Muutokset ovat työelämässä arkipäivää. Vuorovaikutteinen työyhteisö kestää hyvin myös muutospaineet.

Hyvinvoiva työntekijä selviää haasteista ja muutoksesta helpommin. Vuorovaikutteinen työyhteisö kohtaa muutostilanteet keskustellen ja pitää erilaiset työntekijät muutoksessa mukana. Yksilön oma vastuu työssä jaksamisesta korostuu erityisesti asiantuntijatyössä, mutta myös temperamentilla on merkitystä muutoksen läpikäymisessä.

Työpaikoilla organisaatiomuutokset seuraavat toisiaan ja YT-neuvotteluista on tullut arkipäivää. Jatkuvien muutosten parissa työskentely uuvuttaa, jolloin työssä jaksamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.  Jaksamisesta ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen kannattaa koko työyhteisössä, sillä hyvinvointi toimii  puskurina tilanteessa, jolloin omaan toimenkuvaan tulee muutoksia tai henkilö irtisanotaan.

Kukaan ei voi välttyä

Tämän päivän työelämässä kukaan ei ole turvassa irtisanomisilta, joten muutoksiin kannattaa varautua mahdollisuuksien mukaan. Ole selvillä oman alasi tapahtumista ja tilanteesta, suhtaudu realistisesti muutokseen. Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, koulutus ja verkostoituminen ovat tärkeitä.

Temperamentti vaikuttaa siihen, miten sopeutuu muutokseen. Temperamentiltaan nopeatempoiset ihmiset omaksuvat ketterästi uusia asioita ja ilmaisevat tunteitaan vaivatta. Hitaamman temperamentin ihmisistä muutokset tuntuvat vaikeilta, ja he kaipaavat enemmän aikaa totutteluun.

Vaikka  työelämä suosii nyt nopeatempoisia ihmisiä, muutosjohtajien tulisi muistaa, että temperamentiltaan hitaammat ihmiset vaativat sopeutuakseen erilaista johtamista, keskustelua ja kuuntelemista.

Aiemmat kokemukset vaikuttavat siihen, miten ihminen kokee muutoksen.  Monet pettymykset voivat  olla uhka selviytymiselle, kun ihminen ei ole uuden pettymyksen tultua vielä selvinnyt edellisestä. Jos itsetunto on rakentunut pelkkien onnistumisten varaan, voi jo ensimmäinen pettymys lamaannuttaa.

Panosta vuorovaikutukseen

Vuorovaikutukseen panostaminen edistää omaa ja koko työyhteisön hyvinvointia. Mitä enemmän työntekijä kokee saavansa työpaikalta tukea, sitä vähemmän on sairauspoissaoloja.

Vaikka temperamentille ja luontaisille piirteille ei voi mitään, kaikki on hyvä pitää mukana muutoksessa.  Työyhteisö on vahva, kun erilaiset temperamentit hyväksytään, ongelmista puhutaan ja kaikki pidetään ajantasalla.

Lähde: Terveystalo