Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisussa S 14/236 arvioitiin työnantajan oikeutta irtisanoa työsopimus työntekijän heikkojen myyntitulosten perusteella.

Tapauksessa oli kyse automyyjästä, joka oli jäänyt hänelle asetetuista myyntitavoitteista eikä ollut yltänyt samanlaisiin myyntilukemiin kuin vastaavassa asemassa ollut toinen myyjä. Työnantaja oli joulukuussa asettanut työntekijälle kolmen kuukauden seurantajakson tulostavoitteineen ja uuden seurannan toukokuussa. Seurantajaksojen aikana työntekijä ei ollut saavuttanut asetettuja myyntitavoitteita. Työntekijän työsopimus irtisanottiin elokuussa. Irtisanomisen perusteeksi työnantaja oli ilmoittanut seurannan perusteella todetun työntekijästä johtuvan syyn.

Irtisanomisperusteiden arviointi aikaansaamattomuustilanteissa

Työsopimuslain mukaan työntekijästä johtuvana asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä. Lähtökohtaisesti irtisanominen edellyttää varoituksen antamista ennen työsuhteen päättämistä.

Tulostavoitteiden saavuttamatta jääminen voi erityisesti myyntityössä muodostaa asiallisen ja painavan irtisanomisperusteen, jos tavoitteiden saavuttamatta jääminen voidaan katsoa työntekijän syyksi esimerkiksi työn suorittamatta jättämisen tai laiminlyöntien johdosta.

Työsuhteen päättämiskynnyksen ylittymiseen aikaansaamattomuustilanteissa vaikuttavat työntekijän laiminlyöntien vakavuus ja määrä, asetettujen tavoitteiden kohtuullisuus, työntekijän mahdollisuus itse vaikuttaa tuloksiinsa sekä työntekijälle annetut varoitukset ja niistä seurannut käyttäytymisen muutos.

Heikon suoriutumisen syyt on selvitettävä huolellisesti

Tapauksessa sekä käräjä- että hovioikeus katsoivat, etteivät seurantajaksojen aikaiset alhaiset myyntitulokset olleet johtuneet myyjän laiminlyönneistä, aikaansaamattomuudesta tai asennoitumisongelmista.

Sen sijaan myyntituloksiin oli pääasiassa vaikuttanut se, että työnantajan asettamat tavoitteet olivat olleet epärealistisia ja työnantaja oli muuttanut niitä kesken seurantajakson kertomatta siitä työntekijälle. Lisäksi asiakkailta tulleita yhteydenottopyyntöjä oli jaettu myyjille epätasaisesti ja yhtiöön oli seurantajaksojen aikana palkattu uusi automyyjä, mikä oli osaltaan heikentänyt irtisanotun työntekijän myyntitulosta.

Seurantajaksojen aikaiset myyntitulokset antoivat myös osin ristiriitaista tietoa irtisanotun työntekijän tosiasiallisesta kokonaistuloksellisuudesta verrattuna toiseen myyjään. Työntekijää ei ollut myöskään nimenomaisesti varoitettu huonoista myyntituloksista sellaisella tavalla, että työntekijä olisi voinut ymmärtää tavoitteiden saavuttamatta jäämisen voivan johtaa työsuhteen päättymiseen.

Näissä olosuhteissa irtisanomiselle ei katsottu olleen laillista perustetta. Työnantaja tuomittiin maksamaan irtisanotulle työntekijälle työsuhteen perusteettomasta päättämisestä hänen 10 kuukauden palkkaansa vastaavan korvauksen. Tuomio on lainvoimainen.

Suoriutumista on arvioitava riittävän pitkän ajanjakson perusteella

Työnantaja saa edellyttää työntekijän suoriutuvan työstään tehokkaasti. Jos työ ei etene odotetusti ja työntekijä jää toistuvasti hänelle asetetuista kohtuullisista tavoitteista, käsillä voi olla asiallinen ja painava irtisanomisperuste. Työntekijää on kuitenkin ensin varoitettava heikosta suoriutumisesta, jotta hänellä olisi mahdollisuus pyrkiä parantamaan suoriutumistaan.

Tapaus osoittaa, että irtisanomisarvioinnissa tavoitteiden saavuttamatta jääminen on voitava lukea työntekijän syyksi. Siksi on selvitettävä tarkkaan, onko työntekijä itse voinut vaikuttaa työnsä tuloksiin vai ovatko heikot tulokset seurausta työntekijästä riippumattomista syistä, kuten epärealistista tavoitteista tai yleisestä heikosta taloustilanteesta.

Tapaus osoittaa myös, että verrattaessa työntekijän tulosta muiden työntekijöiden tuloksiin, on arviointi tehtävä riittävän pitkältä ajanjaksolta, sillä lyhyen jakson tunnusluvut eivät aina anna luotettavaa kuvaa henkilön tosiasiallisesta kokonaissuoriutumisesta. Lomien ja luvallisten poissaolojen vaikutukset seurantajakson tuloksiin on otettava huomioon, samoin kuin se, miten tasapuolisesti esimerkiksi asiakkaiden yhteydenottopyynnöt jaetaan eri työntekijöiden välillä. Lyhytaikaiset työtuloksen heikkenemiset eivät yleensä riitä irtisanomisperusteeksi.