Työhyvinvointi

Monikipuisen työelämää

12.4.2016 klo 14:00

Työ sujuu monikipuisenakin kunhan työolot, elintavat ja muu terveys ovat kunnossa.

Tuki- ja liikuntaelimistön kipu on yleisin syy sairauspoissaoloihin Suomessa ja koko EU:ssa. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan kolmanneksella 30−64 -vuotiaista työssä käyvistä suomalaisista kipuja on vähintään kahdella kehon alueella neljästä. Heistä yli 40 prosenttia kokee kuitenkin työkykynsä hyväksi. Jos työ on fyysisesti kevyttä eikä aiheuta työstressiä, työkyky säilyy hyvänä kivuista huolimatta. Myös terveelliset elintavat ja aktiivinen vapaa-aika ovat yhteydessä hyvään työkykyyn.

Fyysisen työkuormituksen keventäminen ja erityisesti tärisevien työkalujen käytön sekä toistotyön vähentäminen auttavat monikipuisuudesta kärsiviä jaksamaan työssään. Hyvä esimiestyö, hallittavissa oleva työstressi sekä työkavereiden antama tuki ovat hyvän työkyvyn peruspilareita myös monikipuisilla. Lisäksi mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihin ja saada koulutusta ovat tärkeitä. Jokainen voi parantaa työkykyään terveellisillä elämäntavoilla ja riittävällä unella. Myös alkoholinkäyttö on syytä pitää kohtuullisena.

Kivuista kärsivät naiset pärjäävät paremmin

Tutkimukseen osallistuneiden monikipuisten naisten työkyky oli parempi kuin monikipuisten miesten. Työn fyysinen keveys, stressittömyys ja mahdollisuus säädellä itse työaikaansa olivat tärkeämpiä asioita työkyvyn kannalta miehille kuin naisille. Myös esimiehen ja puolison tuki oli tärkeää miehille. Ikääntyneiden monikipuisten työkyky kaipaa erityistä tukea.

Selän ja muun tuki- ja liikuntaelimistön kiputilat yleistyvät iän myötä ja heikentävät työkykyä. Vanhempien, 45−64 –vuotiaiden, työkyvyn parantamisessa korostuivat samat asiat kuin miehillä: työn fyysinen keveys, vähäinen stressi ja työajan säätelymahdollisuudet. Lisäksi päiväaikainen virkeys ja alkoholin käytön kohtuullisuus olivat tärkeämpiä asioita vanhemmilla kuin nuorilla.

Terveys 2000 -tutkimukseen osallistuneilta 3884 työssä käyvältä henkilöltä kysyttiin kipujen esiintymistä kaikkiaan 18 kohdasta tuki- ja liikuntaelimistössä edeltävän kuukauden aikana. Nämä tiedot yhdistettiin neljäksi laajemmaksi alueeksi: niskakipu, alaselän kipu, yläraajakipu ja alaraajojen kipu. Monikipuisena pidettiin henkilöä, jolla oli vaivoja vähintään kahdella alueella neljästä. Tällaisia henkilöitä oli 35 prosenttia kaikista työssä käyvistä. Tutkitut henkilöt arvioivat itse nykyistä työkykyään verrattuna elinikäiseen parhaimpaansa. Kiitettävän arvion asteikolla 0–10 antaneitten työkykyä pidettiin hyvänä.

Tieteellinen artikkeli: Tiina Pensola, Eija Haukka, Leena Kaila-Kangas, Subas Neupane, Päivi Leino-Arjas. Good work ability despite multisite pain? A study among occupationally active Finns. Scand J Public Health 2016;44:300-310. doi: 10.1177/1403494815617087

Lähde: Työterveyslaitos

www.ttl.fi