekijää vuoteen 2025 mennessä.

Auta miestä mäessä -hanke tuottaa uusia työskentelytapoja

Diakin hallinnoimaa hanketta toteutetaan läheisessä yhteistyössä Miessakit ry:n kanssa, jossa on havahduttu miesten erityistarpeisiin syrjäytymiskehitykseen puuttuvissa toimenpiteissä. Poikia ja nuoria miehiä kohtaavissa organisaatioissa ei aina ole tunnistettu haasteita, joita pojat kohtaavat kasvussa aikuisuuteen. Nämä haasteet näyttäytyvät esimerkiksi oppimistuloksina tai työllistymiseen liittyvinä haasteina.

Mikä miessensitiivisyys?

Syksyllä käynnistyneen mentori- ja valmennustoiminnan ensimmäisiä konkreettisia toimia ovat tammikuussa 2017 starttaavat uravalmennusryhmät 18–29-vuotiaille miehille. Valmennusryhmissä miehet pohtivat omaa urapolkuaan sekä saavat mahdollisuuden tutustua perinteisiin naisvaltaisiin aloihin. Mentorit, vierailut, urakertomukset, yhdessä tekeminen ja keskustelu avaavat erilaisen tavan pohtia omaa tulevaisuutta ja ehkäpä aivan uuden itselle sopivan alan.

Toiminnan ydintä on miessensitiivisyys. Yhden muotin miehisyyttä ei toiminnassa tavoitella; yksilöllisyys ja samaistumismahdollisuudet ovat keskiössä. Jokaisen miehen oma kokemus on tärkeä, sillä mieheys on moninaista. Myös oppimista on erilaista. Menetelmien sijaan on kenties tärkeämpää, että valmennuksessa sekä osallistujat että työntekijät ovat miehiä. Menetelmillä tavoitellaan erityisesti varusmies- ja siviilipalveluksensa päättäviä.

Toiminnalla pyritään tukemaan varusmies- ja siviilipalveluksensa päättävien miesten ohjautumista koulutukseen ja työelämään. Ohjaamot tekevät jo nyt hyvää yhteistyötä joidenkin varuskuntien kanssa. Palvelusvelvollisten tavoittaminen on yhteiskunnan viimeinen mahdollisuus saavuttaa kokonainen ikäluokka miehiä.

Taustaa:

Auta miestä mäessä on ESR-tukea saava, Hämeen ELY-keskuksen rahoittama hanke, jonka toiminta-aika on 2016–2019. Hankkeessa pyritään löytämään konkreettisia ratkaisuja poikien ja nuorten miesten ura- ja koulutuspulmiin sekä muihin syrjäytymistä ennakoiviin kehityssuuntiin. Työskentelytapa on miessensitiivinen eli mieslähtöinen.

Pääkohderyhmä on 18-29-vuotiaat pääkaupunkiseudun miehet. Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja osatoteuttajana toimii Miessakit ry.

Molemmat organisaatiot toimivat aktiivisesti nuorten miesten syrjäytymiskehityksen estämiseksi. Diakonia-ammattikorkeakoulussa on käynnistynyt myös toinen ESR-tuettu hanke, jossa tuetaan haastavassa elämäntilanteessa olevia poikia ja nuoria miehiä yhdistämällä sosiaalityön keinoihin teatterin ja liikunnan menetelmiä. Korkeakoulu toimii aktiivisesti myös esimerkiksi maahanmuuttajatyössä ja toteuttaa köyhyystutkimusta.

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Keskeisiä toimintamuotoja ovat isätyö, miesten eroauttaminen, väkivaltatyö niin tekijöiden kuin kokijoiden kanssa sekä maahanmuuttajamiestyö.

www.miesminnematka.com

Lähde: Diak ja Miessakit ry